VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Postavte si malý FOTOATELIÉR zdarma
Nepihlen nvtvnk

Postavte si malý FOTOATELIÉR zdarma

Postavte si malý FOTOATELIÉR zdarma

K nápadu napsat o èlánku, jak si postavit svùj vlastní fotoateliér mì navedl mùj minulý èlánek o HP iPAQ 514, kdy jsem potøeboval kvalitnì vyfotit svùj telefon, ale nemìl jsem prostøedky, abych mìl pìknì prosvìtlené fotky. Avšak dokonce i mùj selský rozum mi dokázal poradit geniální nápad. Øekl mi: „Proè si ho nepostavíš sám?“. Tak jsem se sebral a šel do toho...

Co budeme potøebovat závisí na velikosti vašeho ateliéru, vzhledem k faktu, že v názvu je slovo „malý“, tak všechno budu dávat pøimìøenì velké. Beztak snad doma nabudete fotit katalog vašeho auta nebo vaši partnerku. To už si pak radši poøiïte profi.

Co tedy bude potøeba sehnat

  • Bílé papíry – mohou být A4 i A3
  • Svìtlo - nejlépe nìjakou bílou záøivku + dostatek denního svìtla. Také si nikdy nestavte ateliér proti svìtlu (hlavnì tomu dennímu)
  • Krabici – na opøení dalších papírù pro postavení bílé odrazové stìny
  • Kvalitní digitální fotoaparát – režimy by mìly být standardní + makro, mìl by podporovat pøisvìtlení, popøípadì blesk, ale ten asi nebudeme potøebovat, také je tøeba pro dobrou kvalitu fotek mít funkci samospouštì, což má již každý dnešní digitální fotoaparát
  • Stativ – není nutný pokud máte fotoaparát položen na stole.

Nejlépe u okna postavte stùl a na nìj položte trochu papírù tak, aby neprosvítala barva stolu. Postavte krabici a pošoupnìte o kousek na papír. Na krabici poté položte papír(y), který mùžete pøehnout nebo pøilepit lepítkem, aby držel. Tím jsme si vytvoøili bílou obrazovou plochu pro svìtlo. Dbejte, aby papíry na stole a na krabici byly na sebe kolmo. Protože na fotkách by nevypadala zrovna moc efektnì tmavá èárka vznikající nedotykem papírù. Již jen svìtlo. Máme svìtlo od okna, pro jistotu rozsvítíme velké svìtlo v pokoji (nejlépe bílou záøivku) a pøídavnou lampièku (také bílou), tím zamezíme nedostatku svìtla a velkých nechtìných stínù. Fotoaparát lze položit buïto na stùl nebo na stativ. To ovšem záleží èistì na vás, co budete chtít fotit a z jakého úhlu. Dùležité je nehýbat s fotoaparátem, a proto si nastavte samospouš. Pokud by se vám zdála fotka stále tmavá, pøisvìtlete v nastavení fotoaparátu nebo poté i v programu.

Postavte si malý FOTOATELIÉR zdarma

Gratuluji... Nyní máte postaven vlastní amatérský mini-fotoateliér. Nic moc extra ani profi to není, však na nìjaké trochu kvalitnìjší nafocení vìcí to staèí. Samozøejmì si pøidávejte i další zdroje svìtla, a jsou vaše fotky co nejkvalitnìjší. Pøeji pøíjemnou zábavu øi vaší akci.

TIP: Pošlete nám vaše i fotky svého mini-fotoateliéru + fotky vìcí na nìm focené. Popøípadì posílejte tipy, jak co nejlépe ateliér zlepšit. Posílejte na info@vseohw.net a do pøedmìtu zprávy vložte „Mini-fotoateliér - foto“.

Èlánek berte jako takovou malou oddychovku pøed velkou recenzí, kterou pøipravuji. Na fotky z mého ateliéru si poèkejte... Budou v recenzi o HP iPAQ 514.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte na PC Expert.cz z galerie

© Èestmír Suchý
Datum: 09.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 9194x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ