VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > nVidia GeForce 8800 GTX 768 MB
Nepřihlášený návštěvník

nVidia GeForce 8800 GTX 768 MB

Brutální výkon ve velkém stylu

O této kartì se spekulovalo již delší dobu – na veøejnost pronikaly informace o brutálním výkonu a inovované architektuøe èipu. Podrobnosti ale nikdo neznal, vše bylo opøedeno hustou mlhou tajemství. Na toto téma se tak strhly èetné diskuze, hovoøící o milionech tranzistorù nebo 1GB DDR4 pamìti.

Ale ještì takøka tøi týdny pøed uvedením nebylo stále potrzeno nic víc, než že bude postavena na úplnì novém jádru G80, na kterém v laboratoøích nVidie usilovnì pracovali dlouhé ètyøi roky. A že se tato doba opravdu vyplatila, o tom teï rozhodnì není tøeba pochybovat. Ale zaènìme pìknì popoøádku - uvedením skuteèných parametrù.

nVidia GeForce 8800 GTX

Specifikace nVidiA GeForce 8800 GTX

  • PouĹľitĂ˝ grafickĂ˝ èip: G80
  • Pamìti: 768MB DDR3
  • Frekvence èipu: 576MHz
  • Frekvence pamìtĂ­: 900MHz (1800MHz efektivnì)
  • Vertex a pixel shadery: 128 unifikovanì (viz text)
  • TexturovacĂ­ jednotky: 64
  • Šíøka pamìovĂ© sbìrnice: 384 b

Jak už bylo výše zmínìno, karta je postavena na zbrusu novém èipu G80. Co nám ale tento èip nabízí? Tak pøedevším je to první grafický èip s úplnou podporou rozhraní DirectX 10, což v praxi znamená napø. podporu shader modelu 4.0 nebo zvýšení efektivity pøi hraní her díky možnosti zpracování operací grafickým jádrem, které by normálnì provádìl k tomu ménì vhodný procesor.

nVidia GeForce 8800 GTX 768MB

Další zajímavostí èipu jsou unifikované shadery, kterých je celkem 128. Shadery jsou provádìcí jednotky, které jsme byli donedávna zvyklí dìlit na pixel a vertex shadery, podle toho nad èím provádìly operace. Firma ATI ale u Radeonù øady X1000 architekturu shaderù mírnì pøepracovala a tak se u tìchto karet již nedalo mluvit pøímo o pixel nebo vertex shaderech. nVidia šla ale ještì dál a místo nich použila unifikované shadery. To znamená, že tyto jednotky podle aktuální potøeby provádí operace buï nad vertexy nebo nad pixely, což má logicky za následek jejich vyšší efektivitu. (toto øešení nalezneme i v Xboxu 360)

Koneènì jsme se také doèkali možnosti HDR zobrazení pøi zapnutém vyhlazování hran metodou multi-sampling, které konkrétnì zajišuje funkce nesoucí název FP16 blending. Tuto funkci ovšem zvládaly konkurenèní Radeony již delší dobu a jednalo se o èasto vytýkanou nevýhodu èipù nVidie. Umožnìní této funkce tedy vlastnì bylo nutností, pokud chtìli v nVidii s kartou uspìt. Jakoby ale chtìli hráèùm vynahradit, že u karet z jejich dílny podpora chybìla, nabízí èip G80 ještì kvalitnìjší zobrazení pøi ještì vìtším výkonu. Za zmínku také stojí nový režim anti-aliasingu CSAA. Jedná se o obdobu multi-samplingu, s tím rozdílem, že se zajímavou metodou zoptimalizuje výkon a 16ti násobný antialiasing bìží rychlostí 4násobného.

Všechny tyto vlastnosti jsou jistì skvìlé, nejdùležitìjší je ale reálný výkon. A ten je doslova ohromující – GeForce 8800GTX s pøehledem porazí každou souèasnou grafickou kartu a to s pekelným náskokem. Pøi srovnání s konkurencí – Radeonem 1950 XTX, karta nabízí až dvojnásobný výkon. Ostatní GeForce se pøed ní ale také jen krèí – GeForce 7900GTX je na tom podobnì jako zmínìný Radeon. Nejzajímavìjší a zøejmì také nejoèekávanìjší je ale výkonostní porovnání s GeForce 7950GX2. Ani tady ale karta nezklame a oproti této bývalé královnì nabízí až o tøetinu výkonu navíc!

Po uvedených vlastnostech nebo po zkušenostech s jinýmy výkonnými kartami, si možná si øíkáte, jak se asi bude èip zahøívat a jak hluèný chladiè asi karta má. Opak je ale pravdu - chlazení je pøekvapivì tiché, prakticky neslyšitelné a zjevnì opravdu dobøe navržené.

http://www.jdli.com/photo/488232-597516.jpg

Pomìrnì pøekvapivá je i spotøeba, která nedosahuje negativních odhadù. Pro nejvyšší výkon je doporuèen 450W zdroj, pro režim SLI potom 850W. Tyto údaje se ale pøi testování na nìkterých serverech ukázaly jako nadhodnocené, zvláštì režim SLI, který byl schopen normálního provozu i na 650W zdroji.

Jedinou nevýhodou je ale cena, která vám v pìnìžence udìlá poøádný vítr – 17 000 Kè každý na nákup grafické karty nemáme. S tím je ale u karet nejvýkonnìjší tøídy potøeba poèítat. Na druhou stranu je ale tøeba øíct, že GeForce 8800 GTX za svou cenu nabízí opravdu odpovídající výkon a pomìr cena/výkon je velmi dobrý, což se u karet této kategorie rozhodnì pøíliš èasto nestává.

Ty, kteøí by chtìli chtìjí okusit výkon jádra G80, ale cena GeForce 8800GTX je pro nì pøeci jen pøíliš vysoká, možná osloví karta GeForce 8800GST. Ta za cenu kolem 12 000 Kè nabídne stejné jádro, jen s menší velikostí pamìti (640MB DDR3) a menším poètem unifikovaných shaderù. Hardcore hráèi ale jistì sáhnou po plnohodnotné GeForce 8800GTX a musím øíct, že je to první takto drahá karta, u které mi to nepøijde jako šílenství, GeForce 8800GTX se totiž opravdu povedla. Rukavice je hozena, teï už zbývá jen èekat na patøiènou odezvu z dílen ATI. Prozatím je však GeForce 8800GTX opravdovou královnou grafických karet.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 20.11.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 11430x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Lexus - 25.11.2006
obrazek je uz v poradku palec

$uch@rC - 22.11.2006
tjn smích smích

Killa Dilla - 22.11.2006
super obrazek potlesk

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ