VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Techniky BSA a FBI proti softwarovým pirátùm
Nepihlen nvtvnk

Techniky BSA a FBI proti softwarovým pirátùm

FBI se snaží dostat do vašeho poèítaèe, aneb co dìlat

stop piráti pøezvzato z http://news.softpedia.com/images/news2/Microsoft-amnistiaza-guvernul-indonezian-2.jpg

Tento druh èlánkù se stává v dnešní dobì velice frekventovaným tématem. Po tom, co po celém svìte lidé stahují filmy, software, hudbu atd. se majitelé autorských práv snaží všemožnì pøístup k jejich nelegálnímu kopírování zamezit. Nejvíce se rozèilují, když se na internetu zobrazí kopie, která ještì vùbec není na trhu. FBI, èeská BSA a jiné spoleènosti se rozhodly bojovat. Chtìjí si posvítit na tzv. velké ryby. Co si pod tímto pojmem pøestavit? Nu, jedná se o lidi, kteøí díky velice rychlému pøipojení k internetu dokáží dennì stáhnout stovky filmù a sdílejí mnohagigové disky naplnìné warezem, nelegálním softwarem, filmy, hudbou. Úèinná obrana ve své podstatì žádná není. Na internetu lze nalézt spoustu vychytávek na blokování pøístupu do vašeho poèítaèe, rùzné pøesmìrovaèe IP adresy, proxy servery a tak podobnì. Ovšem žádná z tìchto zmiòovaných ochran není stoprocentní. Vždy se najde nìjaká skulinka, kterou si orgány najdou. Tak to bylo pár slov na úvod. A teï zbystøete své smysly, prozradím vám pár velice užiteèných rad, jak snížit riziko, že vás softwarová policie najde u vás doma.

Jak uvažuje èlovìk, který krade software

Témìø každý si øekne, koupil jsem si nový vcelku drahý poèítaè, tak proè bych si mìl kupovat software, který budu využívat jednou do týdne, ba dokonce jednou za mìsíc. Názorným pøíkladem jsou tøeba filmy. Lidé si stáhnout film, podívají se na nìj jednou a pak po nìm ani nepovzdechnou. Tak proè si kupovat film na DVD, který má by zaruèenì vyšší kvalitu než stáhnutá kopie, ale také patøiènì stojí od 300-800 Kè. Kdo by za to chtìl utrácet. Odpùrci takovýchto praktik si mnohdy øeknou, tak proè nejde do kina, vždy je to jen otázkou 120Kè. A odpovìï softwarového piráta? Proè bych nìkam chodil a ještì za to platil, když si vše mùžu užít v pohodlí domova. Co se týèe programù, jakožto tøeba rùzné grafické programy na úpravu fotografií mnohdy stojí jen pár stovek, ty profesionálnìjší ovšem stojí o mnoho více. Zde se cena pohybuje kolem nìkolika tisícù. A softwarový pirát chce vždy to nelepší, za co nejnižší cenu. Nechci tady obhajovat softwarové piráty, ale v mnoha vìcech s nimi souhlasím. Ušetøí peníze a vše ovládají z pohodlí domova, vždy je to tak lehké bìhem pár klikù dát stáhnout onen toužený soubor a pak chvilku poèkat v závislosti na pøipojení. Ovšem, když se pøikloním na stranu výrobce softwaru èi filmaøù. Pro firmu jsou to pak velké ztráty a musí software prodávat mnohem dráž, než by si tøeba pøáli. Ovšem jednou jsem slyšel i teorii, která øíká, èím více stahovaný software èi film, tím vyšší je jeho kvalita. Nutno dodat, že nìco pravdy na tom bude. Ovšem, že by každý film byl výborný?

zdroj BSA

Teplo domova

Mnoho naivních èecháèkù si myslí, že z tepla domova je nikdo nemùže vyrušit, že je nikdo nenajde. Softwarová policie pøi kontrole u vás doma se musí dopøedu nahlásit. Za tuto dobu již uživatel odstraní vše nelegální, v nejlepším pøípadì celý disk naformátuje. Proto se vládní organizace po celém svìtì pøiklánìjí k tzv. špehování IP adres. Vše je ve své podstatì legální. Pouze sdružují IP adresy a koukají na pomìr download a upload. Kdo má tento pomìr vysoký, mrknou na nìho ještì více zblízka. Díky tomu naše BSA odhalila hudebního MP3 piráta, který sdílel MP3 soubory na firemním poèítaèi. Vzhledem k rychlosti a poètu sdílených dat byl tento èlovìk tak vyènívající, že by si ho všiml snad i slepý. Co si o tomto poèinu myslel to otázka.

Možné ochrany proti špehování ze záhrobí

Jak jsem se již zmínil na zaèátku, žádná ochrana není stoprocentní. Nìjaké maskování IP adresy èi skrytí se za jinou není v pøípadì P2P možné, protože pøi takzvaném „spoofingu“ už byste od druhé strany neobdrželi požadovaná data (ta by byla odesílána na falešnou IP, pod kterou byste na síti vystupovali). Klamavý pocit anonymity vyvolaný tím, že sedíte sami doma, je vlastnì onou nejhorší zbraní proti vám samotným. Nejúèinnìjší ochranou je tzv. IP block. Tyto blokovaèe fungují na bázi seznamu IP adres, které by Vám mohly uškodit. Ochrana touto metodou je cca 80%. Nikdy nelze zajistit, i když tyto seznamy jsou dennì aktualizovány, aby blokovaly všechny IP adresy. V tomto ohledu jsou organizace sledující pøenos dat o nìkolik krokù napøed. Nejznámìjší a asi nejlepší je program PeerGuardian 2.0. Návod na práci s tímto programem si mùžete pøedèíst ---- zde -----.

Na závìr tohoto èlánku bych chtìl podotknout, že Vás nechci nabádat k jakémukoli stahování materiálù, které jsou chránìné autorským právem. Tento èlánek má informativní charakter a popisuje souèasnou situaci v internetové síti.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 14.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 8802x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Gopten - 28.11.2006
RE:Jack357 > Mno, ci ho ma cenu kupovat, to neviem, ale rec bola vedena trochu inym smerom a to na warez, to znamena crack ... Pokial to niekto potrebuje pouzit 3x rocne, staci mu trial verzia, ano mu to zrovna ta potreba bude asi vychadzat zakazdym aj na reinstal woken, oni totiz nejak dlho nevydrzia, zvlast ked sa PC pouziva naozaj na pracu a nie len pisanie vo word a v excel smch Je dost inych programov s takmer podobnymi funkciami ako ma photoshop, napriklad linuxacky Gimp. A je free. Ku tomu pohladu vyvojara. Myslim ze ten pohlad je uplne OK, kazdy rad dostane zaplatene za svoju pracu ;-) ano Pokial niekto nie je ochotny zaplatit za nejaky soft, nech si ho ani nestahuje a zrovna nech hlada nieco free, zvlast ked nepotrebuje tak strasne drahy profesionalny soft ;-)

Kosák - 25.11.2006
No, nechci dìlat køena, ale musím vyvrátit toto tvrzení "Tudíž si dovolím tvrdit že KAŽDÝ majitel poèítaèe v této republice je zlodìj a kriminálník." Každý není takovej. I když lidí, co maj všechno legálnì je hodnì moc málo. Nìkdo øekne: No jo, ale já nejsem tak zazobanej, abych si moch dovolit koupit software, originální filmy a muziku. Ale na druhou stranu existuje i øešení, jak žít s klidným svìdomím a nebejt chudinka bez poèítaèe. Tøeba já mám poèítaè, kterej jsem si postavil doma, díly jsem si koupil, mám na to dokonce doklad o koupy, mám poèítaè podle mých požadavkù a za tøetinovou cenu, než když bych si ho koupil postavenej, operaèní systém mám Linux, kterej je pod GNU licencí (to znamená že je zadarmo a open source), místo drahých MS office mám Open office, kterej je dalo by se øíci stejnej jako MS office, a pro Linux je mnoho software, který je freeware, nebo dokonce pod GNU licencí. S filmama to dìlám mazanì. Pùjèím si to od nìkoho, vytvoøím si image, vrátím to, a pak, když mám èas tak se na to mrknu a potom to smažu. To, že jsem mìl pùjèenej vypálenej film, to není mùj problém, ale je to problém toho, od koho jsem to mìl, takže to mì nes..e. Písnièky poslouchám v rádiu. Takže to jde, mít vše doma legálnì. Jenom nesmí bejt èlovìk nenažranej. No, teï si o mì 99,99% obyvatel ÈR o mì øekne, že jsem asi pìknì velkej èù..., ale tak stáhnout nìco z netu, vypálit to a mít to, to umí každej. Ale zkuste si mít doma všechno jen legálnì.

Jack357 - 23.11.2006
RE: Gopten, tohle je pohled vyvojáøe. Samozøejmì, že je to správný když ti za to zaplatí. Ale vem si, že tøeba potøebuješ Adobephotoshop myslím že stojí nìco kolem 15 tis. A použiješ ho tøeba tøikrát. Za rok má cenu si ho kupovat?? Pokud bych ho používal každý den a zároveò se grafikou živil tak ho samozøejmì koupím i kdyby stál tøeba 50 000.

Gopten - 23.11.2006

Jack357 - 22.11.2006
No vše má své úskalí. Hlavnì se to nesmí pøehánìt. Stáhnout si prostì jen to co èlovìk použije a nestavovat všchno co na netu je.

$uch@rC - 21.11.2006
Musim rict ze tento clanek je opravdu povedeny. Sam jsem se nad sebou zamyslel a uz mam strach....trochu :-) . Ale nejsem zase tak naivni, abych si myslel, ze z tepla domova me nemuzou najit :-D

Jack357 - 14.11.2006
Tak pánové koukám, že se tu objevuje asi nejvíce komentáøù,ke èlánku. A to ještì nebyl zveøejmìný na home. Omlouvám se za to že èlánek byl uveøejnìný v sekci a pøitom se ještì nemìl objevit nikde. Tuto chybu jsem již nahlásil našemu programátorovi. Odkazy jsou již funkèní a a text je zformátovaný. Pøedem dìkuji za pochopení.

$uch@rC - 09.11.2006
no ale hlavni je uvodni stranka... to RSS se bude muset upravit aby se clanek tam zobrazil az bude schvalen

najd - 09.11.2006
;-) Ale v RSS byl

$uch@rC - 07.11.2006
Musim obhajit sefredaktora, jelikoz clanek jeste neni zverejnen na uvodu, tak asi bude jeste ve vystavbe ano . Je to takovej "koncept" nebo "náèrt" jako pøi kreslení na papír :-). Na takovej clanek bych teda ja ani nereagoval :) , pokud jeste nebyl na uvodu ... sory ale na ty prispevky LOL. Tak pane sefredaktore trrochu ten clanek upravte jinak budu za vola ja :) :) :)

zahon - 07.11.2006
To Najd: Ano, pan šéfredaktor nám ukázal, že umí pracovat s formátováním na svém vlastním webu. Jinak k tématu. A se na to díváte jak chcete, pirátství v jakékoli míøe je zloèin. Tudíž si dovolím tvrdit že KAŽDÝ majitel poèítaèe v této republice je zlodìj a kriminálník. Vím, že z pohledu uživatele, je lepší si nìco cracknout, stáhnout atd. ale vemte si ty chudáky tvùrce, kteøí na tom rok pracují, tìší se že se jim to povedlo a že na tom snad aspoò trochu zbohatnou. No a co udìláme my? Stáhneme to, omrkneme a øekneme, je to super... Být tvùrcem, støílím...

najd - 07.11.2006
jeden z nejlepších èlánkù ;-) joke... omg to je hrùza... žádné formátování. "Návod na práci s tímto programem si mùžete pøedèíst ---- zde -----." tohle je taky v pohodì, škoda že na to nelze kliknout smch jen ta dál!

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ