VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > GigaByte MAYA GV-N66T128D 128MB – rychlý bìžec pro dráhu AGP 8x
Nepihlen nvtvnk

GigaByte MAYA GV-N66T128D 128MB – rychlý bìžec pro dráhu AGP 8x

GigaByte MAYA GV-N66T128D 128MB – rychlý bìžec pro dráhu AGP 8x

Tato recenze je inspirována vlastní zkušeností s tímto produktem.

Dùležité upozornìní

Tato recenze byla mnou napsána o Vánocích roku 2005, proto nepište pøipomínky typu, staré, málo výkonné, k nièemu, cena?, apod... díky

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Procházka po parku. Narážíme na vzácnou døevinu jménem GeForce 6600GT

Na vánoce jsem si chtìl poøídit nìjaký ten komponent do mého mazlíèka. Cena se mìla pohybovat kolem 5000 Kè s DPH. Po dlouhém váhání (aby to mùj PC utáhl) jsem nakonec zvolil Gigabyte nVidia GeForce 6600GT 128MB GDDR3 128bit (16GB/s) AGP 8x, 500/1000 MHz GPU/GDDR3.

Parametry:

 • Poèet pixel/texture pipelines: 8/1
 • Výrobce grafického èipu: nVidia
 • Grafický èip: GeForce 6600 GT
 • Chlazení: aktivní
 • Rychlost grafického èipu [MHz]: 500
 • Šíøka pamìové sbìrnice [bit]: 128 (16GB/s)
 • Typ grafické pamìti: GDDR3
 • Velikost grafické pamìti [MB]: 128
 • Rychlost grafických pamìtí [MHz]: 1000
 • DirectX: 9.0
 • Pixel Shader: 3.0
 • OpenGL: 1.5
 • Výstupy: HDTV-Out, DVI, D-sub
 • null: ne
 • Rychlost sbìrnice AGP: 8

Obecné informace:

Tato karta je postavena na èipu 6600GT pro støední èást trhu. Karta má 8 pipelines. 128MB pamìti GDDR3 taktované na 1000MHz využívá 128 bitová sbìrnice s rychlostí 16GB/s. Grafický èip GeForce 6600 má pøíponu GT, což mu umožnilo dosáhnout 500MHz. Tento èip je spojen s HSI mùstkem a tím je možno ho použít do starší AGP 8x sbìrnice. Karta podporuje Pixel Shader 3.0 a v tom je taky její pøednost, že karta má vysoký výkon i pøi použití této nároèné technologie. Grafika podporuje také DirectX 9.0 a OpenGL 1.5. Dva výstupy na monitor (D-sub, DVI) dovolují použít rùzné kombinace CRT a LCD monitorù a HDTV se hodí pøi hraní her nebo dívání filmù pøi vysokém rozlišení na TV.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

S tìmito mìdìnými pasívy to Gigabyte sice myslela dobøe, ale hluènost a prùtok vzduchu vìtráku to velice kazí (vlevo). Orig. vìtrák zezadu (vpravo)

Objednání a doruèení komponentu:

Komponenty byly doruèeny rychle. Do ceny 5000 Kè s DPH jsem se vešel, takže jsem si objednal ještì další drobnosti, aby to dalo dohromady kolem 5000 Kè s DPH.

Výkon:

Karta používá 4 rychlé GDDR3 (128MB) pamìové moduly, které jsou natìsnìny kolem èipu. Grafický èip je øady 6600 s pøíponou GT, což mu umožòuje být rychlejším a v kombinaci s rychlými pamìmi je to velice rychlá karta pro hry. Výkon této karty je tedy úchvatný. Když si vezmu pomìr cena/výkon, je tato karta ideální pro toho, kdo hledá vysoký výkon za pøijatelnou cenu. Výsledky v 3Dmarku03 jsou v mém PC prùmìrnì kolem 8000 bodù bez pøetaktování. Hry: UT03, UT04, CoD, NFSU2 jdou hrát na nejvyšší detaily bez „kousání“ a to už snad mluví za všechno!!

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

4 rychlé moduly GDDR3 pracující na frekvenci 1 GHz. Celkem mají 128MB pamìti

Výbava na kartì:

Karta má jeden analogový (D-sub) a jeden digitální (DVI) port, potom také nalezneme TV out s podporou HDTV. Kolem jádra je napasováno 128MB pamìti. Jsou to 4 hranaté GDDR3 moduly. Karta má jeden aktivní chladiè na mìdìné základnì s pasivními také mìdìnými chladièi. Jinak jako každá jiná karta má i tato grafika kondenzátory, BIOS, ..... Karta je napájena pøídavnì a má HSI pro pøevod na AGP.

Další možnosti karty:

Lze také flashovat BIOS pomocí šikovné pøiložené utilitky. To mi ale nešlo, tak jsem to musel flashnout pøes DOS. O trochu se zvýšil výkon karty.

Chlazení:

Originální chlazení by nemuselo být tak špatné, musela by se ovšem použít jiná teplovodivá pasta a hluènost by se musela hodnì snížit. Pùvodní teplovodivá pasta je tvrdá jak kámen, tak se nedivím, že nekonala svoji úlohu. To už je výhodnìjší si poøídit nový vìtrák. (Také se tak stalo :-) ). Konstrukce orig. vìtráku je pevná. Jsou to mìdìné plechy...dosti tvrdé a nesnadno ohnutelné. Mìdìné pasívy zpevòuje také mìdìná tyèka uprostøed pasívù. Pøední a horní èást je spojena tøemi šroubky. Tøemi šroubky je také upevnìn malý plastový prùhledný vìtráèek k mìdìné základnì. V horní èásti jsou samozøejmì otvory pro snadný vstup vzduchu. Odchodu vzduchu stojí v cestì horké pasívy, které hezky chladí odcházející vzduch. Pasív na HSI je velice pìkný a velký. Škoda ale, že pasív zezhora (na mém kresleném obrázku dole) nedali dolù, protože potom by vzduch procházel i pøes pasív HSI mùstku.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

HSI mùstek + pasív

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Kreslené schéma vìtráku - mnou nakreslené :-)

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Vìtrák vypadá zepøedu dobøe, avšak teplovodivá pasta (no nevím, jestli se „tomu“ dá øíkat teplovod. pasta) je k nepoužití = na vyhození (to samé na HSI mùstku)

Instalace výkonìjšího chladièe:

Instalaci výkonného vìtráèku a nanesení nové teplovodivé pasty jsem provedl já za pomoci mého taky, jelikož pro jednu osobu je instalace velmi složitá. Nìkde píšou takové vìci, že HSI mùstek s pasívem pøekáží...no nevim. U mì tedy HSI nepøekáží. Dokonce ho nový vìtrák zároveò chladí.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Zde je vidìt, že HSI mùstek nepøekáží....alespoò ne v mém pøípadì :-)

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Pohledy na instalovaný nový chladiè a HSI. Nový chladiè je tak velký, že chladí i pamìti a HSI mùstek

Teploty:

Ááá...ty naše teploty...

S originálním chladièem byly teploty ve windowsech kolem 60ºC a pøi zatížení šly rychle nahoru – až na 87ºC. I když jádro zpomalí až pøi 145ºC mì se zdály i tyto teploty dosti velké. Po instalaci nového vìtráèku a nové teplovod. pasty jsem ho zapojil do 12V molex rozdvojky a má pusa byla skoro na zemi – ve windowsech byly teploty kolem 42ºC a pøi zatížení pak kolem max. 53ºC. Pro mì je to dost dobrý výsledek.

Teploty pøehlednìji:

Pùvodní vìtrák:

 • Windows - 60ºC
 • Hry - až 87ºC

Nový vìtrák:

 • Windows - 42ºC
 • Hry - do 53ºC

Teploty byly namìøeny v pøetaktovaném stavu. Orig chladiè na nejvyšší otáèky (12V) a nový chladiè na nízké otáèky (5V). Vidíme, že i když má orig. vìtrák vysoké otáèky a nový chladiè nízké, jde vidìt velký rozdíl.

Overclocking:

Jádro se mi ze základní frekvence 500 MHz podaøilo i za pomoci výkonného chlazení a prográmku V-Tuner od Gigabytu pøetaktovat maximálnì na 585 MHz a pamìti z 1000 MHz na 1230 MHz. Pamìti šly docela snadno a ani „nertefaktovaly“. Mé pravidlo, které vždy dodržuji (až na vyjímky): „ Takt pamìtí = 2x takt GPU“ jsem porušil z toho dùvodu, že pamìti jsou velive dobøe taktovatelné, takže jsem si to nechtìl nechat ujít. Vše bìhalo stabilnì. Pøi pøetaktování jsem nepozoroval nìjaké extrémní zvýšení teplot. Maximálnì jen o pár stupòù C.

Napájení:

Karta potøebuje pøídavné napájení z molex kabelu. Jinak, jak jsem øíkal, nový vìtráèek jsem zapojil do rozdvojky molexu do 12V konektoru.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Napájecí konektor je opravdu potøeba zapojit... nebojte se... nevypadne, drží pevnì

Kompatibilita - testovací sestava:

Na to, že mám 3 roky starou základovku a jen 250W zdroj, je kompatibilita dokonalá = žádné znaky nestability. Slyšel jsem, že nVidia doporuèuje jako minimum pro tuto kartu buï 300W nebo 350W zdroj na stabilní chod této grafiky. No vidíte ... a já mám 250W zdroj, MB MSI MS-6701(M-ATX), CD-RW, DVD-RW DL, 120GB Seagate UATA, tuto nároènou grafiku GF6600GT, P4 Northwood 512kB L2 2,67 GHz + 6 výkonných vìtráèkù na nejvyšší výkon a PC jede jako po másle a to si myslím, že na takovou konfiguraci PC mám docela dosti slabý zdroj, protože ještì když jsem mìl GF4 Ti 4200, tak jsem si nechal udìlat test na internetu a vyšlo mi, že na tuhle konfiguraci potøebuji min. 350W. A teï mám daleko výkonnìjší grafiku a jede to stabilnì i s 250W.

Testovací sestava pøehlednìji:

 • Gigabyte GeForce6600GT 500/1000 AGP 8x 128MB 128bit(16GB/s) (N66T128D)
 • MB ASUS P4P800SE s i865PE
 • Intel Pentium 4 2,4GHz (18x133MHz FSB), sc478, 1,35V, 1MB L2
 • 768 MB RAM (512+256/PQI+Samsung)
 • Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826AS - 200GB SATA NCQ
 • CD-RW Sony + DVD-RAM LG GSA-4167B +new Firmware
 • Eurocase 450W

Pøíslušenství (SW+HW) v krabici aneb co na nás èeká v balíku:

V krabici je „mnoho“ pøíslušenství, jak z HW tak i ze SW. Hned po otevøení krabice na mì mrkla grafická karta a vyzvala mì, abych jí zapojil. DVI redukci jsem ani nemusel zapojovat, protože je na kartì i jeden D-sub. Ke kartì je dodáván i manuál, a protože to není ani SW ani HW, tak to píšu sem. Manuál je napsán v èínštinì a angliètinì. Naštìstí umím anglicky.

HW:

 • Redukce z DVI na D-sub
 • A redukce z TV-outu
 • Karta s grafickým èipem GeForce 6600GT

SW:

 • Hra Spell Force: The Order of Dawn
 • A CD s pøíslušenstvím na nìmž je: Power DVD 6, Ovladaè grafiky, Gigabyte utilita(V-Tuner2, flashovací program BIOSu, update .....) a DirectX 9.0, OpenGL

Celkový dojem a závìr:

Jde, za tu cenu, o výkonnou a slušnì vybavenou kartu, ale jako daò za toto všechno jsou vysoké teploty. Ty ale snadno snížíme výkonìjším chladièem. Takže kdo má AGP 8x, 5000 Kè , slabou grafiku a kvalitní zdroj, a neváhá a skoèí po této 6600GT pro AGP 8x. Já z vlastní zkušenosti vím, že èím více fotek k recenzovanému komponentu, tím lépe.

Srovnání cen s jinými grafikami do AGP na CZC ke dni 20.2.2006:

Vezmeme-li v úvahu, že ATi Radeon X800XL stojí pøes 9000 kè a výkonem se vyrovná nVidii GeForce 6600GT, která navíc stojí kolem 4 600 kè (o nìkolik tisíc ménì) a podporuje Pixel Shader 3.0, je tato 6600GT ideální.

Klady a zápory:

Klady:(+)

 • Slušné pøíslušenství (HW+SW)
 • Pixel Shader 3.0, 8 pipelines, HDTV
 • Výkon ve hrách i v 3Dmarcích
 • Cena/výkon, výbava
 • Funguje i na 250W zdroji (závisí èásteènì na konfiguraci a hl. na kvalitì zdroje)

Zápory:(-)

 • Zahøívání HSI mùstku a GPU
 • Hluènost originálního vìtráku, nevyhovující teplovod. pasta

Pøevažují klady, tak také hodnotím tento komponent jako zdaøilý.

(Fotky byly poøízeny webovou kamerou)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 26.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7714x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ