VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Stavíme server – 1. èást: Preview
Nepihlen nvtvnk

Stavíme server – 1. èást: Preview

Stavíme server – 1. èást: Preview

Pøi stavbì serveru se nejdøíve musíme zamyslet, na co ho budeme používat. Výbìr vhodných komponent je dùležité pro jeho celkový chod, výkon i výdrž. Všechny servery však mají jedno spoleèné. Silný procesor(y) a hodnì RAM pamìti. Grafiky jsou vìtšinou integrované, jelikož v k serveru se zpravidla nepøipojuje monitor, proto, že nepotøebuje zobrazovat nároèné 3D scény. Jednoduše je ovládán pøes pøíkazový øádek nebo vzdálenou plochu, což je pohodlnìjší.

Druhy nejpoužívanìjších serverù

Souborový

Velký dùraz je kladen na stabilitu a rychlost diskù, také se obvykle disky seskupují do RAID diskových polí, pro lepší výkon èi zálohu. RAID0 (striping) ukládá data na oba disky. Využije se tedy plné kapacity obou diskù. Výhoda je ta, že získáme velký virtuální disk. Nevýhoda ale ta, že když spadne jeden disk, data nebudou èitelná ani na druhém. Tedy v oblasti bezpeènosti dat není tato možnost výhodná. RAID1, nebo-li zrcadlení, ukládá stejná data na oba disky zároveò. Tzn., že pøi pádu jednoho disku budeme mít stále zálohu na druhém. Výhodou je bezpeènost dat. Nevýhodou je využití jen 1/2 kapacity obou diskù.

Pokud byste si chtìli postavit levný domácí FTP na bázi stolního PC s pøípadným stahováním pøes noc, doporuèoval bych nìjakou levnou desku s integrovanou grafikou. Zrovna se objevil na internetu skvìlý komponent. Deska mini-ITX s integrovaným Celeronem a grafikou. Napojit na to velkokapacitní disk a je to. V dnešní dobì je nejvýhodnìjší koupì 500GB disku, který jde na internetu koupit i za 3100,- s DPH. Operaèní pamì by staèila i malá, v závislosti na použitém operaèním systému.

Jestliže kladete dùraz na rychlé FTP nebo spíše rychlé diskové pole, což je dobré hlavnì jako úschovny dat, mùžete použít dva disky v RAIDu0

Databázové

Zde musí být velmi výkonný procesor a velká operaèní pamì.

Webové

Ve webových serverech se nemusíme zamìøovat na nejvýkonnìjší komponent, který bude zatìžován nejvíce, jelikož bude zatìžován rovnomìrnì na všechny komponenty PC.

Stavíme server – 1. èást: Preview

Tiskové

Na tiskový server ani není potøeba speciálního poèítaèe, ani programù. Staèí buïto pøipojit tiskárnu pøímo na hlavní èi jiný server v síti nebo koupit speciální krabièku, jež pøevede USB na RJ-45 nebo Wi-Fi signál, který pak mùže zachytávat router, nebo rovnou server.

Proxy

Bývá zpravidla souèástí routerù

Aplikaèní

Na aplikaèním serveru se spouštìjí, jak již název øíká, aplikace. K tomu je zapotøebí mít silný procesor a operaèní pamì. Výkonovì zatìžuje komponenty ± stejnì jako databázový server.

Herní

Laik by øekl, že do herního serveru je tøeba grafika. Není tomu tak, protože herní server zpravidla hry nezobrazuje, tudíž nepotøebuje 3D akcelerátor. Herní server je prostì nìco jako databázové nebo aplikaèní servery, tedy je potøeba silný procesor a hodnì rychlé RAM pamìti. Ve zkratce. V herním serveru je nejdùležitìjším faktorem výpoèetní výkon procesoru a RAM. Grafika není dùležitá, je skoro zbyteèná, protože stejnì nic nezobrazuje. Server jen pøepoèítává data a posílá skrz sí èi internet.. Ukázka herního serveru UT03 níže na obrázku.

Stavíme server – 1. èást: Preview

Mùžeme také stavìt servery z komponent normálního poèítaèe nebo z ryze serverových komponent. Oboje má své výhody i nevýhody. O tom však až v pokraèování ;-)

U domácích a herních poèítaèù si lámeme hlavu nad výbìrem grafické karty. V oblasti serverù si ji však musíme lámat s procesory, nebo v serveru je nejdùležitìjší výpoèetní výkon. Operaèní pamìti je vždy nejlepší mít v Dual Channelu. Procesor v dnešní dobì dvou èi ètyø-jádrový, aby stíhal zvládat i více vláken, jako je routování, ukládání na HDD, firewall a další nároènìjší funkce.

Abych nezapomnìl. U každého serveru je samozøejmì zapotøebí i rychlá LAN karta. Poèítám asi spíše gigabitová LANka (GLAN). Ono to v podstatì závisí hlavnì na poètu uživatelù, chtìjících se pøipojit na váš server. Pro malý domácí server pro pár uživatelù staèí klidnì 100Mb LAN :-).

Taktika Microsoftu? Home server s Win Home Server...

Myslí to MS opravdu vážnì nebo to je zase jen trik jak nalákat lidi. Však oni si lidé stále kladou otázku. Domácí server a Windows Home Server? Microsoft by chtìl totiž do domácností zavést OEM servery s operaèními systémy Windows Home Server. Tyto operaèní systémy mají propracovanìjší a uživatelsky jednodušší práci se sítí, jednodušší sdílení, tvorba síových diskù, uživatelsky jednodušší správa serveru... Škoda však, že MS plánuje své Home Servery, podle nejnovìjších informací, prodávat pouze jako OEM se znaèkovým poèítaèem. Tudíž ani vlastní server si nebudeme moci postavit sami. Budiž. Beztak urèitì MS ještì pøehodnotí své postavení k Home Serveru a bude prodávat své OS Home Server i samostatnì. Protože já si urèitì nebudu chtít kupovat drahý znaèkový server, který si za polovinu mohu postavit sám, daleko výkonnìjší, a zamìøený podle mých vlastních potøeb.

Kam umístit server?

Domácí server, pokud je tichý a neruší ani v noci, mùžete nechat kde chcete. Pokud hluèí, doporuèuji dát do vedlejší místnosti než spíte. Nìjaké velké servery, výkonné nebo webové, databázové, budou nejspíše potøebovat rychlé pøipojení k internetu, proto je doporuèována serverovna, kde vám za urèitý poplatek umístí server v dobøe chlazené místnosti bez prachu.

Kdyby bylo na mì, jaký postavím server na bázi stolního PC a nezáleželo by na penìzích ani moc, vybral bych si toto.

  • Core 2 Quad (Extreme)
  • 2x WD Raptor 74GB 10kRPM RAID0
  • RAM 2x2GB v dual channelu
  • 1x 500GB disk

Pøièemž bych Raptory používal jako systémové disky a i na databáze, pokud by byly. Na 500GB disk bych sdílel v síti a kdokoli by si na nìj mohl cokoli nahrávat. V pøípadì mého serveru bych z nìj udìlal hybrida. Tedy dìlal by nìkolik funkcí a nebyl by specializován jen na jednu: tiskový, souborový, proxy a možná i další vìcièky.

Závìr

To je v pøedmluvì o serverech vše. Doufám že jsem vás tímto èlánkem nažhavil na pokraèování. V další èásti si totiž povíme nìco o bezpeènosti, operaèních systémech, na co si dát pozor, vhodných komponentách a dalších užiteèných vychytávkách... No prostì bude toho mnoho.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 06.08.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 20018x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ