VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak postavit PC
Nepihlen nvtvnk

Jak postavit PC

V této sekci se dozvíte, jak postavit PC. Je to ve své podstatì velmi jednoduché, staèí mít nìkolik šroubovákù a zruèné ruce. Dále je pak také dobré mít urèitou pøedstavu o tom, co budete na poèítaèi chtít dìlat. V sekci tipy se mùžete doèíst o nìkolika vybraných sestavách. Nezapomeòte, že Vás to bude nìco stát, a tak si pøedem rozmyslete, kolik do svého vytouženého PC chcete vložit. Já osobnì si myslím, že pokud chcete mít kvalitní PC, na kterém mùžete hrát dnešní hry, tak byste mìli do PC vložit alespoò 20 000 Kè. Tak to bylo nìco málo na úvod a teï se dáme do toho. Pøedem ale upozoròuji, že za škody zpùsobené Vaší nešikovností neberu žádnou zodpovìdnost.

CASE:

Poèítaè musí být v nìjakém obalu a to právì v CASE (poèítaèová skøíò). Pokud nevíte jaký koupit, tak se podívejte na èlánek „Poèítaèové skøínì“. Na poèítaèové skøíni se dá pomìrnì ušetøit, ale dle mého osobního názoru je dobré koupit si kvalitní poèítaèovou skøíò, a to z jednoho prostého dùvodu-kvùli chlazení. Do každé skøínì mùžete dnes vložit pøídavné vìtráèky, minimálnì by mìla skøíò nabízet prostor, pro umístìní alespoò dvou pøídavných vìtøáèkù. Zdroj by mìl být položen naležato, a ne jak bylo zvykem u starších CASE nastojato. To bylo zopakování co to je vlastnì CASE, ale teï co s ním. Vybalíme ho z obalu, víc s ním nic moc dìlat nemùžeme, protože právì do této komponenty PC budeme dávat další komponenty. Dále dle popisu, co do nìj budete dávat a jak.

Základní deska:

Základní deska je souèást poèítaèe, do které pøipevòujeme další komponenty jako napø. grafickou kartu, procesor … Základní desku musíte pøipevnit k jedné stranì CASE, aby tam jen tak neležela. To udìláme pomocí šroubkù, které jsme dostali buï s CASE, nebo se základní deskou. Deska musí být pøipevnìna opravdu napevno, protože jinak by hrozilo, že upadne. Bìhem pøipevòování je vhodné mít na sobì antistatický náramek, pokud ho nemáte, tak se musíte èas od èasu uzemnit o topení. Dìlá se to kvùli statické elektøinì, pokud byste nìjakou mìli , hrozí, že základní desku znièíte a ona by pak už nefungovala, proto dbejte na to, abyste byli v dosahu nìjakého topení. Co tedy pøipojit k základní desce, když nemáte žádnou další komponentu, kromì CASE? K základní desce musíte pøipojit diody a tlaèítka vedoucí z pøední strany CASE a pak pøívodní kabel ze zdroje tzv. Main Power konektor (o nìm jste se mohli doèíst v odborném èlánku „Zdroj“ v sekci složení PC). V zapojení diod a tlaèítek Vám tento návod nepomùže, protože každá základní deska má jiné zapojení, proto budete muset otevøít manuál a podívat se do nìj. Na obrázku vidíte, kam Main Power konektor zapojit.

main-power

Main Power se nachází na základní desce a je to takový velice široký konektor ve tvaru obdélníku. Je to opravdu teï vše? Ne to tedy není, pokud stavíme nový PC, tak budete muset pøipojit k základní desce ještì jeden konektor, který také vidìte na obrázku, a pokud by to nìkdo opìt nepochopil, tak ho popíšu, jak vypadá a kam ho zapojit.

power

Tento konektor se jmenuje Power +12V. Je ètvercového tvaru a tím pádem se zapojuje, jak už z tohoto textu vyplívá do nìjakého ètverce na základní desce (nevím jak se tento ètverec jmenuje, a proto ho jmenuji pouze ètverec).

HDD (harddisk)

Zapojení HDD je jednoduché, je k tomu potøeba více èasu, protože k disku musíte pøipojit zdrojový kabel, datový kabel a pak ho musíte ještì nastavit master nebo slave a nakonec pøipevnit do CASE, což není vždy úplnì jednoduché a to z dùvodu místa. Vìtšinou totiž už máte zamontovanou grafickou kartu a ta Vám pøekáží. Pokud i tyto problémy vyøešíte, tak máte vyhráno. A jak poznáte, jaký kabel tam patøí? To poznáte jednoduchým zpùsobem, je vyfocen na obrázku a popis snad není tøeba.

hdd-cable

Máte vybrané kabely, ale nevíte, jak tam patøí a jaký kam. Tak podle tvaru poznáte asi všichni, kam to patøí, ale problém nastává tehdy, když jste nepozorní a rvete to tam hlava nehlava. Každý kabel má totiž urèité ochranné prvky, datový kabel má jeden pin vynechaný, zdrojový kabel má zkosené rohy. A co máte udìlat matster a slave a co to je vlastnì za pojem? Master znamená v èeském pøekladu hlavní, primární tuto položku nastavíte tehdy, pokud máte jen jeden disk. Jak to udìlat? Udìláte to snadno, pomocní propojky na HDD. Na disku je nálepka a na ní je napsáno kam umístit propojku. Pojem slave jak už asi vyplívá, je v èeském pøekladu nìco ve smyslu sekundární, podøadný, tuto položku nastavíte jen tehdy, pokud se v PC nachází více než jeden HDD. Tak tohle bylo všeobecnì o discích, ale v dnešní dobì vznikl disk tzv. SATA je nìkolika násobnì rychlejší než ATA disk, ale má velice mírnì odlišnou instalaci a jiný datový kabel, zapojení je ale stejné akorát koncovka jinak vypadá. Bohužel nemám k dispozici SATA disk, abych mohl názornì ukázat na obrázku. A to je vše o zamontování HDD do CASE a pøipojení k základní desce.

Montáž CD-ROM a DVD-ROM

CD-ROM a DVD-ROM je dnes nezbytnou souèástí každého PC. Proto tuto èást èlánku nevynechejte a ètìte ji pozornì. Optické mechaniky se zasouvají ze pøedu CASE. Co ale musíte nejdøíve udìlat? Nejprve musíte udìlat nìkolik velice dùležitých vìcí a to jsou: vylomení plíšku (nachází se zevnitø CASE, pouze u obyèejných CASE) dále odstranìní plastové krytky (nachází se vnì CASE, odstraòuje se z vnitøku CASE), pokud tedy máte tyto vìci splnìny, mùžete se dát do celé operace pøipojení mechaniky. Mechaniku vsuòte z pøední strany CASE, mìla by tam velmi lehce zajet a nemìla by pøeèuhovat. Mechanika je na svém místì, bohužel teï nastane vìc, která nikoho moc nebaví a to je zašroubování 16 šroubkù, které jsou po stranách mechaniky. A teï je to už témìø vše staèí pøipojit datový kabel, který vypadá úplnì stejnì jako u HDD má i stejné opatøení proto nehrozí žádný omyl špatného zasunutí. A jako nakonec pøipojíme zdrojový kabel opìt stejný jako u HDD. Poznámka a doporuèení k montáži: pokud máte více mechanik je nutností mít jednu mechaniku slave a druhou jako master. Dále pokud máte jednu mechaniku i disk na jedné kšandì (datovém kabelu), tak to okamžitì napravte. Je zapotøebí, aby HDD a CD-ROM byli zvl᚝. Pokud by jste totiž takto neuèinili, tak by se Vám PC zpomalil.

Pøipojení FDD

FDD je disketová mechanika, která se dnes již témìø nepoužívá. Já bych ji ale doporuèil, dát do každého PC, nikdy totiž nevíte, kdy Vám vyplivne CD-ROM èi jiná optická mechanika. FDD se pøipojuje podobnì jako CD-ROM. Jediná zmìna je velikost datového kabelu a dále také jinak vypadající napájecí konektor, který je, jak už to bývá, opatøen ochranným zámkem. Není tedy možné, aby došlo k pøeplování. Datový kabel ale žádnou takovou ochranu nemá, a proto se Vám napoprvé nemusí podaøit rozjetí FDD, nemusíte ovšem vùbec zoufat, FDD se tím neznièí. To, že mechanika není plnì funkèní, zjistíte naprosto snadno, když otevøete „Tento poèítaè“ (v rozhraní Windows), tak tam mechanika bude chybìt. A teï koneènì k montáži. Montáž je snadná, øekl bych pøímo banální záležitostí. Nejprve si øeknìme, co budete potøebovat: jeden malý køížový šroubovák, ètyøi malé køížové šroubky (jsou souèástí CASE) a šikovné ruce. Otevøete CASE a do pøední èásti vložíte FDD. Pak pøipojíte zdrojový kabel viz. obrázek a datový kabel opìt na obrázku.

power-fdd

data-fdd

Až toto máte pøipojené tak vše pøišroubujte.

Montáž procesoru

Musím øíci, že jsem zatím stavìl takové PC, které využívalo procesoru od firmy INTEL tohoto dùvodu mùže dojít k nepøesným informacím ohlednì montáže procesoru pro AMD. A jako další bod podotýkám, že nemám zkušenosti s montáží nových procesorù do patice LG 775 a 939. Proto se tento návod týká pouze montáže procesorù pro patice, které zde nebyli zmínìné. A teï se skuteènì dáme do montáže procesorù. Procesor je srdce PC, a proto byste si na jeho výbìru mìli dát alespoò trochu záležet. Upozoròuji, že musíte koupit takový procesor, který je kompatabilní s Vaší základní deskou. Nelze tedy mìnit zálkladní desku urèenou pro procesor AMD za desku urèenou pro INTEL , když máme procesor AMD. Jak vypadá procesor vidíme na obrázku, takže byste si ho s nièím nemìli splést. U tohoto PC dílu si dejste pozor na statickou elektøinu a na to, abyste nezlomili nìjakou nožièku nebo ji neohnuli. Toto jsou vlivy, které mohou celý procesor znièit. Procesor dejte do patice. Uchopte komponentu a vložte ji již pøedem na urèené místo na základní desce. Patice má páèku ta musí bát odklopena, jinak tam procesor nejde dát doufám, že ho již máte pevnì daný, pokud ano tak páèku mùžete pomalu zaklapnout (pùjde to teï o nìco více ztuha než to šlo pøed tím). Pøedpokládám, že i tento krok jste zvládli, a pokud ano (a jako že jo), musíte na komponentu nanést teplovodivou pastu (tato pasta odvádí teplo více o ní v èlánku „Jak dobøe chladit PC“). Teplovodivou pastu nanášejte ve velmi malé vrstvì a hlavnì rovnomìrnì (doporuèuji žiletkou, s tou se to dobøe dìlá). A pokud máte již toto vše za sebou, montáž procesoru tímto konèí.

Pøipevnìní chladièe na procesor

Jak jsem podotkl- viz montáž procesoru, zatím nemám zkušenosti s montáží chladièe na AMD, postup by mìl být ale totožný. Montáž chladièe na procesor není nijak obtížná. U montáže chladièe na procesor budete potøebovat: teplovodivou pastu, chladiè a hlavnì jak už to bývá šikovné ruèièky. Nejprve budete potírat procesor pastou. Doporuèil bych pastu, která obsahuje kousky støíbra, je ale trošku dražší. Pastu natírejte v malé vrstvì, mùžete prstem, ale lepší je žiletkou ta zaruèí opravdu tenkou vrstvu a hlavnì rovnomìrnou.Pak uchopte chladiè a pomalu ho pøikládejte na pøipevnìný procesor potøený pastou. Chladiè dosedl na procesor. Jak asi tušíte, nebude to vše. Chladiè musí nìjak držet. K tomu slouží takové pacièky po stranách chladièe. Musím øíct, že montáž je u P4 a P III jiná, vše je ale popsáno v manuálu procesoru, teda pokud jste koupili box balení. To si myslím, že je nejlepší pro normální uživatele, co nechtìjí PC pøetaktovávat. Poznámka: pasta slouží k odstranìní mezery mezi chladièem a procesorem, když jí tam zapomenete dát tak by se stát nic tragického nemìlo, ale poèítejte s tím, že mùže být teplota procesoru i o 10 stupòù vyšší.

Pøipojení grafické karty

Montáž grafické karty je snad to nejjednodušší, co jde. Staèí mít po ruce šroubovák a šroubek. Na základní desce vyhledejte slot AGP nebo slot PCI-e 16x. Opìt dochází v tomto èlánku k malým nedostatkùm, nemìl jsem zatím pøíležitost zapojit grafickou kartu do slotu PCI-e 16x, a proto to zde nebude nijak popsáno. Pokud tyto pøedpoklady k montáži grafické karty splòujete, tak se do toho mùžete vesele pustit. Nejprve budete muset upravit AGP slot zpùsobem následovním. Na slotu se nachází páèka (u novìjších desek) tu odklopte, u starších desek budeme muset pøijít k drastiètìjšímu øešení. Je tam také páèka ale ta odklopit nejde, tu musíte násilnì páèit od slotu. Pak vezmìte grafickou kartu a vložte ji do slotu. Páèku zaklapnìte a u pøíkladu 2 ji puste. Dále vezmìte šroubek a šroubovák a pøišroubujte grafickou kartu k CASE. A máte hotovo.

Montáž pøídavných karet

Je témìø stejná jako u montáže grafické karty, jen tam nejsou žádné páèky, ale šroubovák a šroubek budete muset použít. A vsouvat budeme buï do PCI slotu a nebo do PCI-e 1x slotu.

Tak to je vše o stavbì PC. Doufám že Vám èlánek pomohl.


© Antonín Šebík
Datum: 10.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 51243x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

pls - 26.05.2009
dobrý den já bych se potøeboval zeptat mam nìkolyk starých hdd ale potøeboval bych jeden nastavit jako hlavni a jeden vedlejší poradí mi nìkdo pls hmm :-(

pikyp - 14.01.2009
no já tam mam ramku jednu a to 256 gb a potøeboval bich aspoò eštì jednu 512 a na ten typ se podívám a omlouvám se že píšu ze dvou profilú ale nìjak mi to blbne

$uch@rC - 13.01.2009
MSI,... tak pøesné to být nemuselo :-D , napsal jste mi výrobce, ale já potøebuji typ desky (Napø.: Asus PSCH-SR/SATA)...ale pokud jsou RAMky DDR1 tak poèítám, že v závislosti na slotech a podporované kapacitì budete moct do PC vložit tak celkem od 2 do 4GB, ale 400 to stát nebude. Hold starší technologie je dražší (i když by to možní mìlo být naopak) :-(

pikyp - 13.01.2009
dobrý den ty ramky jsou DDR1 a základová deska je typu MSI a chci do ní dát co nejvíc GB ale tak do 400 stovek dìkuji

mavej - 13.01.2009

$uch@rC - 30.12.2008
Dobrý den, pøedpokládám, že ty vaše souèasné RAMky jsou DDR(1), tomu odpovídá nizké CL a frekvence. Za DDR2 to v tom pøípadì vymìnit nelze, kvùli nekompatibilitì. Napište mi typ vaší základovky a já se pokusím najít info o ní. Poèítám, že do desky vložíte 2x 1GB DDR(1), no uvidíme... :-)

pikyp - 23.12.2008
Dobrý den rád bych se zeptal, když mám ramku ms 4002-256mb pc3200 256mb cl 2,5 18124 jestli ji mohhu zamìnit za DIMM DDR2 2048MB 800MHz TRANSCEND CL5 JetRam. Pokud to nelze, tak mi prosím poraïte, jak ji nahradit, potøebuji vìtší kapacitu. Dík

Jack357 - 10.01.2007
RE: novinovik velice mì teší, že se Vám èlánek líbí.

novinovik - 05.01.2007
Jo tak tohle je super dlouho jsem tohle hledal, protože nikde to nemaj líp než tady !!!!! ;-)

Matrej - 18.03.2006
no jo je to hned lepší :)

Jack357 - 12.03.2006
RE:Matrej tak obr už tu sou. Jak se ti líbí.

Matrej - 11.03.2006
A obrázky by nebyly? ;-) Myslím že by to lidem pomohlo víc než jen slova :-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ