VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > 6 zásad ochrany svých dat a poèítaèe
Nepihlen nvtvnk

6 zásad ochrany svých dat a poèítaèe

V dnešní dobì rychlého internetu a velmi rychlého rozvoje poèítaèù, v dobì kdy zakoupíte nový kus hardwaru a za mìsíc se objeví lepší, bychom nemìli zapomínat na to, proè vlastnì poèítaè máme. Dùvod je jednoduchý. Na našem poèítaèi jsou data, rùznì dùležitá a dokonce v nìkterých pøípadech i tajná. A tato data my musíme chránit. Nebo po tomto nedokonalém svìtì se na síti potulují tisíce spywarù, virù a dalších prográmkù, které nám denodennì znepøíjemòují život. Pojïme tedy spoleènì zaèít dodržovat pár zásad, abychom ochránili náš poèítaè.

Nejdøíve si však osvìtlíme dva pojmy, dùležité pro pochopení dalšího textu:

Vir - program, který se samovolnì šíøí po internetu a snaží se infikovat co nejvíce poèítaèù. Po vìtšinu doby pøítomnosti na našem poèítaèi je neaktivní, aktivuje se v urèitý èas/datum... Nejvíce se vyskytují viry tzv. destruktivní, které mají za úkol nièit naše data na pevném disku nebo škodit tøetí osobì prostøednictvím našeho poèítaèe.
Spyware - program, který zaznamenává naše osobní údaje, hesla, na jaké stránky chodíme atd. Poté je posílá jeho stvoøiteli. V souèasné dobì je to nejrozšíøenìjší typ nežádoucích programù.

Operaèní systém

Není nijak zvl᚝ dùležité jaký operaèní systém používáte, pomìrnì dùležité ovšem je, aby byl pravidelnì aktualizovaný. Napø. ve Windows XP bylo od roku jejich vydání nalezeno velké množství bezpeènostních dìr a tak bez aktualizací šance útoèníka rapidnì stoupá. Naprosté minimum je u tohoto operaèního systému mít nainstalovaný SP2 (service pack 2). O Windows 95/98 ani nemá smysl se zmiòovat. V dobì jejich vydání byl internet jako takový okrajová služba, a tak jejich zabezpeèení se rovná témìø nule. Ani aktualizacemi nedosáhnete velkého zlepšení, a tak doporuèuji jednoznaènì sáhnout po novìjším systému. A to v souèasné dobì pro vìtšinu lidí znamená sáhnout po WinXP a nebo si chvilku poèkat na Windows Vista.

Pro ty z Vás, kteøí se v poèítaèi již vyznají, a nebojí se vyzkoušet nìco jiného, je zde zcela zdarma alternativní operaèní systém Linux. Èasto se øíká, že pro Linux neexistují viry. Bohužel musím øíci, že to není úplná pravda. Avšak je pravdou, že je mnohonásobnì tìžší pro nìj vir napsat. A také, proè bych psal vir pro Linux, který využívá mizivé procento nadšencù a mìl s tím hromadu práce, když tu na mì èeká 90% uživatelù Windows XP?

1. zásada zní: „Aktualizuj svùj operaèní systém.“

Brouzdejme s rozmyslem

Vìtšina z nás za den navštíví více jak 10 webových stránek. A na každé z nich na nás èeká potencionální riziko nákazy virem èi spíše spywarem. Skoro nejdùležitìjší pravidlo, je nelézt na stránky, jejichž obsah je nìjakým zpùsobem závadný. Na nich se totiž vyskytuje velmi mnoho rùzných nežádoucích programù. Obratem „závadný obsah“ se samozøejmì myslí stránky s pornografickým materiálem, cracky, pirátskými filmy a jiným, zákony ÈR zakázaným, materiálem. Mnoho spywarù a virù se ovšem kupodivu také vyskytuje na bulvárních webech a webech o celebritách.

Další vìcí je prohlížet si webové stránky v kvalitnì zabezpeèeném internetovém prohlížeèi. Z nejpoužívanìjších jmenujme napø. Mozilla Firefox, Opera a v neposlední øadì Internet Explorer. Jeho pomìrnì stará verze 6 však mnoho chvály ohlednì bezpeènosti neposbírala. Proto se doporuèovalo pøejít na dva výše zmínìné prohlížeèe. V tìchto dnech však Microsoft vypustil do bitvy o uživatele mezi internetovými prohlížeèi novou verzi - IE7. A aèkoliv je to zatím horká novinka, vypadá to, že co se týèe zabezpeèení na tom není vùbec špatnì. A samozøejmì i zde platí, že aktualizací èlovìk nikdy nic nezkazí.

2. zásada zní: „Nelez kam nemáš a pohybuj se po neklidných vodách internetu na bezpeèné lodi“

V emailu pøichází nákaza

Mnoho virù a spywarù se do vašeho poèítaèe mùže dostat právì pøes email. Èasto nám pøicházejí tzv. spamy, tedy nevyžádané emaily s jakýmsi obchodním sdìlením. Ty nejsou samy o sobì nijak nebezpeèné, kromì toho, že nám ztrpèují život. Nebezpeèí spoèívá v pøílohách takovýchto emailù. Otevøete pøílohu a nahraje se Vám do poèítaèe vir. A to neplatí pouze o pøílohách spamù. I pøílohy od našich pøátel a známých mohou být nakažené. A od toho zde máme antivirové programy, které, jak si øekneme v další èásti, jsou schopné vir najít a smazat. Nedùvìra rozhodnì není v pøípadì pøíloh emailù na škodu.

Možností, jak spravovat svou emailovou poštu, je mnoho. Pokud spravujete svou emailovou schránku pøes web, tak Vás další kousek textu rozhodnì nebude zajímat. My ostatní, troufám si øíci chytøejší uživatelé, si povíme, že je zde mnoho programù pro správu emailové pošty. Všeobecnì zase nejsou nijak dobré zkušenosti z hlediska zabezpeèení s programem Outlook od Microsoftu. Já osobnì mám výborné zkušenosti s produktem Mozilla Thunderbird, avšak mnozí z Vás budou mít jistì svùj oblíbený program. Tìm z Vás, kteøí ho ještì nemají, doporuèuji jeho výbìru vìnovat zvýšenou pozornost a nalézt si o nìm doplòkové informace na webu, popøípadì se poradit se zkušenìjšími pøáteli. Dbejte také na to, aby Váš emailový klient spolupracoval s Vaším antivirem.

3. zásada zní: „Opravdu se nevyplatí otevírat každý email, který nám dorazí do emailové schránky.“

Antivir

Koneènì se dostáváme k jednomu z hlavních témat. Antivir je Vaše zbraò proti virùm. Jeho úèinnost proti spyware je mizivá, od toho zde máme antispywary. Na poèítaèi vìtšinou máme pouze jeden antivir. Tyto programy se totiž spolu èasto nesnesou. A také, pøiznejme si to, vìtšina kvalitních antivirù je placená a nejsou to úplnì malé peníze. Pøehled antivirù a antispywarù, abyste se mohli pìknì svobodnì rozhodnout, proè si který zvolit, pøipravujeme a naleznete ho na tìchto stránkách v nejbližší možné dobì. Samozøejmì je také øada zcela jistì kvalitních freeware antivirù, ty v našem pøehledu naleznete také.

Antivir má povìtšinou velmi jednoduchou instalaci a vìtšinou si vše nastaví hezky sám. Nezasahujte do jeho výchozího nastavení, pokud dobøe nevíte, co dìláte. Hlídejte si také pravidelné aktualizace a funkènost kontroly emailové pošty. Dùležitá je také funkènost rezidentního štítu, tedy permanentní ochrany vašeho poèítaèe (tato funkce testuje soubor na pøítomnost virù pøi jeho otevírání). Jinak nezbývá než poradit, abyste se øídili podle návodu a nezapomínali jednou za èas spustit test poèítaèe. Jak èasto budete test spouštìt je na Vás, já doporuèuji tak jednou za mìsíc.

4. zásada: „Just simply, mìj funkèní a aktualizovaný antivir.“

Antispyware

Ze strany spyware nám v dnešní dobì hrozí vìtší nebezpeèí než ze strany virù. Sice nám vìtšinou nerozbijí poèítaè, ale opravdu chceme, aby naše heslo od internetového bankovnictví vìdìl nìkdo jiný? Pro zbavení se spywaru slouží malé a jednoduché prográmky se jménem antispywary. Vìtšinou jsou freeware a jsou pomìrnì výkonné. Rozhodnì však v jejich pøípadì nestaèí mít na poèítaèi jen jeden. Vhodný poèet jsou dva až tøi. Ze zkušenosti rozhodnì doporuèuji Lavasoft Ad-Aware SE personal a Spybot - Search and Destroy. První jmenovaný má velmi pravidelné a èasté akutualizace a je šetrný k poèítaèi. Druhý jmenovaný zase vìtšinou s vìtší úèinností najde proniknuvší spywary a nekompromisnì je smaže. Tyto dva Vám vìtšinou staèí pro to, aby Váš poèítaè nebyl zahlcen spywary. Pokud chcete mít opravdovou jistotu, nainstalujte si ještì jeden antispyware. Jak jsem již psal, jejich pøehled se pøipravuje.

5. zásada: „Aspoò dva antispywary mìj, na aktualizace dbej.“

Firewall a dùvìra

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

V neposlední øadì slouží k obranì našich dat firewall. Tento program má za úkol kontrolovat veškerou komunikaci a již tu smìøující z poèítaèe nebo do poèítaèe. Windows XP mají v sobì již zabudovaný základní firewall. Tento firewall nám poskytuje základní ochranu pøed pøímými útoky z „venku“ (z prostøedí internetu). Avšak nijak nezamezuje programùm cokoli odesílat na internet. Tím pádem, pokud máme na poèítaèi nìjaký spyware, ten mùže svá data pìknì v klidu odesílat... Proto bychom mìli používat i klasický, neintegrovaný firewall. Jeho použítí je pomìrnì jednoduché. Povìtšinou se sám zapne pøi startu operaèního systému a pak již bìží. Problém je se základní konfigurací. Ta je ve vìtšinì pøípadù pomìrnì složitá a bohužel nutno øíci, že špatnì nakonfigurovaný firewall má stejný úèinek jako žádný. Vìnujte proto konfiguraci firewallu zvýšenou pozornost. Pokud jste zaèínajícími uživateli, radìji se poraïte se zkušenìjším kamarádem, popøípadì se nebojte zeptat v naší poradnì. Pøehled firewallù naleznete v nìkterém z následujících èlánkù.

Nejvìtší chybu jakou mùžete na internetu udìlat je, že budete nìèemu slepì vìøit. Je to jako s reklamou, také jí nijak zvl᚝ nevìøíme. Buïme proto trošku podezøívaví k tomu, kde všude na nás èíhá nebezpeèí v podobì virù èi spywarù. Internet opravdu není ráj na zemi. A tak i zde platí všeobecnì platné klišé:

6. zásada: „Dùvìøuj, ale provìøuj.“

6 zásad bezpeènosti - shrnutí:

  1. Aktualizuj svùj operaèní systém.
  2. Nelez kam nemáš a pohybuj se po neklidných vodách internetu na bezpeèné lodi.
  3. Opravdu se nevyplatí otevírat každý email, který nám dorazí do emailové schránky.
  4. Just simply, mìj funkèní a aktualizovaný antivir.
  5. Aspoò dva antispywary mìj, na aktualizace dbej.
  6. Dùvìøuj, ale provìøuj.

Tak tolik k bezpeènosti práce s internetem a poèítaèem. Poslední dùležitá vìc, kterou bych chtìl podotknout je, abyste si udržovali jakýkoli program, který máte na svém poèítaèi, v co nejaktuálnìjším stavu. Výrobci programù totiž pravidelnì vydávají aktualizace, ve kterých opravují již nalezené chyby Vámi používaného softwaru.

A na úplný závìr pár užiteèných odkazù:
Zabezpeèení poèítaèe 1.díl [www.nawebu.cz]
Zabezpeèení poèítaèe 2.díl [www.nawebu.cz]
Fórum o zabezpeèení poèítaèe [www.abclinuxu.cz]
Odborné èlánky o bezpeènosti [www.lupa.cz]
www.spyware.cz
www.viry.cz


© Honza Sládek
Datum: 29.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 8232x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ