VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 2. – Hide WebCam
Nepihlen nvtvnk

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 2. – Hide WebCam

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 2. – Hide WebCam

Máte-li dotaz ohlednì webových a skrytých kamer, mùžete napsat do naší poradny/fóra – urèitì se vám budu vìnovat a pokud to bude možné, odpovím na všechny vaše otázky.

Hide WebCam

Jedno vám øeknu. Když píši èlánky a recenze, tak píši vše, co mám na mysli a vše, co by se dalo realizovat. Mezi toto „jedno“ patøí též skryté kamery. Toto téma mì chytlo nedávno a velice mì baví. Všiml jsem si také, že minulý díl èlánku byl celkem ètený, a proto jsem se rozhodl napsat druhý pokraèující díl.

Co budete potøebovat?

  • Kreativitu
  • Webovou kamerku/ analogovou kameru nebo jiné zaznamenávací zaøízení
  • Špionážního ducha :-)

Možné zpùsoby sledování:

a) („Á“) Pomocí analogové kamery + TV karty se vstupem videa nebo VIVO grafiky. Poté vše pøepojit pøes cinch konektory. Nyní zapojíme do našeho PC postaveného na mini/nano-ITX s WiFi a spravujeme pøes vzdálenou plochu. Doporuèuji video rovnou ukládat na síový pevný disk. Myslím na ten, kterým ovládáte mini/nano-ITX PC. Proto, kdyby pozorovaný objekt na kameru pøišel a znièil by celý PC vèetnì pevného disku, kde bude i vaše video. Ale SSD disk, jenž mì teï napadl, by nebyl špatný v pøípadì rozzuøení sledovaného objektu :-).

Tento zpùsob je výhodný hlavnì díky vysoké kvalitì videa a že tak mùžete zužitkovat i starou analogovou kameru, která je již dnes na odpis. Opìt jsem to zde uvádìl na mém pøíkladu, kde naše 12 let stará analogová kamera už nenatáèí na kazetu a ani nepøehrává. Jediné co zde funguje je optika s velkým pøiblížením(zomem) a displej. Nevýhodný je pak díky své velikosti a nutnosti koupit TV kartu popøípadì drahou grafiku s VIVO, která by ani do mini/nano-ITX desky nepasovala.

b) Za „Bé“ mùžete udìlat podobné, ale místo analogové kamery zapojíte webovou. To má také své výhody i nevýhody. Výhoda nižších nákladù, kdy nemusíte utrácet i za TV kartu se vstupem videa. I výhoda malé velikosti je více než vynikající pro špehování/hlídání bytu :-). Nevýhodu nízké kvality a nemožnost zoomu ani nemusím pøipomínat. Nyní také vše ovládejte pøes WiFi pomocí vzdálené plochy a video pro jistotu ukládejte na disk na bezpeèném místì, abyste neztratili cenné nahrávky.

c) WiFi webová kamera je možnost „Cé“. Zde pocítíte nevýhodu nápadnosti díky své velikosti. Proto bych tuto variantu volil spíše na místa, kde je dobré krytí (napø. schovat webovou kamerku za spreje a deodoranty). Jediná výhoda by snad byla v nepotøebì druhého PC, mající zpracovávat data z obou pøedchozích variant.

d) Koupì profi sledovací kamery za tisíce korun, možná i nad deset tisíc. To je jen jako zajímavost, jelikož toto je èlánek o skrytých kamerách, které je možno vyrobit „rùèo“ a sám.

Hide WebCam

Vždy hledejte a zkoušejte rùzná rozlišení, která vám budou zabírat nejvìtší plochu. Jako u mì to bylo zrovna 352x288. Máte-li dostatek financí, nebylo by od vìci, koupit mini/nano-IXT desku, pøikoupit WiFi kartu a zapojit webovou kamerku. Toto mùžete dát do garáže, do auta nebo do vašeho blízkého okolí, které chcete hlídat. Jediná podmínka je opìt zdroj elektrické energie. Když vybíráte vhodnou webovou kamerku na špionáž/hlídání, snažte se vybírat s integrovaným mikrofonem, pøecejenom je to skladnìjší a lepší, než tahat s sebou externí mikrofon na kabel. Jinak maximálnì bluetooth mikrofon by pøicházel v úvahu.

Místo mini/nano-ITX také mùžete i tøeba použít starou desku na sc.370. Hlavní je totiž v tuto chvíli bezdrátové pøipojení do sítì + USB na kamerku popøípadì PCI slot na TV kartu. Teï mì napadlo øešení elektrické energie v podobì vyvíjeného palivového èlánku, jenž by vyøešil problém (ne)mobility a závislosti na zásuvce. Bylo by ale nutné každých nìkolik hodin, dnù èi dokonce týdnù naplnit palivový èlánek znovu kapalinou (myslím, že se hovoøilo o alkoholu). Doba by závisela na spotøebì samotné kamery, v pøípadì WiFi kamery nebo celé PC sestavy, v závislosti na použité platformì. V tomto bych urèitì nepoužil „žrouty“ AMD Opteron ani Pentium D. Nejen že mají velkou spotøebu, ale i vysoké TDP, kdy by procesor musel být chlazen aktivnì. A to kdyby poèítaè hluèel, bylo by to velmi („ne“)nápadné. Ovšem nìco jiného by bylo také použití staršího nebo levného notebooku s velkokapacitní baterkou.

Bude-li i tento èlánek ètený, budu si myslet, že vás skryté kamery berou tak jako mì, a budu uvažovat i o 3.dílu, kde by mohlo být více info, popøípadì rozhovory lidí, co si o tom myslí, kteøí to znají, co se o to zajímají nebo ti, kteøí to již nìkdy zkoušeli. V pøíštím díle mùže býti obsaženo také instalování a nastavení softwaru webových kamer a jejich uploadování na FTP, popøípadì na FTP lokální.

Hide WebCam Hide WebCam

I takto mùže vypadat skrytá kamera

Tedy krátké shrnutí:

Webová kamera je vhodná na hlídání vìcí, místností, ale i na špehování ;-D. Však vidíte, že webové kamery se teï používají skoro všude. Vemte si tøeba pro pøíklad ony slavné mýtné brány. Nevím sice, zda-li to jsou pøímo webové kamery, ale jisté je, že hlídají mýtné jednotky a dálnièní známky. V brzké budoucnosti budou tyto kamery i hlídat rychlost všech aut na dálnicích. Prostì v kamerách a špionážní technice je velká budoucnost – úplný zlatý dùl pro firmy, poskytující tyto kamerové systémy.

Prosím, abyste všechny budoucí i stávající mé èlánky, které budou rozdìleny na èásti, hodnotili i brali jako jeden celek/èlánek. Dìkuji

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 21.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 12056x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ