VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Geforce7800
Nepihlen nvtvnk

Geforce7800

Ano. Nejmodernìjší a nejrychlejší karta z dílen nVidea je tady. Jedná se o kartu GeForce 7800 osazenou jádrem G70.

http://www.elitebastards.com/hanners/consoles/scott-ps3/geforce7800.jpg

Karta je dostupná ve tøech rùzných variantách, které se liší pracovním kmitoètem:

1.varianta:GeForce 7800 GTX (nejvýkonnìjší)

2.varianta:GeForce 7800 GT (støední výkon)

3.varianta:GeForce 7800 Standart (standardní výkon)

Jádro G70 karty GTX je taktováno na 430 Mhz, pamìti pracují na kmitoètu 1,2 Ghz. Jak z tìchto èísel vidíte, spotøeba není extrémní. Pouze 110 W. Pokud ovšem mluvíme o výkonu karty, ten je už skuteènì EXTRÉMNÍ. 7800 GTX dosahuje výkonu jako dvì karty 6600 GT.

Který procesor by byl dobrý pro takovouto kartu?

Firma nVidia doporuèila AMD 64-bit FX. Ovšem uživatelé s Intel se nemusí nièeho bát, na výsledný výkon to nemá žádný vliv.

O teplotu jádra se stará nejmodernìjší ventilátor s maximálním dnes namìøeným výkonem. O hluk se však nemusíte starat, vìtrák dosahuje pøi plném výkonu maximálnì 17,5 DB. Pøi testech tato karta obstála výbornì. Ovšem nìkterý tisk oznaèil tuto kartu pøíslovím: Za hodnì penìz málo muziky. Ovšem cena nepøekroèí 600 Dolarù (14,000 Kè). Ano, možná mì nìkteøí lidé vyženou klackem. Tato cena je opravdu smìšná za kartu takových kvalit.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jiøí Èervený
Datum: 28.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 5473x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ