VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > „HotSwap“ na každém PC bìhem chvilky...
Nepihlen nvtvnk

„HotSwap“ na každém PC bìhem chvilky...

„HotSwap“ na každém PC bìhem chvilky...

Jednoduchý trik, na který jsem pøišel sám ve Windows XP tkví ve falešné HotSwap funkci, kterou nemusí podporovat ani váš øadiè jako napøíklad SCSI nebo eSATA. Trik jsem provedl za jeden veèer mnohokrát jak s HDD na UATA tak SATA, protože staèí jen v nastavení disku pøenastavit jednu hodnotu.

UPOZORNÌNÍ:

Autor èlánku nenese žádnou zodpovìdnost za ztrátu dat èi znièení hardware špatnou manipulací komponent. Proto vše dìláte na vlastní riziko!!! Také nedoporuèuji níže popsaným zpùsobem odpojovat systémové disky s vaším operaèním systémem!!!

ODPOJENÍ DISKU ZA CHODU SYSTÉMU

Nyní vám prozradím návod, který je zcela jednoduchý. Struènì. Trik tkví jen v deaktivaci zaøízení – pevného disku – ve vlastnostech diskù pod záložkou Hardware. Pro vyjmutí disku vyberte možnost „Nepoužívat toto zaøízení (zakázat)“ a poté OK. Po zmizení ikonky disku v Tento poèítaè mùžete HDD bezpeènì odpojit z vaší základní desky.

„HotSwap“ na každém PC bìhem chvilky...

PØIPOJENÍ DISKU ZA CHODU SYSTÉMU

Možnost PRVNÍ:

Uvedu mùj pøípad. Mám dva fyzické disky. Systémový a datový. Datový mám v šuplíku s tlaèítkem ON/OFF. Øíkal jsem si, proè toho nevyužít, jelikož se mi nechtìlo stále restartovávat poèítaè pro vypnutí disku. Zkoušel jsem totiž disk vypnout za chodu PC a vždy PC zamrznul. Naopak pøi zapojení HDD za chodu se nic nestalo, protože jsem nevìdìl jak na to. Šmátral jsem ve vlastnostech disku a ovladaèù a pak mì napadlo, že jsem vlastnì nikdy nepoužil u disku volbu „Nepoužívat toto zaøízení (zakázat)“ ze strachu, aby to nepoškodilo systém. Nyní mi však došlo, že ona funkce je právì pro HotSwap jako dìlaná a tím asi tam Microsoft nevìdomky otevøel cestu pro výmìnu diskù za chodu PC bez poškození dat na disku, PC i systému. Má ruka pomocí myši oznaèila možnost „Nepoužívat toto zaøízení (zakázat)“ a pevný disk pøestal být po stisknutí tlaèítka OK vidìt. Øekl jsem si, že už to asi je. Na svém šuplíku jsem proto vypnul napájení disku a hle, poèítaè stále stabilnì bìží beze známek poškození HW èi SW. Po té zkusím tím samým, ale opaèným zpùsobem zpìt pøipojit do systému. Jen zapojit napájení a povolit zaøízení ve vlastnostech diskových zaøízení. Toto je možnost pro disky, které máte zapojené již od startu vašich Windows --> Tzn., že mùj operaèní systém již od spuštìní vìdìl o pøítomnosti mého datového disku a tak staèilo jen znovu aktivovat zaøízení.

„HotSwap“ na každém PC bìhem chvilky...

Možnost DRUHÁ:

Máte zaveden operaèní systém a chcete pøipojit nový disk, o kterém váš systém ví jen pomocí ovladaèù ale ve správci zaøízení nikde není = nebyl od startu systému pøipojen, o disku tedy OS neví. Tudíž není možné disk nijak aktivovat jako napø. USB disky. Aby operaèní systém disk našel, musíte zapojit disk do sbìrnice na základové desce (za chodu PC), zapnout napájení a použít v ovládacích panelech funkci najít nový hardware a vybrat jej ze seznamu novì pøipojených zaøízení. Poté jen probìhne zaèlenìní disku do systému dokonèíte a máte vyhráno. Nový disk je plnì k dispozici k vašim potøebám ve složce Tento poèítaè. Lze ho samozøejmì opìtovnì odpojit funkcí „Nepoužívat toto zaøízení (zakázat)“ ve vlastnostech disku

Je to naprosto bezpeèné protože váš HDD pøed odpojením hardwarovým odpojíte ve Windows softwarovì. Tudíž data se nemají jak poškodit. Avšak i tak vám øíkám, že toto dìláte jen na vaše vlastní riziko.

Video ZDE

STAHUJ VIDEONÁVOD ZDE. K pøehrátí je potøeba mít kodek FLV. Nebo stáhnìte KMPlayer

Tip: Pro servery na normálních desktopových komponentech radši vašemu operaènímu systému nechte instalovat ovladaèe HDD, abyste nemuseli restartovat server. Proto trik „HotSwap“ bych doporuèoval používat, má-li váš systém již o za chodu pøipojovaném HDD instalovány nìjaké ovladaèe.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte pevné disky výhodnì na Mallu

© Èestmír Suchý
Datum: 14.11.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 14080x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ