VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Digg.com - nevysychající studnice zajímavých èlánkù
Nepihlen nvtvnk

Digg.com - nevysychající studnice zajímavých èlánkù

Krátce poté, co jsme se už stihli vzpamatovat z raketového vzestupu serveru YouTube, který se stal jedním z nejoblíbenìjších webù a následnì byl odkoupen za neuvìøitelnou èástku spoleèností Google, se na nás hrne další web, s taktéž jednoduchým, ale velice pøitažlivým nápadem, stávající se den co den navštìvovanìjším.

Statické katalogy web stránek v nichž se uživatel musí prohrabávat desítkami kategorií a prohlížet spousty nezáživných stránek aby se dostal k zajímavému výsledku už zjevnì nikoho nebaví, pár chytrých hlav ale napadl koncept katalogu, jehož obsah by ale formovali sami uživatelé. Ano, server Digg.com je vlastnì jakýmsi webovým katalogem. Jeho obsah ale tvoøí hlasováním samotní uživatelé a navíc neodkazují na weby, ale pøímo na jednotlivé èlánky. Jak to funguje v praxi?

Jak už bylo øeèeno, Digg nemá žádný vlastní obsah, ten mu dávají jeho uživatelé. Základní princip je takový: Registrovaný uživatel nalezne na internetu zajímavý èlánek a tak odkaz s popiskem pøidá na web. Tento odkaz se objeví na stránkách pod záložkou Upcoming stories. A pak už je jeho osud jen v rokách ètenáøù. Pokud si ho nìjaký uživatel pøeète a bude se mu líbit, mùže ho „diggnout“ klinutím na nápis „digg it!“, což znamená hlasovat pro nìj, doporuèit ho, prostì ho vykopat do výše. Pøíspìvky se automatický tøídí podle poètu „diggnutí“ a dostávají se v pøíèkách serveru výš a výš. Ty nejlepší se nakonec dostanou i na hlavní stránku své kategorie (èlánky jsou tøídìny do kategorií a vy tak mùžete èíst tøeba jen ty z oboru technika) a na pøední pøíèky celého serveru. Zde se po nìjakou dobu pozdrží, po nìjaké dobì je už ale nahradí další.

Díky tomu, že je server založen na hodnocení uživatelù a tím pádem vìtšinou celkovì objektivním hodnocení, naleznete na nìm dennì zajímavé èlánky, z nichž nìkteré nabízejí opravdu pìkné informace èi návody. Velká výhoda Diggu je i jeho aktuálnost a obmìna èlánkù. Poøadí se rychle mìní a pøibývají nové a nové pøíspìvky. Èasto se stane, že se na server podíváte ráno a když si v poledne chcete pøeèíst èlánky které jste nestihli, musíte už jí na starší stránky v archivu.

Samozøejmì že web takového charakteru pøíom vybízí k publikování reklamních èlánkù, které by popularitou webu mohly vydìlat slušné jmìní. Odkazy na volání s T-Mobilem zdarma nebo USB klíèenky za polovièní cenu tak patøí mezi ten nechtìný obsah webu. Mezi ten horší obsah patøí i odkazy na bulvární èlánky, pøece jen to, že si Jessica Alba nechala zvìtšit porpsí patøí pøece jenom jinam. Aèkoliv ale na takovéto odkazy také obèas narazíte, naštìstí brzy nenávratnì zmizí do hlubin webu. Ostatnì tomu mùžete pøispìt i vy sami – kromì diggnutí odkazu ho totiž mùžete také kliknutím na „Bury“ zahrabat.

Z Diggu se tak stává výborný a aktuální zdroj informací, tipù, trikù, návodù, nápadù, názorù a všeobecnì všeho, co mùžete na webu najít, v té kvalitní podobì. A to se cení, zvl᚝ì když celý internet plní otøesné blogy mladistvých s nic neøíkajícím obsahem a obrázky idolù. Na ty naštìstí na Diggu nenarazíte a mùžete se probírat jen (vìtšinou) skuteènì zajímavým obsahem.Z Diggu se tak stává výborný a aktuální zdroj informací, tipù, trikù, návodù, nápadù, názorù a všeobecnì všeho, co mùžete na webu najít, v té kvalitní podobì. A to se cení, zvl᚝ì když celý internet plní otøesné blogy mladistvých s nic neøíkajícím obsahem a obrázky idolù. Na ty naštìstí na Diggu nenarazíte a mùžete se probírat jen (vìtšinou) skuteènì zajímavým obsahem.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 22.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 7767x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ