VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Èím nejlépe chladit
Nepihlen nvtvnk

Èím nejlépe chladit

Èím chladíme

V dnešní dobì je nìkolik možností, jak odvést zbyteèné teplo v pasivù pryè. Vzduch, voda, HeatPipe, Peltierovy èlánky.

Vzduch

Je to základ. Když koupíte PC, nebo grafickou kartu, nebo cokoliv, co vytváøí teplo, tak nejspíše budete mít chlazení vzduchové. A již si vystaèíte s pasivním, nebo bude pøipojena aktivní èást na pasiv. Tou aktivní èástí bude vìtráèek, který bude odhánìt z žeber teplý vzduch. Jeho nevýhoda spoèívá v nedokonalém odvodu tepla a jeho hluènosti, pokud máte i aktivní èást. Ale je to standart. Výhody jsou 2 – levnost tohoto øešení a jeho nenároènost. Mùžete ale mít výkonný PC a chlazený ho jen pasivnì. Toto øešení vám ale provìtrá penìženku a kapsy. Jeho výhodou je ale NAPROSTÁ bezhluènost. To pak chod PC poznáte jen podle vrèení disku, nebo podle diod.

fan

Voda

Øešení v dnešní dobì velmi aktuální. Na tomto webu mu bude vìnováno nejvíce místa. Již dneska se dají koupit sestavy, které mají vodní chlazení "v základu". Jeho nevýhodou je trvalé riziko, že voda vyteèe a pøijdete tak o nìjaký ten hardware. Mezi jeho výhody patøí nízká hluènost, chladící výkon a v neposlední øadì i estetický dojem.Vodou se dá uchladit opravdu všechno. Teda pokud nejste HARDCORE ladièi a nesoutìžíte v tom o kolik. To pak pøijde na øadu nejspíše tekutý dusík.

vodník

Tekutý dusík

Extrém na poli chlazení. V domácích podmínkách ho nikdy nepoužijete. Používají ho opravdový fajnšmejkøi. Když toto použijete, tak se vám nikdy už nestane, že se bude nìco pøehøívat. Otázka je, kde seženete tekutý dusík, a jestli ho opravdu potøebujete. Ale jestli se nìkdo k tomuto rozhodnete, tak dokumentujte a pak se pøijïte podìlit.

dusík

Nádoba na tekutý dusík

HeatPipe

Tepelné trubièky. V nejjednodušší verzi to je trubièka ve svislé poloze, ve které je vakuum a je naplnìna malým množstvím kapaliny. Dolní konec se zahøívá a kapalina se mìní v páru. Tudíž stoupá. Nahoøe se sráží a opìt stéká dolù. Díky nízkému tlaku je i bod varu nízký. jako náplò používá destilovanou vodu. Toto øešení je v dnešní dobì možno vidìt v kombinaci se vzduchem na chladièích pro procesory.

postup

Princip HeatPipe

Pasiv

Pøi tomto zpùsobu máme v celém PC pouze pasivní chlazení. To potom není poznat, zda máte bednu zapnutou èi ne a musíte se podívat na diody, nebo se zaposlouchat, jestli Váš disk dìlá to "krásné" vrrrr vrrrr vrrr:-) Ale nádhernì se u toho spinká.

pasiv

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub Plšek
Datum: 19.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 7376x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ