VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak dobøe a úèinnì chladit PC
Nepihlen nvtvnk

Jak dobøe a úèinnì chladit PC

Jak jistì už všichni, kteøí mìli nìkdy co do èinìní s HW vìdí, chladit poèítaè dobøe a úèinnì není tak jednoduchá záležitost. Chladit PC je velmi dùležité z nìkolika hledisek jako je napøíklad životnost komponent v poèítaèi. Pokud komponenty v PC dobøe chlazené, tak se dožijí vyššího vìku, a z toho vyplívá, že se vyplatí nìkdy i na úkor ticha chladit PC. Nejvìtším zdrojem tepla je procesor, ten má bìhem nìkolika málo sekund bez vìtráku teplotu okolo 100°C (mluvíme o dnešních procesorech). Dále jsou také velkým zdrojem tepla disky, u tìch je chlazení nepotøebné, ale pokud jim ho umožníme, tak nám za to budou jenom vdìèné. A nakonec grafická karta, to je hned po procesoru nejvìtší producent tepla, proto je na ní témìø vždy aktivní ventilátor. A jak to tedy v CASE funguje, když všechno jen vyrábí teplo??? Funguje to následovnì: zdroj, který je ovšem také zdrojem tepla, vše v CASE nasává a odvádí ven. Z tohoto také mùžeme udìlat závìr, že není vhodné nechávat PC ve stísnìných prostorech, pokud byste takto uèinili, vzduch by koloval kolem PC a nedošlo by tak k proudìní ve skøíni.

Jak chladit procesor?

Procesor je vhodné chladit velkým ventilátorem a dále pak na procesor dát teplovodivou pastu, která dokáže snížit teplotu procesoru o 10°C. Myslím si proto, že je vhodné koupit kvalitní pastu tøeba s kousky støíbra, kterou je možné zakoupit tak za 120Kè. Pasta vydrží na 10 procesorù.

Jak chladit disk?

Disk je možné chladit hned nìkolika zpùsoby, a to dát pod disk ventilátor, což by nebylo prospìšné jen disku, ale celé PC skøíni. Pak je zde ještì jedna možnost, která je ponìkud dražší, a to dát disk do hliníkového obalu. Tyto obaly mùžeme zakoupit v každém specializovaném obchodì. Musíme pak ale poèítat s tím, že disk už budeme muset pøipevnit do 5,25“ zdíøky.

Jak chladit grafickou kartu?

Grafickou kartu bych chladil pouze dodaným materiálem na grafice. Vìtšinou to dostaèuje, ovšem pouze pokud se nechystáte na pøetaktování.

Jak chladit vnitøek CASE?

CASE mùžeme chladit, jde o velmi dùležitou èást PC, a to z dùvodù odvádìní tepla. Pokud bychom ze skøínì teplo nijak neodvádìli, tak by se žádná komponenta nemohla chladit, protože by okolo ní proudil pouze ohøátý vzduch. Proto je velmi dùležité vytvoøit ve skøíni vìtrný tunel. Tohoto tunelu docílíme tak, že z pøední strany CASE dáme nízkootáèkový vìtráèek, který tím pádem nebude témìø vùbec slyšet. Dále pak ze zadní strany dáme vìtráèek, také mùže být nízkootáèkový, a pokud máme skøíò uzpùsobenou tak, že mùžeme dát vìtráèek i na stranu naproti základní desce, tak ho tam dejme. A jak to bude fungovat??? Fungovat to bude následovnì: první nízkootáèkový vìtráèek bude vzduch nasávat a druhý nízkootáèkový vìtráèek bude vzduch naopak ze skøínì spolu se zdrojem nasávat ven a ten tøetí, který není až zas tak dùležitý, bude pøebírat (nasávat) teplo pøímo od procesoru. Toto byla varianta pro ty, co nemají tolik penìz. Varianta èíslo 2 je kombinace varianty èíslo 1 a k tomu ještì dokoupit jeden z luxusních CASE, které je možné zakoupit v normálních PC obchodech. Tyto CASE jsou vìtšinou z hliníku, jsou velice prostorné a již v sobì mají zabudovaný vìtrný tunel. Cena tìchto CASE se pohybuje okolo 2000-5000Kè. Na CASE je vhodné nešetøit. Záleží na tom budoucnost celé vaší sestavy.

Pøíklad hliníkového CASEhlinik-CASE

Poznámka:

Nelze mít jen pøídavné vìtráèky a mít v PC bordel. V PC musí být poøádek, mám tím namysli dobøe svázané kabely, aby nepøekážely a mít okolo PC prostor a nemít ho na pøímém sluníèku a u topení. Pøeji úspìšné chlazení PC.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 15365x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ