VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak správnì vybrat webhosting
Nepihlen nvtvnk

Jak správnì vybrat webhosting

Webhosting je místo na serveru poskytovatele, kde budou uloženy vaše webové stránky. Pokud si vyberete špatnì, budete mít hodnì problémù a dost ztraceného èasu i návštìvníkù. Hlavní rozdìlení hostingù je na:

Freehostingy – jsou webhostingy, za které sice neplatíte, ale nevýhody jsou znaèné. Obvykle si umístí reklamu na vaše stránky. Vìtšinou se vytvoøí doména 3. øádu neco.nazevhostingu.cz Nemáte však u nich garantované vùbec nic, stabilita a kvalita takovýchto webhostingù je velice špatná. Na pøeplnìných serverech je umístìno mnoho webù a tak rychlost naèítání stránek je velice pomalá, což mnoho návštìvníkù odradí a radìji se podívají jinam. Èasté výpadky a nedostupnost webù jsou také bìžné. Z hlediska prestiže váš web taky vypadá jako amatérský a to jen díky tomu, že je umístìn na freehostingu. Taky jsem zaèínal na freehostingu a už bych stejnou chybu nikdy neudìlal. Mnohem jednodušší je koupit si vlastní doménu a kvalitní webhosting, pøièemž kvalitní neznamená drahý.

Placené webhostingy – za webový prostor sice platíte, ale máte urèitou (nìkdy žádnou, nìkdy skuteènou) garanci funkènosti služeb (i když u nìkterých taky ne). V pøípadì problému se mùžete obrátit na technickou podporu, která by Vám mìla vyjít plnì vstøíc. Na svých stránkách nebudete mít umístìnou otravnou reklamu hostingu. Kvalita takovýchto hostingù je obvykle mnohem vyšší. Existují však i placené hostingy, které se svou kvalitou podobají tìm zdarma. Je tøeba si hosting správnì vybrat.

Podle èeho vybrat hosting ?

Pøi objednávce hostingu doporuèuji si u hostingu i objednat doménu, ušetøíte si tím mnoho problémù. Hosting potom mùže pøi výpadku jednoho serveru rychle reagovat a nasmìrovat doménu na záložní server. Pokud by však byla doména zaregistrovaná u jiného registrátora, tak by tohle dìlat bohužel nemohl a výpadkù by bylo víc. Ceny opravdu kvalitních hostingù se pohybují v rozmezí asi 50 – 200 KÈ na mìsíc. Záleží na velikosti vaší webové prezentace. Hostingù je výbìr opravdu mnoho, pøi výbìru se musíte rozhodnout podle toho, jaké služby potøebujete a kolik jste za nì ochotni platit. Kvalita hostingù lze posoudit i podle toho, jak jsou s ním ostatní uživatelé spokojeni. Pokud má hosting své fórum, tak je dobré do nìj nahlédnout, obèas to hodnì prozradí. Bohužel se však èasto stává, že negativní ohlasy na kvalitu služeb, cenzuruje majitel hostingu (viz. pøípad banan.cz).

Zajímavé je taky podívat se na http://mereni.kyblsoft.cz/ , kde je seznam èeských a slovenských hostingù a je u nich uvedena jejich dostupnost. Podle tìchto informací bych se však pøíliš neøídil, protože mìøeno je obvykle jen pár stránek hostingu, které dá majitel hostingu na ten nejkvalitnìjší server, co má k dispozici. Potom se mùže stát, že u hostingu, který má uveden dostupnost na kyblsoftu 100% je tato dostupnost reálná jen u pár vyvolených stránkách u ostatních pak mùže razantnì klesnout. Dùležité tedy je, aby vám hosting urèitou dostupnost garantoval. Pokud vám tøeba hosting garantuje 99% dostupnost, tak to sice mùže na první pohled vypadat dobøe, ale ve skuteènosti je to dosti slabé. 1% nedostupnosti odpovídá asi 14 minut výpadku každý den, což dobré není. Je hezké, když máte garantovanou nìjakou dostupnost. Co se ale stane, když tu dostupnost provozovatelé serveru nedodrží a mají tam stále výpadky? Vìtšinou nic, dìlají úsmìvy a posílají faktury. Takže si vyberte hosting, který má uvedené v obchodních podmínkách nìjaké penále za nedodržení dostupnosti. Obvykle mùžete mít tøeba v mìsíci, kdy byla dostupnost porušena, hosting zadarmo.

Dùležitá je také podpora .htaccess a mod_rewrite. Díky .htaccess a mod_rewrite si mùžete zlepšit optimalizaci svých stránek pro vyhledávaèe. Pokud se chystáte provozovat vìtší aplikace (tøeba v PHP), které mají být dobøe optimalizované pro vyhledávaèe, vyberte si hosting, který mod_rewrite nabízí.

Já osobnì mám tøeba dobré zkušenosti s hostingem http://www.gigahosting.cz Bìží na nìm moje IT diskusní fórum http://pcmark.info , které má více než 2500 pøístupù za den, bez problémù a rychle. Jejich technická podpora odpovídá svižnì a profesionálnì a snaží se nám vyjít maximálnì vstøíc. již za 49 Kè na mìsíc mùžete získat kvalitní hosting, který podporuje hodnì moderních technologií. U všech tarifù gigahosting garantuje dostupnost 99,78%. Pokud by byla dostupnost náhodou v nìkterém mìsíci nižší, získáte mìsíc hostingu zdarma.


Jejich základní tarif START hosting obsahuje:
 • 1 GB prostoru
 • Neomezený pøenos dat
 • Neomezenì FTP úètù – pøístup i pøes WebFTP, i sFTP
 • MySQL neomezenì
 • Subdomény dle potøeby
 • Neomezenì E-mail s podporou SMTP / IMAP – pøístup i pøes Webmail
 • Podpora PHP
 • SPAM filtr
 • Grafická statistika pøístupù
 • Veškeré služby administrovatelní v aplikaci GIGAadmin
 • Hot-line technická podpora (Helpdesk, E-mail, form, Tel., Jabber)
 • Dostupnost 99,78 %
 • Zálohování
 • Podpora .htaccess
 • Cena: 49 Kè/mìsíc (cena je koneèná)

Nenechte se omezovat poètem subdomén, databází, FTP úètù, velikostí pøenosených dat, tady je to neomezené 

Exkluzivnì pro návštìvníky http://pcmark.info a http://vseohw.net jsme ve spoluprací s gigahostingem.cz pøipravili jedineènou akci. Pokud v objednávce hostingu na gigahosting.cz uvedete v kolonce jméno za svým jménem –p (tøeba: Petr –p) dostanete jako bonus 150MB diskového prostoru zdarma ke všem tarifùm.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Marek Matovka
Datum: 16.08.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 5022x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

zahon - 17.08.2006
to PCMark: aby ses jednou nedivil... znám pár takovejch pøípadù. ;-)

PCMark - 17.08.2006
používání stránky s www i bez www sem pokládal za samozøejmost, to funguje snad všude ;-)

zahon - 16.08.2006
jenom dodatek, ještì je obèas dobré zjistit jestli lze používat adresu i bez www. Jinak skvìlý èlánek. Doporuèení hostingu je zajímavé. Vypadá to pomìrnì velmi dobøe. Díky

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ