VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Testy integrované grafiky nVidia GeForce 6100
Nepihlen nvtvnk

Testy integrované grafiky nVidia GeForce 6100

Testy integrované grafiky nVidia GeForce 6100

Ještì pøed rokem jsem si myslel, že ten, kdo má integrovanou grafiku, že ji má prostì špatnou, a že na ni nejdou hrát hry. Od té doby, co jsem vidìl mnoho rùzných druhù grafik integorvaných v èipsetu, zobrazující tøeba Unreal Tournament 2003, Call of Duty a Need for Speed Underground 2 na støední až vysoké detaily, hned jsem zmìnil názor. Ovšek také menší roli hraje velikost RAM.

Deska s nForce 410 - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

Dnes jsem se zamìøil na nVidii, konkrétnì na GeForce 6100 integrovanou v nové èipové sadì nForce 410. Deska je mého bratrance, který døíve mìl jinou desku s GeForce 5700LE. Podle testù má prý 6100 jen o cca 1/10 vyšší výkon než 5700LE. V testech je ale výkon vyšší než o 1/10. To znamená, že jako bychom vlastnì testovali GF5700.

Nyní ke grafickému jádru:

Èip je vyroben 90nm výrobním procesem. GPU takt èiní 425MHz, což je slušné. Typ sbìrnice – integrovaná. Poèet Pixel Pipelines je 2. Pixel Shader 2 a Vertex Sahder 1 verze 3.0. Je možno nainstalovat DirectX až verze 9.0c. Pixel Fillrate --> 850Mpix/s.

Všechny již výše zmínìné technologie naznaèují, že jádro grafiky nebude žádný slaboch, nýbrž poøádný tvrïák mezi integrovanými grafikami.

Testovací sestava:

  • AMD Athlon 3200+ sc.754 512kB L2; 2,2GHz; New Castle
  • Gigabyte GA-K8N51GMF - nVidia nForce 410 (integrovaná GeForce 6100)
  • 512MB RAM
  • 350W Eurocase

Použití:

Použití karty je pøedevším pro kanceláøské poèítaèe, kde si obèas nìjaká ta sekretáøka zastøílí UT03 nebo CoD ;-D. Neztratí se však ani v poèítaèích chudších rodin, kde si dìti také chtìjí zahrát. Pro hráèe asi deska s touto grafikou sice nebude to pravé oøechové, ale spíše jen jako taková záloha, kdyby vypovìdìla službu pøídavná grafika v grafickém slotu. Ve hrách má tato grafika úctyhodný výsledek a dokáže všechny normální v úvodu uvedené hry pøehrát bez trhání na støední detaily, což je docela dobrá kvalita.

Nastavení (Optimální nastavení):

Minimální mnou doporuèená velikost RAM je 512MB, jelikož si integrovaná grafika bere nìjaké ty megabyty pro svùj chod. Pokud máte poèet operaèní pamìti 512MB je vhodné nastavit v BIOSu, aby si grafické jádro rezervovalo 64MB prostoru z celkové RAM. Máte-li však pøes 1024MB RAM, mùžete nastavit maximální možnou nastavitelnou hodnotu, kterou si bude grafika ubírat a to je tedy 128MB. Nejmenší minimum ze všech minim by pro 6100 být 256MB RAM, aby vùbec zbylo kus RAMky na ostatní aplikace. 128MB RAM... na to raèi rychle zapomeòte.

Testy:

O tom, že je toto grafické jádro opravdu výkonné nás pøesvìdèí testy níže v grafu.

Graf 3dm03 - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

Namìøené výsledky jsou jen orientaèní a mohou být nepøesné z dùvodu rozdílných konfigurací poèítaèù. Jako hrubý odhad výkonu to však staèí.

Závìr:

Musím usoudit, že mì tato grafika uchvátila svým výkonem a urèitì bych si ji do notebooku vybral nebo by alespoò byla mým velkým favoritem. Urèitì bych však zvýšil RAM na 1024MB a grafice rezervoval 128MB v operaèní pamìti.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 25.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 25636x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ