VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze
Nepihlen nvtvnk

Recenze - Wifi

FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást | 30.11.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5056x
Dnes uveøejòuji tøetí pokraèování seriálu o komunitì FON a my se podíváme pøedevším na otázky a odpovìdi, návod na instalaci, na novinky u FONu a porovnání s mobilním internetem pøes EDGE. Pøeètìte si èlánek, který vás tøeba nabudí k rozšíøení této komunity a ke koupi La Fonera + nebo i k vyzkoušení beta verze La Fonera 2...
Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 2.èást Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 2.èást | 06.05.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5546x
Nyní se podíváme na druhou èást na pokraèování èlánku o FONu. FON je pro mì synonymem od slov mobilní internet, kdekoli a kdykoli. Kde ho koupit? Je bezpeèný? Kde najdu horké fleky? Jak to tedy je?... To se dozvíte kliknutím na odkaz èlánku výše.
Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 1.èást Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 1.èást | 30.04.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5222x
Proè si platit za drahé 3G, EDGE èi GPRS pøipojení, když FON, španìlská firma, nabídne daleko lepší alternativu - WiFi zdarma kdekoli a kdykoli, jen za cenou koupì jediného routeru na celý život. Jen to chce nebát se nových vìcí a investovat necelých €6. Co takhle se tøeba pøipojit v USA, Anglii, Japonsku... :-) ?
Airlive WL-1500R + WT-2000USB - Mobilita nade vše Airlive WL-1500R + WT-2000USB - Mobilita nade vše | 29.07.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 18155x
Za tuto recenzi mohu defacto podìkovat mému poskytovateli internetu, jenž všem svým zákazníkùm pøestal poskytovat podporu dvou poèítaèù pro pøipojení na internet. Musel jsem to tedy nìjak vyøešit a øešení pøichází v podobì známé firmy Ovislink. Konkrétnì typ WL-1500R, který jsem koupil v sadì s USB Wi-Fi 125Mbps...
D-link DI-724GU D-link DI-724GU | 23.02.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5126x
A je tu zase další recenzovaný produkt od známé firmy D-link. Tato se pøevážnì specializuje právì na produkty tohoto typu už jen proto bych tuto firmu doporuèil. D-link DI-724GU patøí do kategorie gigabitových smìrovaèù
D-Link G664T (WiFi 802.11g + 4x Ethernet) D-Link G664T (WiFi 802.11g + 4x Ethernet) | 27.09.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 9390x
Jako ochranu proti poèítaèovým virùm mohou nìkteré programy zabraòovat odesílání nebo pøijímání nìkterých typù pøíloh. Informace o zpùsobu zpracování pøíloh ve vašem poèítaèi zjistíte v nabídce nastavení zabezpeèení.
D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520 D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520 | 24.09.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 5545x
Dnes si pøedstavíme D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520. Kartu jsem testoval v prostøedí domácnosti (podkroví se železnou konstrukcí). Karta je vzhledovì pøívìtivá a velice jednoduše se instaluje do PC. Anténu má odnímatelnou (výška antény 12cm). S dosahem této karty v tomto prostøedí byl...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ