VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > PDA a Notebook pod mikroskopem
Nepihlen nvtvnk

PDA a Notebook pod mikroskopem

PDA a Notebook pod mikroskopem

Jak vidíte, tak se pokouším zavést nový typ èlánkù „Pod mikroskopem“, kde budu obvykle rozebírat pro a proti dvou èi více komponentù èi hardwaru. Je to spíše takové zamyšlení a vlastní názor, ke kterému se mùžete vyjádøit níže v diskusi.

V døívìjších dobách, kdy nebyl notebook moc lidem dostupný, pøedevším tedy v ohledu financí, byly kupovány hlavnì PDA, což je takový malý poèítaèek, nìkdy i v kombinaci s mobilním telefonem tvoøí dokonalý celek pro kanceláøskou práci, prohlížení internetu, hudby, videí a sem tam nìjakou tu ménì výkonnou hru, které mùžete hrát ve volném èase. Heh... Teï tu koukám, že jsem napsal celkem dlouhé souvìtí. No ze srandy ho nechám tak, jak jsem ho napsal… Se potrapte trochu ;-) Tento èlánek jsem se rozhodl napsat, protože jsem dostal myšlenku v èem by mohl být lepší notebook a v èem zase PDA.

Tak co tedy...?

Záleží na práci, kterou chcete èinit a místì. Vezmu to z mého pøípadu. Za pár dní mi pøijde PDA v kombinaci s mobilním telefonem za dnes již velmi slušnou cenu kolem 6 tisíc. Vybral jsem si ho pøedevším proto, abych byl vždy online u svého operátora. V PDA jsou pak dále funkce jako WiFi, microSDHC èteèka a BT. WiFi jsem si poøídil kvùli internetu, abych mohl tøeba i psát pøes mobilní ICQ a volat zdarma pøes Skype. Více vám toho však povím až v recenzi èekající jen na vás. A co vy?

Mobilní telefon --> PDA --> PDA s mobilem --> UMPC --> Notebook

Tak to je takové schéma podle èeho jsem se øídil. Jak vidíte PDA s mobilem je uprostøed. Mobilní Telefon je samotný podle mì moc k nièemu, PDA v sobì skrývá malý poèítaè, ale nemùžeme v nìm mít SIM kartu, PDA s mobilem je pravý opak, v pøípadì potøeby zavoláte popø. se pøipojíte na internet pomocí operátora (pokud není k dispozici WiFi). UMPC je pìkné øešení ale v souèasné dobì stále pøeci jen ponìkud drahé. Notebook je nejlepší øešení, ale jaksi nemobilní oproti PDA a UMPC. PDA zaktualizujeme se svým osobním poèítaèem, nabijeme baterii za 2 hodinky, popøípadì nahrajeme na SD kartu nový film a mùžeme pokraèovat v práci.

Poøiïte si PDA když...

Chcete mít svoji práci neustále pøi ruce, pøipojit další zaøízení, pøipojit se na bezdrátový internet, nahrávat kvalitnìjší hry, pouštìt filmy v lepší kvalitì. Pokud si vyberete PDA s mobilním telefonem zároveò, budete mít dobrou kombinaci na cesty, kde si mùžete v pøípadì nudy pustit nìjaký ten filmek nebo MP3 popø. zahrát hru. Jinak PDA má vìtšinou USB na synchronizaci, èteèku karet (obvykle SD a microSD), zvukový výstup a dražší modely možná i více.

Pod mikroskopem: PDA èi NOTEBOOK?

Naopak UMPC a NOTEBOOK...

Jde už de facto zaøízení s funkcemi i konektory klasického poèítaèe. I operaèní systém je dodáván jako na klasické PC. Výkonovì jsou relativnì dobré, ovšem vše závisí na cenì. V UMPC tedy èekejte jen vyšší výpoèetní výkon, od grafiky nechtìjte pak zázraky :-D U Notebookù je situace trochu jiná a výrobci se již zamìøují spíše na grafický výkon.

Pod mikroskopem: PDA èi NOTEBOOK?

PDA s mobilem

Klady

 • Delší výdrž
 • Mobilita – Tedy možnost použití i jako MP3/pøenosného video pøehrávaèe kdekoli

Zápory

 • Nemnoho konektorù
 • Slabý výkon

NOTEBOOK

Klady

 • Vysoký výkon
 • Více konektorù

Zápory

 • Nižší mobilita oproti PDA
 • Nižší výdrž

ZÁVÌR:

Tedy notebook má urèitì výhody oproti stolnímu PC v mobilitì, UMPC mùže být též øešení, avšak za vìtší peníz, jenž je pro mnoho i bìžných uživatelù stále nedostupný a tak si radši koupí lépe vybavený notebook. PDA s mobilem sice není extra výkonné, ale je tak malé a nové fce jen pøibývají a BT, WiFi ve spojení se èteèkou SD karet a mobilním telefonem je to vynikající. Já ocením pøevelice WiFi, jelikož se pøipojím na svùj AP. Pak mohu vypnout stolní PC a stále psát pøes ICQ s pøáteli popøípadì stahovat soubory na kartu. Už se tìším až bude masovì prodáváno WUSB (Wireless USB huby) a také implantováno do budoucích PDA zaøízení. Pak si budu moci k PDA pøipojit klidnì jakékoli USB zaøízení.

Pod mikroskopem: PDA èi NOTEBOOK?

Èlánek je takové zamyšlení, na které mùže mít kdokoli jiný názor.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 28.09.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 15161x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ