VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Poèítaèové skøínì
Nepihlen nvtvnk

Poèítaèové skøínì

Poèítaèových skøíní je nìkolik druhù a to jsou:

  • TOWER - tato skøíò je nejvìtší, co se dá na trhu koupit. Je hojnì používaná pro servery.
  • MidiTower - je menší než tower, ale je dostateènì velká pro poèítaèe. Doporuèuji.
  • MiniTower - také se jí øíká microtower. Je z vìží nejmenší, ale je velmi používaná pro kanceláøské PC. Místo pro komponenty je znaènì omezeno.
  • Desktop - je to skøíò, která je naležato. Nepoužíváme už témìø vùbec.
Skøínì ATXDesktopMiniTowerMidiTowerTOWER
Výška (mm)160355420510
Šíøka (mm)440195195195
Hloubka (mm)70370480510

Pøi výbìru skøínì bychom mìli dbát na nìkolik urèitých parametrù.

  • poèet 3,5“ pozic na pevné disky, FDD, èteèky karet
  • poèet 5,25“ pozic na CD, DVD
  • pøístup do skøínì
  • odstínìní skøínì
  • chlazení - toto je nejdùležitìjší èást, musíme vìdìt, zda se do skøínì dají dát pøídavné vìtráèky

Pokud jsou všechny vaše pøedstavy naplnìny, tak se mùžete dát do koupì nové skøínì.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 14280x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

3nohy - 09.03.2006
Tak teï už koneènì vim jakou mám skøíò. ;-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ