VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak zmìøit výkon své grafické karty
Nepihlen nvtvnk

Jak zmìøit výkon své grafické karty

Jistì se Vám mnohokrát stalo, že pøi koupi Vaší nové grafické karty Vás zachvátila typicky èeská nemoc (Co když mám horší kartu než kámoš?), nebo se prostì chcete jen tak dozvìdìt, jaký Vaše karta podává výkon. Od toho je výborný testovací program používaný snad po celém svìtì. 3D mark. Od nìmeckých tvùrcù Alien Software. V tomto èlánku Vám ukážu, jak s ním pracovat. Proto aby jste zjistili, jak máte rychlou kartu, jsem pro Vás pøipravil malou tabulku výsledkù.

Jdeme na to, aneb Vaše první mìøení

Spustili jste program 3D mark 03. Dnes budeme pracovat s registrovanou verzí. Pokud máte neregistrovanou verzi, je pro Vás jakékoliv nastavování popisované v tomto èlánku bezpøedmìtné. Proto zmáèknìte RUN 3D mark test. A pøeskoète až na tabulku výsledkù.

bod-1

Zde jsem pro Vás pøipravil šikovný praktický obrázek. Zaèneme poklepáním na tlaèítko select oznaèeno textem (zde vyberete, jaké testy chcete dìlat). Vyberte si podle libosti. Jestli pouze Grafické testy, Procesorové testy, Zvukové, nebo sérii testù pro grafickou kartu. Vše potvrïte tlaèítkem OK. Dále si øekneme, jak nastavit tzv. Image Quallity (kvalitu obrazu). Mám zde pro Vás další obrázek.

bod-2

Tak zde se nastavuje kvalita obrazu. Mezi to patøí nastavení rozlišení, vyhlazování atd. Takže pøi prvním testu nechte nastavení tak jak je, a je výsledek co nejoptimálnìjší. Takže nechte defaults a poklepejte na run… v tuto chvíli se spouští ukázkový test. Pouze ukázka jak to asi vypadá. Pokud vše máte nastaveno, tak dejte close a zmáèknìte run 3D test. Pokud se chystáte vytøískat z Vaší karty maximum, tak pomalu pøidávejte vyhlazování hran. A pak filtrování textur. Opìt poklepejte na close a spuste test. Prakticky celé mìøení máte za sebou, teï Vás už jen èeká vyhodnocení výsledkù.

1000 bodù – tak mìli byste uvažovat nad koupí nového grafického akcelerátoru.

2000 bodù – na solidní hraní staèí.

3000 bodù – slovy profesionálních hráèù. Základ pro hraní.

4000 bodù – ideální na dnešní hry.

5000 bodù - mùžete být spokojen, rozhýbete prakticky všechny 3D aplikace.

6000 a více bodù – karty na výborné úrovni. Asi nejlepší, co mùžete dnes poøídit.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jiøí Èervený
Datum: 04.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 8778x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ