VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pìt knih na léto aneb když musíte poèítaè nechat doma
Nepihlen nvtvnk

Pìt knih na léto aneb když musíte poèítaè nechat doma

Nejspíš se ani v létì v èase dovolených nehodláte oprostit od myšlenek spojených s poèítaèi, ale na pláž nebo do lesa si prostì vaše stolní PC vzít nemùžete. Pro tento pøípad jsem pro vás pøichystal výbìr pìt knih, které Vám tyto dny urèitì zpøíjemní, pouèí vás a v neposlední øadì ulehèí i vašim oèím.

Pracoval jsem pro Gatese aneb život mezi bajty

kniha

Zaèneme asi nejzajímavìjší knížkou. O jejím obsahu už leccos napovídá název a když øeknu ještì jméno Ivan Pilný, jistì si hodnì z vás uvìdomí o èem kniha asi je. Pro ty, kterým toto jméno nic neøíká, uvedu, že jde o prvního øeditele èeské poboèky Microsoftu. V této knize popisuje svoje zážitky z doby po sametové revoluci a zøizování výše zmínìné poboèky. Doètete se o mnoha zajímavostech a pøíhodách z let jeho pùsobení ve funkci, kniha je navíc doplnìna výstøižky z dobových novin a èasopisù. S klidným svìdomím ji mùžu doporuèit opravdu všem, jedná se o velice zajímavé ètení, pøi kterém si navíc s nostalgií mùžete zavzpomínat na tehdejší „moderní“ techniku a situaci kolem poèítaèové techniky vùbec.

OOP bez pøedchozích znalostí

kniha

Kniha urèená pro široký okruh ètenáøù se (jak už jste jistì podle názvu poznali) vìnuje objektovì orientovanému programování, neboli OOP. Je urèená jak zaèínajícím programátorùm, tak i tìm, kterým se po pøechodu napø. z jazyka C na C++ tato látka stále ještì plnì nedostala do krve. Kniha vás nauèí uvažovat „plnì objektovì“ a seznámí vás i s øadou pojmù a složitìjších problémù. Jak už bylo øeèeno, kniha je urèena spíše uživatelùm kteøí mají s OOP problémy. Mohu ji však doporuèit i tìm, kteøí OOP zvládají, ale chtìjí si objektové myšlení zdokonalit a obohatit o nové tipy a postupy.

Instalujeme a konfigurujeme poèítaè

kniha

I když pøi ètení této knihy nejspíš budete mít nìkde vedle sebe poèítaè, stejnì jsem ji zahrnul do výbìru. Vìnuje se totiž èinnostem, se kterými mají nejen zaèáteèníci, ale i pokroèilí uživatelé pomìrnì dost problémù. Zatímco postavit poèítaè je pomìrnì jednoduchá záležitost, následné ladìní BIOSU, instalace operaèního systému, ovladaèù a další s tímto spojené vìci se mohou pro leckoho stát noèní mùrou. Kniha vás celým tímto procesem pomìrnì jednoduše provede a navíc pøidá nìkolik typù ohlednì údržby systému. Je ale urèena spíše pro ménì nároèné uživatele, procesem instalace a konfigurace neprovádí do pøílišné hloubky. To ale ani nebylo cílem autora a pro bìžné použití svùj úèel dozajista splní.

Flexibilní webdesign

kniha

Kniha s podtitulem „Vytváøíme pøizpùsobitelné a pøístupné stránky pomocí XHTML a CSS“ se vìnuje tématu, které vìtšina podobných publikací úplnì vynechává, nebo se ho dotýká jen okrajovì. Ètivým zpùsobem vás nauèí vytváøet „neznièitelný web“ který se pøizpùsobí i uživatelùm s napøíklad nestandardním rozlišením nebo typem prohlížeèe. Dozvíte se také, jak pracovat s plovoucími prvky a jak pomocí nich vytvoøit layout stránek z nìkolika blokù. Knihu napsal odborník v tomto tématu Dan Cederholm, takže o jejích kvalitách nemusíte pochybovat.

444 tipù a trikù pro nákup poèítaèe

kniha

Pokud se chystáte k nákupu nového poèítaèe, komponent nebo jen periferií, možná by jste mìli ještì pøed tím pouvažovat o koupi této knihy, která by vám mohla ušetøit nìkteré finance a podat mnoho tipù. Pomìrnì unikátní knížka vás seznámí s øadou vìcí kolem nákupu nového PC a komponent. Je velice pouèná a na jednom místì nabízí øadu informací, které byste tìžko shánìli. Po pøeètení poznáte nekalé praktiky prodejcù, porozumíte oznaèení procesorù a grafických karet, zjistíte jak je to s pravidly reklamace a dozvíte se i informace typu „jaký je rozdíl mezi balení bulk a retail“. Celkovì jde o povedený souhrn informací, které mohou dobøe posloužit.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 25.07.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 4774x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ