VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO
Nepihlen nvtvnk

Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO

Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO

Jestliže jste se v poslední dobì podívali na ceny pevných diskù, asi se radujete stejnì jako já. Již dnes si mùžete poøídit 1TB pevný disk za cenu rovných 3 tisíc Kè s DPH. Mùžeme ale poèkat ještì déle a tìšit se z dalšího propadu cen. Pokud tedy uvažujete nad koupí nìjakého toho velkokapacitního disku, tato doba je ideální.

O bezpeèí a péèi o svùj pevný disk jsem se již zmínil ve svém pøedchozím èlánku "Zvyšte životnost vašeho pevného disku", který si též mùžete pøeèíst.

Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO

Pamatuji tu dobu. Pøed dvìma roky jsem kupoval 400GB pevný disk Seagate za cenu 4000Kè. Pøed rokem jsem kupoval 500GB pevný disk Samsung za 3400Kè a hle, již 1000GB (1TB) pevný disk utoèí na cenovou hranici 3000Kè. O flash pamìtích ani nemluvì. Z toho jasnì plyne, že každým rokem, ba dokonce každým mìsícem, klesají ceny úložných médií. Proè si tedy nìjaké takové velkokapacitní médium nepoøídit? Lepší míti jeden 1TB pevný disk nežli ètyøi 250GB disky. Jak v zabírání místa, tak i ve spotøebì. Pøesnì o kapacitì a úspoøe bude celý tento èlánek.

Mùžete...

Mùžete dnes levnì rozšíøit disková pole v serverech, vlastníte-li nìjaký ten server èi výkonnou pracovní stanici. Sami si zhodnote situaci, zdali vám jde o výkon nebo o kapacitu a podle toho zvolte vhodný disk. Ceny rychlých a úsporných Green Power diskù jsou již vyrovnány a tak máte možnost volby. Za koupi úsporných diskù už také nemusíte platit velikou daò. Osobnì mi to pøijde velice ubohé, jak výrobci udìlají úsporný výrobek a cena je drasticky pøemrštìná - a tím nemyslím jen ohlednì poèítaèù. Kdo chce ušetøit za elektriku (u aut tøeba nafta), si musí hold tuènì zaplatit. V oblasti poèítaèù a pøedevším pevných diskù bych ale spíše mìl mluvit v minulém èase. Jak jsem se zmínil, ceny jsou vyrovnány, a tak kdo chce být ekologický, má možnost, a to bez vysokého výpalného. S tím souvisí i nižší množství vyzaøovaného tepla. Úsporné disky vyzaøují ménì a také mají vìtší životnost.

SSD disk? Zatím ne. Dìkuji!

Po novém zjištìní ohlednì spotøeby SSD jistì pøechod na nì nebude tak drastický, jak se oèekávalo, pøedevším pro notebooky a další pøenosná zaøízení vyžadující bezpeènost dat. Pøipoètìme cenu a kapacitu – stále vítìzí klasické plotnové pevné disky. Hlavní je, že ceny jsou dole a výbìr je opravdu široký.

Jak jsem øíkal. Výbìr HDD je opravdu rozmanitý. Výrobci, kapacity, parametry a dokonce v dnešní dobì se dbá na ekologiènost produktu. A to jak v ohledu recyklovatelnosti, tak i spotøebì. Zrovna teï hledím na jeden 1TB disk Western Digital Green Power. Rychlost ploten 5400 otáèek za minutu + RoHS technologie. Nízká spotøeba, malá hladina hluku a vibrací, nízká cena, ale vysoká kapacita – to vše nahrává jen pro ukládání velkých objemù dat, kde není kladen dùraz na výkon, rychlost pøenosu a pøístupovou dobu, ale zato jsou kladeny nároky na kapacitu, nízkou spotøebu zároveò a úsporu místa v PC skøíni - pøímo urèené do NAS serverù a jiných file serverù.

Pokud bych si mìl dnes poøizovat SSD, tak jedinì jako systémový, a to kvùli pøístupové dobì. Ale i to bych si peèlivì rozmyslel, nebo bych váhal, zdali si za tu samou cenu nekoupit radìji Western Digital (Veloci)Raptor. V noteboocích by ale dominovala jistì také odolnost vùèi nárazùm. SSD snesou více hrubého zacházení daleko za hranicí klasických plotnových diskù. Pojïme si tedy provést takové malé srovnání mezi SSD a HDD.

Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO

Srovnání diskù

SSD

Klady

  • Nízká pøístupové doba
  • Odolnost
  • Rychlost

Zápory

  • Diskutabilní spotøeba energie
  • Kapacita

Plotnové disky

Klady

  • Kapacita
  • Rychlostí stále pøekvapují
  • Široký výbìr diskù

Zápory

  • Zahøívání
  • Odolnost

NAS server? Správná volba!

Mohl bych zde uvést mnoho dalších faktorù u SSD a HDD - mohl bych pokraèovat dále u obou typù diskù a bylo by nalezeno mnoho dalších kladù a záporù. Tak èi onak je teï ideální doba pro poøízení také NAS serverù pro ukládání dat. Dostupnost dvou-diskových øešení je vysoká s rozmanitým výbìrem. Spolu s nízkou cenou pevných diskù tento fakt pøímo nahrává ke koupi. Buïto do menších firem nebo do domácností. Pro velké firmy bych volil už jedinì file servery postavené jako klasické servery nebo PC

Zrovna i já stále pøemýšlím poøídit si NAS server a vložit do nìj právì ony úsporné pevné disky – Green Power. Do roka plánuji nìco takového zrealizovat. NAS server se vždy hodí. Stahování z internetu, pøístup k datùm odkudkoli z internetu, ukládání dat pøes lokální sí, streamování videa, sdílení rodinného videa, fotografií apod. Díky úsporným technologiím v NAS serveru (vypínání diskù v neèinnosti) tak máte daleko menší úèet za elektriku, což v dnešní dobì rozhodnì pøivítáte. Øíkám si ale, když už koupit NAS server, tak jedinì ètyø-diskový, pro lepší budoucí rozšiøitelnost kapacity a vìtší možnosti RAIDu. Oproti WD Raptorùm, Velociraptorùm a jiným serverovým diskùm zde není kladen dùraz na výkon, ale spíše na kapacitu pevných diskù a bezpeènost dat samotných. Pøece jen ani LAN by nedokázal využít celý potenciál HDD.

Dle mého kapacita 4TB je pro jednoho bìžného smrtelníka zatím velice dostateèná, dokonce možná i pro malé firmy, pokud nebudou ukládat každou "blbinu". Prvnì bych já koupil NAS server s jedním 1TB pevným diskem. Postupnì, až ceny budou opìt klesat a nám bude docházet kapacita, budeme pøikupovat další pevné disky. V závìru máme veliký úložný prostor pro celou rodinu, malou firmu chcete-li.

Vìtšina nových dnešních NAS serverù podporuje Gigabit LAN – tedy 10/100/1000Mbps. GLAN již tedy je schopen více využít potenciál pevných diskù v NAS serveru. To samé i síové karty na novìjších poèítaèích. Proto, pokud budete stavìt domácí sí, kupte kabely typu Cat5 a Gigabit router. V souèasné dobì jsou tyto komponenty stále ponìkud dražší, ale i když nebudou zlevnìny, investice se vyplatí. Domácí sí, pokud všechny síové prvky podporují pøenosy Gigabit LAN, bude schopna rychlého pøenosu a hlavnì se u NAS serveru nebudou tvoøit fronty na data.

Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO

A závìr?

Zatím se ještì nevyplatí kupovat SSD. Co se kapacity týèe, tak také ne. Kapacitou mají klasické plotnové disky stále navrch. Pokud máte server, NAS server nebo prostì chcete nìjaké to úložištì na veliké objemy dat, kupte velkokapacitní HDD. Záleží-li vám i na životním prostøedí, mùžete za tu samou cenu poøídit pevné disky Green Power.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte pamìová úložištì, SSD a HDD výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 25.07.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 9310x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ