VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server
Nepihlen nvtvnk

Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server

Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server

Již nìjaký ten èas uvažuji o koupi serveru, zatím jsem se nerozhodl, jestli si postavím vlastní, nenároèný na Mini-ITX platformì, koupím starší dualsocket Pentium 3 nebo koupím NAS server. Jelikož nekradu, nemám peníze na drahé servery za 30, 50, 100 až 150 tisíc a více, proto uvažuji i o možnosti kupì vysloužilého serveru, pøedevším 19“ 1U server z racku, kde si nìkdo poøídil nový server a starého železa se potøebuje zbavit. Každý si také jistì nìkdy øíkal, že by se mu hodil na nìjakou èinnost server, aby mìl volný stolní PC. Zrovna teï nedávno jsem zahlédl Linksys NAS200. Z názvu vyplývá, že se bude jednat o server „neserver“, plnící hlavnì funkci file serveru, jak v normální domácí LAN síti, tak i na internetu. Já jsem spíše šetøílek a záleželo mi na nízké spotøebì a zároveò vysokému výkonu, v serveru to platí dvojnásob. Poté, co zdražili elektriku, jsem se rozhodl a ještì rapidnìji snížit spotøebu energie ohlednì PC. Proto bych vám chtìl povìdìt ohlednì úsporných serverech, pøedevším pokud velmi stahujete a èasto necháváte zapnutý PC pøes noc. Takovéto úsporné servery vám pak dokáží uspoøit tøeba až 90% energie. A to se vyplatí :-)

Výhody, nevýhody a využití Mini-ITX serveru:

Výhody

 • Nízká energetická nároènost
 • Tichost
 • Skladnost
 • Dobré na dlouhodobý chod PC (stahování, domácí file server, print server...)

Nevýhody

 • Malý výkon
 • Malé možnosti rozšíøení (hl. karty a HDD)

Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server - Vseohw.net

Pokud byste Mini-ITX server využívali jen jako file server, na stahování souborù a torrentù pøes noc, popøípadì jako málo navštìvovaný HTTP server, je tento pøípad ideální volba pro vás. Jinak Mini-ITX desku dnes poøídíte již od 1200Kè s DPH, disky snad máte, operaèní pamì staèí menší, nìjaká 1GB RAM, která dnes díky drastickému poklesu cen pamìtí rapidnì klesla až na pár set korun za kus, cca 500Kè s DPH za 1GB. Instnete Linux, popøípadì Windows, rùzné dùležité programy, napøíklad Peerguardian 2.0 pro blokování monitoringových IP.

Výhody, nevýhody a využití staršího serveru:

Výhody

 • Vyšší výkon
 • Mùžete machrovat, že máte dualsocket 1U server ;-)
 • Široké možnosti nároèného využití (FTP, MySQL, HTTP, Game server...)
 • Vìtšinou integrováno SCSI s RAID

Nevýhody

 • Podpora ze strany OS (jedná-li se pøedevším o dualsocket)
 • Vyšší spotøeba a hluènost
 • Nižší skladnost
 • Malé možnosti rozšíøení v pøípadì úzkých serverù typu xU

Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server - Vseohw.net

Tyto servery již pøedstavují vìtší sílu a možnosti využití jsou velmi široké. Obvykle je dodáván i se 2GB operaèní pamìti, které jsou ještì v dnešní dobì velmi dobré. Samozøejmì, že mùžete i v bazarech koukat i po jiných konfiguracích serveru. I staré servery jsou však stále výkonné na kdejakou dnešní èinnost. Server mùžete využít i offline na rùzné kalkulace, pøevody videí hlavnì, má-li konfigurace alespoò 1GB RAM, pøièemž tìží i ze síly dvou procesorù.

Úzké servery typu xU se dají vložit do racku nebo jen volnì položit na stùl, avšak nemají tak velké možnosti rozšíøení jako tower servery nebo servery od velikosti 5U, což je de facto položená tower case.

Výhody, nevýhody a využití NAS serveru:

Výhody

 • Nejnižší energetická nároènost
 • Tichost
 • Skladnost
 • Velmi dobré pro firemní nebo domácí použití jako na stahování, file server jako centrální úložna dat.

Nevýhody

 • Malý výkon
 • Malé možnosti rozšíøení (hl. karty a HDD)
 • GLAN podporují spíše dražší NAS servery
 • Malé možnosti nastavení

Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server - Vseohw.net

Nìkteré NAS servery umí opravdu kvanta funkcí, torrent, FTP, HTTP pro vložení a vysílání webové prezentace na internet, veøejné a privátní (soukromé) složky na disku, RAID pole mezi více disky. Narazil jsem na internetu na velice zajímavé NAS servery a opravdu se mi líbí. Napøíklad Synology má velmi kvalitní NAS servery, Linksys také a dá se øíci, že i jeden produkt Ovislinku je relativnì dobrý, ale jen spíše na domácí použití. Jednu velkou nevýhodu vidím v pøenosových rychlostech, jelikož GLAN je integrován spíše do dražších NAS serverù. Také další nevýhoda je pøi stahování torrentù --> tj. malé možnosti nastavení, ale pøevedším nechránìné pøenosy dat. Mám na myslí, že do NAS serveru nemùžete nainstalovat nìjaký ten Peerquardian 2.0, pro blokování monitoringových IP adres, a tak bych se bál vìtšího odhalení, proto by v tomto pøípadì na stahování torrentù bylo výhodnìjší použít platformu Mini-ITX. Sice firmware je tvoøen oèesanými Linuxovými jádry, ale to jen pro síové funkce, a nic se nedá doinstalovat.

Závìr

Serverù je plný svìt, PC komponentù pro jeho stavbu také. Pokud uvažujete tedy nad koupí, doufám, že vám mùj èlánek pomùže si ujasnit, co vlastnì chcete a na co server budete používat. A si tedy koupíte, starší server, nový server, NAS server èi si postavíte server na bázi Mini-ITX, vždy budete spokojeni a ulehèí vám to práci a stolní PC si oddechne. Výhody a vlastnosti nového serveru nemusím samozøejmì øíkat, že? Èlánek totiž slouží jako zdroj informací, jak nabýt nìjaký ten server na ulehèení práce za lidskou cenu a podle vašich potøeb.

Opìt musím øíci, že neberte si tento èlánek moc osobnì, jelikož je to jen mùj subjektivní názor. Každému se nezamlouvá, kdyby mìl doma 1U dualsocket Pentium 3 :-).

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 31.01.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 15523x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ