VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Detailní návod na ztišení HDD
Nepihlen nvtvnk

Detailní návod na ztišení HDD

Jestliže máte tichý poèítaè, zùstává nejèastìji harddisk jako jediný zdroj hluku. Vibrace jím zpùsobené (otáèení ploten a pøeskakování hlavièek pøi ètení èi zápisu) se pøenášejí do casu, kde se ještì díky pøipevnìní pøímo na šasi zesilují. Ale i proti tomu se dá nìco udìlat. Sice harddisk neztišíme úplnì, ale alespoò odstraníme nepøíjemné vibrace.

Pomocí gumových O kroužkù harddisk zavìsíme do vzduchu v 5,25" pozici. Toto upevnìní je velmi dobré i pro pøepravu poèítaèe na LAN-party, protože harddisk je stabilnì pøipevnìný a je odolnìjší proti otøesùm.

Potøebujeme: 4ks gumové O kroužky
10mm vysoký a 3mm silný hliníkový pásek
Malé úzké ploché kleštì
Dremel brusku nebo vrtaèku
3mm samoøezné šroubky
Kulatý pilník

hdd

Toto jsou gumové O kroužky na kterých bude harddisk zavìšen.

hdd

Dva hliníkové pásky, které upravíme na pøichycení O kroužkù k harddisku.

Postup:

Na jeden konec hliníkového pásku vyvrtáme díru pro první upevòovací šroub k harddisku. Zhruba v prostøedku, mezi prvním a druhým šroubkem, hliníkový pruh pomocí malých úzkých plochých kleští ohneme o 90°.

hdd

Pak kousek od ohybu opìt materiál ohneme o nìco zpátky. Vzniklé vyvýšení by mìlo být asi tak na jeden O kroužek.

Teï si peèlivì oznaèíme druhou díru a vyvrtáme. Ještì než se pustíme do dalšího ohýbání, zkusmo pásek pøišroubujeme k harddisku.

hdd

Tyto kroky opakujeme do té doby, až budou pásky vypadat zhruba jako na obrázku. Potom je zkrátíme na velikost harddisku a ostré hrany obrousíme kulatým pilníkem, aby nedošlo k poškození O kroužkù (èasem by se mohl o ostrou hranu pøeøezat).

hdd

A nyní pøidìláme hotové pásky i s gumovými O kroužky k harddisku.

hdd

Zde je vidìt harddisk s pøidìlanými O kroužky na obou stranách.

hdd

Teï se vrhneme na úchytky. Ty vyrobíme stejným zpùsobem, pouze s tím rozdílem, že budeme potøebovat ètyøi malé úchytky (viz. obrázek). Také zde obrousíme ostré hrany pilníkem.

hdd

Jestliže máme vše hotové, zaèneme s montáží disku do casu. Harddisk nejdøíve pøichytíme na jedné stranì. Šrouby poøádnì utáhneme.

hdd

Pak pøidìláme i druhou stranu.

Nyní je disk pøichycený ke casu pomocí gumových O kroužkù.

hdd

Posunutím úchytek nastavíme optimální výšku.

hdd

A takhle vypadá výsledek. Teï už je disk skoro neslyšitelný.

hdd

Zde je ještì detailní pohled.

hdd

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub Plšek
Datum: 13.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 16829x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Trta - 16.05.2007
no toto se mi zdá vcelku dobrej zpùsob jak ho utišit ale pøipadá mì, že jsou po stranách ty tlumící kroužky moc u sebe a to nemusí být pro disk a jeho pohyb dobrý. jaký s tím máte zkušenosti? :)

Jack357 - 23.09.2006
Re: kozi tím opravdu nic zkazit nemùžete. Protoøe tam dáte šroubky o velikosti pøipravených dírek již od výrobce. ;-)

kozi - 04.08.2006
chtìl bych se zeptat kdž tam do toho hardisku budu dávat ty šroubky nemùžu tim nic poškodit? prosím odepište

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ