VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Kompletní zabezpeèení PC - Jak na to?
Nepihlen nvtvnk

Kompletní zabezpeèení PC - Jak na to?

Internetová gramotnost obèanù Èeské republiky není na vyloženì nejhorší úrovni, problémem ale je nedostateèné povìdomí o všech nebezpeèích èíhajících na webu a hlavnì pravidlech bezpeèného chování na internetu. A tak to u nás vypadá tak, že uživatelé vìdí co se skrývá pod pojmy ICQ, Wi-Fi nebo chat, ale pojmy firewall nebo antispyware jim neøíkají zhola nic, maximálnì to jen „nìkde slyšeli“. Bohužel je smutnou pravdou, že øada uživatelù opravdu používá k zapezpeèení svého poèítaèe jen antivir, maximálnì mají spuštìnou neúèinnou vestavìnou bránu firewall ve Windows. Pøitom netuší, že na øadu škodlivých aplikací je prostì každý antivirový program více èi ménì krátký. Aèkoliv rùzné druhy èervù, trojských koòù, spyware, adware, malware, keyloggerù a další internetové havìti nepatøí pøímo mezi viry, dokáží napáchat minimálnì stejné škody a je potøeba se proti nim bránit.

Zabezpeèení PC

Existuje øada rùzných softwarových øešení , my si je ale nebudeme všechny vyjmenovávat. Mým cílem je vám dnes ukázat nejlepší freewarové aplikace, která jsou na takové úrovni, že se již takøka vyrovnají placeným produktùm. Pro pøípad že by jste chtìli do ochrany svého poèítaèe investovat a zakoupit komerèní software, uvedu v èlánku i ty nejlepší placené alternativy, které opravdu mají hodnotu své ceny a oproti freewarovému øešení nabízí užiteèná vylepšení.

Zaènìme výbìrem antivirového programu, který naštìstí už dnes vìtšina uživatelù používá. Výbìr je opravdu hodnì široký, antiviry se ale mnohdy výraznì liší v kvalitì, spolehlivosti, rychlosti vývoje nových aktualizací èi v možnostech nastavení. Poøádný antivir vás ochrání pøed všemi známými viry a nabídne v co nejkratší dobì aktualizace databáze. Mìl by odhalit i známé èervy a nìjaké ty trojské konì. Jednoznaènì nejlepším freeware øešením je Avast! antivirus, který je pro domácí použití zcela zdarma vèetnì pravidelných online aktualizací. Stáhnout si ho mùžete na stránkách http://www.avast.com/index_cze.html, kde po registraci obdržíte licenèní klíè pro plnohodnotné používání programu. Jako na poli antivirù dostupných zdarma jasnì vítìzí Avast!, nejlepším placeným produktem je NOD 32 od slovenské spoleènosti ESET. Ten se mùže pochlubit skvìlou úspìšností, velice rychlými reakcemi na nové viry a øadou ocenìní. Pokud tedy zvažujete používání placeného software, NOD 32 je jasnou volbou.

Dalším dùležitým prvkem ochrany poèítaèe je firewall. Ten chrání váš poèítaè nejen pøed síovými útoky, ale monitoruje i veškerý provoz ve vašem pc a dokáže napøíklad rozpoznat spouštìní programu jiným programem, upozornit vás na tuto skuteènost a umožní vám tuto akci zakázat. Z toho je vidìt, že se jedná opravdu o významnou souèást zabezpeèení. Jediná nevýhoda firewallù zpoèívá v nutnosti nauèit firewall bìžným procesùm ve vašem pc, aby napøíklad pøi hraní online her firewall nepovažoval síový server za útoèníka a provoz nezablokoval. I když je uèení probíhá automaticky, pøece jen se jedná o vìc zaèáteèníkùm ne zcela pøíjemnou, protože se mohou v nastavení povolování a zakazování snadno ztratit. Je proto dobré, aby se nìjaká zkušenìjší osoba, která firewall nainstalovala, „proklikala“ za zaèáteèníka, kterého by mohla zmì dotazù vydìsit. Zdarma dostupných firewallùje celá øada, bezkonkurenènì nejlepší øešení ale asi neexistuje. Dobrou volbou je napøíklad ZoneAlarm, dostupný zcela zdarma. Naleznete ho na napøíklad na stránkách http://www.zonelabs.com. Kvalitním placeným øešením je firewall od spoleènosti Symantec - Norton Personal Firewall.

A do tøetice všeho dobrého a zlého tu máme antispywarovou aplikaci. Ta váš poèítaè ochrání pøed havìtí nejen spywarovou ale i dalšími pøíbuznými druhy škodlivého softwaru. Umožní vám tak bránit se pøed odeslínáním vašich citlivých dat na internet, vybízením ke koupi produktù nebo vás ubrání pøed takzvanými tracking cookies. Výbìr antispywarové aplikace je asi nejtìžší, nicménì dobøe poslouží napøíklad oblíbená aplikace Spybot Search and Destroy (http://www.safer-networking.org) nebo úèinný nástroj od Microsoftu Windows Defender (http://www.microsoft.com/spyware). Oblíbený je také Ad-Adware SE Personal (http://www.lavasoftusa.com), ten ale v neplacené verzi nenabízí rezidentní ochranu a test tak musíte spouštìt sami. V pøípadì výbìru placeného antispywarového softwaru je ale výbornou volbou.

Pøi použvání všech tøí základních prvkù ochrany už se nemusíte jen tak nìèeho obávat, pamatujte ale, že nejlepší obranou je zdravý rozum. Neinstalujte neznámé aplikace, neklikejte na podezøelé odkazy a nenavševujte známé „nakažené“ weby. Jedinì tak se vám podaøí mít na 100% èistý a funkèní poèítaè.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 31.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11696x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ