VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Unikátní grafická karta
Nepihlen nvtvnk

Unikátní grafická karta

Spoleènost GeCube se rozhodla v blízké budoucnosti uveøejnit na trh duální grafickou kartu s dvìma èipy Radeon X1600XT na jednom PCB. GeCube nemá myšlenku s technologií PCB plnì domyšlenou, momentálnì tuto technologii využívá Asus a Gigabyte. Karta nebude, ale nikterak levná. Jde spíše o prestiž spoleènosti. Jako pøíklad mùžeme dát tøeba grafickou kartu od firmy Asus EN7800GT Dual s dvìma èipy GeForce 7800GT.

Asus EN7800GT DualAsus EN7800GT Dual

Vyrobilo se pouze 2000 kusù. Karta spoleènosti GeCube má mít ètyøi DVI konektory, což umožní obraz roztáhnout na velmi slušný poèet monitorù. Dva èipy Radeon X1600 XT (590MHz jádro s 12 pixel pipeline, 4 RBE, 128-bitové pamìti na 1380MHz) by pak mìly mít výkon podobný Radeonu X1800 XT. Cena této katy byla již oznámena v pøepoètu cca na 12 000Kè s DPH. Jestli tato karta ale bude úspìšná nelze øíci. Pøece jen to není málo penìz.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 02.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 5570x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ