VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Crash test HDD Western Digital Caviar 1270
Nepihlen nvtvnk

Crash test HDD Western Digital Caviar 1270

Crash test HDD Western Digital Caviar 1270 magnetem

Je pìkný slunný nedìlní den, zítra škola a mnì zrovna napadl super nápad. Zkusím, co udìlá magnet, když ho pøiložím na pevný disk. K testu jsem použil samozøejmì starý vysloužilý pevný disk WD Caviar 1270 s kapacitou 270MB. Disk sice fungoval, ale na nic ne nehodil. Nikdy jsem ho nepoužil, hlavnì kvùli jeho nízké kapacitì logicky. Ležel mi celou dobu v šuplíku, tak jsem si øekl: „Co takhle vyzkoušet souboj HDD vs. Magnet?“ Magnet byl vskutku silný, ale i tak jsem test provedl – celkem dva testy.

Crash test HDD Western Digital Caviar 1270

Pomùcky:

  • Pevný disk WD Caviar 1270
  • Magnet
  • Datový kabel
  • MOLEX rozdvojka (pokud je tøeba)

Test 1

Pevný disk jsem zaplnil daty, zkontroloval funkènost a poté odpojil od systému. Na stole jsem mìl již pøipraven silný magnet, a tak jsem z pøední i zadní strany hezky objel pevný disk magnetem. Byl jsem pøesvìdèen, že HDD bude znièen, pøinejmenším data na nìm. Zapojil jsem HDD zpìt do systému a kontroluji sektory v HD Tune 2.55. Žasnu! Ani jeden vadný sektor, HDD i data 100% OK. Proto jsem pøipravil druhý test – Test 2.

Crash test HDD Western Digital Caviar 1270

Test 2

Vše probíhalo se stejným scénáøem, jen disk byl zapojen do zdroje. HDD jsem zapojil jen do MOLEXu, Datový kabel jsem z bezpeènostních dùvodù nezapojoval. Poté jsem odpojil radìji i systémový disk, a to jak z napájení, tak i datový UATA kabel. Tento test jsem pro jistotu provedl i na jiném PC, který jsem právì pøeinstaloval, tudíž na nìm nebyla žádná data a pøípadná ztráta dat (, což NENÍ vùbec pravdìpodobné) by nebyla žádnou tragédií. Zapnul jsem PC, bìží jen onen WD Caviar 1270. Umístím magnet na a nad disk. Á… Ozývají se zvuky a chrastìní hlavièek. Vypnul jsem testovací PC a disk zapojil zpìt na svùj pracovní poèítaè. Disk nebyl nalezen a logicky ani data ne. Pøi této operaci disk vydával chrastivé a bouchavé zvuky a stále se dokola vypínal a zapínal. No, myslím si, že disk už by rozchodila jen božská síla.

Crash test HDD Western Digital Caviar 1270 Crash test HDD Western Digital Caviar 1270

Disk svùj úèel splnil a za to mu dìkuji a omlouvám se. Mìj se na onom svìtì lépe ;-). Doufám, že neexistuje reinkarnace i u PC, jinak mi WD Caviar 1270 dá v budoucnu pìknì za vyuèenou.

Co z toho plyne?

Takže, pokud jste warezníci, vezmìte si ponauèení a kupte si systémový a datový disk zvl᚝. Na systémový dávejte jen legální SW, OS a fotky, videa apod. a na datový disk si dávejte to, co byste mohli postrádat. Až k vám pak nìkdy vkráèí do bytu BSA, tak magnetem hned pøejeïte po datovém HDD a je to :-).

Èlánek slouží jen pro informaci a nenavádí vás ke znièení si vlastního pevného disku. Také èlánek berte spíše jako takovou oddychovku pøed dalšími èlánky a recenzemi.

Crash test HDD Western Digital Caviar 1270 Crash test HDD Western Digital Caviar 1270

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte pamìová úložištì, SSD a HDD výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 07.09.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 12382x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ