VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak funguje PC - co se v nìm vlastnì dìje
Nepihlen nvtvnk

Jak funguje PC - co se v nìm vlastnì dìje

Úvod

Døíve, než se vrhneme do detailního popisu poèítaèových prvkù, tak bychom si mìli vysvìtlit, jak to v poèítaèi funguje. Mozkem poèítaèe je mikroprocesor, který zpracovává informace z programù. Pokyny se èasto odkládají (musí to být rychle a pohotovì). Proto se k tomuto úèelu používá operaèní pamì, nebo-li RAM. RAM se po vypnutí poèítaèe vždy vymaže. Dále máme také harddisk (zkratka HDD). HDD je oproti pamìti RAM nìkolikánásobnì pomalejší. HDD se však oproti RAM po vypnutí PC nevymaže.

Základní deska

Do základní desky se zapojuje všechno, co je v poèítaèi - proto základní deska. Co se do ní pøipojuje? Procesor, rùzné kabely (napø. napájecí kabel, kabel od HDD = hardisku, RAMka = operaèní pamìt, pøídavné karty, vìtráèky, grafická karta, chladiè atd). Vše na základní desce má svoje místo. Nic nejde dát jinak než, jak to pasuje.

Patice procesoru

Patice je vìtšinou ve tvaru ètverce bílé barvy. Do ní se vkládá procesor. Procesory vyrábí nìkolik firem. Tím došlo k tomu, že se patice liší. Vìtšinou jsou tvarovì stejné, ale mají jiný poèet vodièù.

Konektory HDD

Všechny informace, které se ukládají na rùzné typy pamìtí, vždy musí být pøipojeny k základní desce a to pomocí datových kabelù. Jsou ve tvaru obdelníku.

Zásuvka napájení

Slouží k napájení základní desky.

Sloty

Mají stejné poslání jako konektory. Nepøipojují se do nich však vodièe, ale pøídavné rozšiøující karty. Jedná se o karty, které nesou elektronické prvky.

Slot pøipojující operaèní pamì tvz. Bank - Do zásuvky operaèní pamìti, odbornì nazývané Bank, se zasunují pamìové moduly. Na základní desce jsou zpravidla 2-4 sloty. Ty jsou s procesorem propojeny speciální soustavou vodièù - sbìrnicí.

Rozšiøující sloty (PCI, ISA) - Posláním tìchto slotù jsou napø. nauèit mluvit PC pomocí zvukové karty. Karty mohou být rùzné, ale musí splòovat nìkolik podmínek. Napø. stejný rozmìr, musí nést informace sami o sobì, aby PC vìdìl, s jakým typem karty pracuje. Dnes pøevažuje slot PCI, jde o bílou zásuvku s øadou kontaktù uprostøed. PCI používá vìtšina rozšiøujících karet. Sbìrnice a její slot je 32 bitová a pracuje na frekvenci 33 MHz. Pøedchùdce PCI byl slot ISA. Slot je èerný delší než PCI. ISA je 16 bitová a pracuje na frekvenci 8 MHz.

Slot AGP - Tento slot slouží k zapojení grafické karty. Pøes tento slot je pøipojena vìtšina grafických karet. Slot pracuje na frekvenci 66 MHz. Na desce najdeme 1 tento slot.

HDD

Na HDD se ukládají všechna data z poèítaèe. Na disku je mimo jiné uložen i nejdùležitejší program - operaèní systém. Po vypnutí PC se obsah nevymaže.

Pamì RAM

Operaèní pamìt slouží jako odkládací pamìt. Napø. nìco kopírujeme z Wordu do poznámkového bloku. Mezi tím, než je to zkopírováno, tak je to uloženo v RAMce. Èím je RAM pamì vìtší, tím lépe. Po vypnutí PC se obsah RAM vymaže.

Pøídavné karty

Grafická karta pøevzato z http://www.svethardware.cz/sh/media.nsf/w/D74BA8993301AA69C1256CF600351ACE/$file/01.jpg

Tìch je spousta: modem, zvuková karta, grafická karta atd. ... název vždy napoví

Chladiè na procesor

Chladí procesor zádná jiná funkce není.

Procesor

Jedna z nejdùležitìjší souèástek. Zpracovává data z celého poèítaèe.

Zdroj

Napájí celý poèítaè.

Zapnutí a vypnutí PC

Tato èást se zdá být zbyteèná, ale není tomu tak. Všechny novìjší poèítaèe vlastní zdroj vyrábìný technologií ATX. Jejím posláním je dovolit zapnutí poèítaèe na dálku. Proto je základní deska napájena i po vypnutí poèítaèe. PC se vypne automaticky, staèí, když stiskneme tlaèítko start a vybereme možnost vypnout. Pokud jsou potíže, tak stiskneme na 4-5 sekund tlaèítko pro zapnutí.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 14.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 25463x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ