VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > www.pandora.com - Pandoøina skøínka plná hudby
Nepihlen nvtvnk

www.pandora.com - Pandoøina skøínka plná hudby

Internetových rádií nabízejících desítky žánrù hudby, rùznou míru pøizpùsobení èi možnosti volit pøehrávané písnì, jsou na internetu tisíce. Žádné z nich ale není takové, jako Pandora. O její výjimeènosti hovoøí i fakt, že byla zvolena nejlepší www stránkou roku 2006. A už proto si zaslouží trochu vaší pozornosti. Umí totiž opravdu velmi zajímavou vìcInternetových rádií nabízejících desítky žánrù hudby, rùznou míru pøizpùsobení èi možnosti volit pøehrávané písnì, jsou na internetu tisíce. Žádné z nich ale není takové, jako Pandora. O její výjimeènosti hovoøí i fakt, že byla zvolena nejlepší www stránkou roku 2006. A už proto si zaslouží trochu vaší pozornosti. Umí totiž opravdu velmi zajímavou vìc.

www.pandora.com

Internetový projekt Pandora je zamìøen jen a pouze na hudbu a na první pohled se skuteènì mùže zdát, že se nejedná o nic jiného než další tuctové internetové rádio. Jaké pøekvapení vás ale èeká po zadání vaší oblíbené písnì – Pandora vám ji totiž nepøehraje. Místo toho zaène okamžitì v obøí databázi èítající desítky tisíc skladeb porovnávat vámi zadanou píseò (od hlasu zpìváka pøes použité nástroje až po agresivitu) a pomocí propracovaných algoritmù se pokusí nalézt song, který by se vám mohl líbit. Vy máte možnost ho buï schválit nebo naopak dát Pandoøe jasnì najevo, že se vám vybraná píseò nelíbí. Tím postupnì upøesòujete výbìr a ten je tak èím dál blíž vašemu stylu. Nutno podotknout že je až obdivuhodné, jak pøesná dokáže Pandora být a trefit se do vašeho vkusu.

www.pandora.com

Ta nejvìtší výhoda toho systému tkví ve skuteènosti, že neposloucháte obyèejné rádio plné oposlouchaných písnièek, ale dostávají se vám do rukou (tedy spíš do uší) interpreti, které jste pøedtím neslyšeli a vy si tak rozšiøujete svou hudební sbírku o další a další skvìlé skladby, na které by jste bez Pandory možná nikdy nenarazili.

www.pandora.com

Teï to nejlepší - Pandora, aè je to s podivem, je i pøes dlouhý a nároèný vývoj a obsáhlost neustále narùstající databáze, zcela zdarma a k dispozici všem. Dokonce se na zaèátku obejdete i bez jakékoliv registrace, až po pár písních budete požádáni o vytvoøení úètu. Po té ale mùžete poslouchat a objevovat dál, bez jakýchkoliv omezení. Nemusíte se bát ani vlezlé reklamy, ta je totiž tak sladìna s webem, že vypadá jako naprosto pøirozené doplnìní designu. A teï, když už víte o Pandoøe vše podstatné, nic vám nebrání vrhnout se do tìchto nekoneèných hlubin hudby...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 05.03.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 9909x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jack357 - 10.06.2007
Bohužel, Pandora.com kvùli autorkým právùm uzavøela pøístup pro èeské obèany. Možnost dostat se k plné aktivaci je jen tehdy pokud vlatníte americkou IP adresu.

benik - 12.05.2007
Jak se mám dostat na aktivaci Pandoøiny schránky plné hudby?

benik - 12.05.2007
:-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ