VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tipy a triky pro sdílení souborù pøes FTP
Nepihlen nvtvnk

Tipy a triky pro sdílení souborù pøes FTP

Sdílení pøes FTP ve vašem webovém prohlížeèi

Tyto servery jsou v podstatì to samé jako P2P, avšak stahování probíhá pomocí webového prohlížeèe a nikoli pomocí specializovaného softwaru jako eDonkey, Torrent apod. Provozci takovýchto serverù se èasto chrání pøed zákonem nápisem, že nelegální software bude po nahlášení okamžitì smazán. A v tom to právì je. Alespoò podle mì není snadné dokázat provozovatelùm tìchto serverù, že soubory nemažou, protože servery pro sdílení souborù slouží (alespoò podle provozovatelù serverù) k ukládání/úschovnì dat jako fotografie, domácí videa, dokumenty apod... Je tedy jisté, že na serverech bude umístìno mnoho tìchto legálnì sdílených materiálù, takže se provozovatelé mùžou vymluvit na velký poèet souborù a tudíž nemožnost prozkoumání všeho. Protože vìtšina souborù nelegálnì šíøených je rozdìlena na èásti a pod jiným jménem, které dává dùvìru legality napø my.home.video.rar. Nad tímto by se nepozastavil snad nikdo.

Já se vás v tomto èlánku pokusím seznámit s tipy a triky na sdílení softwaru pøes tyto úschovny dat.

Stahovaní probíhá buïto pomocí vašeho webového prohlížeèe nebo pomocí download akcelerátoru napø USDownloader. Uploadování (nahrávání) bývá èasto snazší. Vždy jen vyberete soubor na vašem pevném disku a kliknutím na tlaèítko UPLOAD nahrajete soubor na FTP. Po nahrání souboru se vám vytvoøí unikátní link, kterým soubor bude možno stáhnout.

Download akcelerátory:

Napø: USDownloader nebo DownThemAll!

Servery:

Stahování pøes nejznámìjší FTP servery:

Nejlepší je podle mì server eDisk.cz. Podporuje totiž neomezenou rychlost stahování, je v èeském jazyce, nemusíme zadávat žádné ovìøovací kódy, neèekáme dlouhou dobu oproti jiným serverùm. Nemusíme platit za tzv. „Premium pøístup“. Server podporuje pouze cca 2 downloady ve stejné chvíli.(závisí na rychlosti pøipojení)

CZshare.com je podobný jako eDisk s rozdílem, zì pokud na to máme dostateènì rychlé pøipojení, mùžeme si dovolit i více než 5 downloadù v jednu chvíli. Avšak jedna jeho velká nevýhoda je, že pøes den je velmi tìžké dostat se ke free stahování, protože všech 1100 download slotù je zabraných. Proto je nejlepší u tohoto serveru stahovat vnoci. Jeho velká nevýhoda je, že nepodporuje download akcelerátory. Jinak podporuje velké rychlosti.

Rapidshare.de také sice podporuje vysoké rychlosti, ale po každém vìtším downloadu musíme èekat kolem 60 - 90 minut než zaèneme další. I když na rapidu píšou, že nepodporují download akcelerátory, nevím jak u kterých, ale USDownloader tento server rapidshare.de podporuje. Je nutné ale èekat urèitou dobu (60-90minut) a musíme zadat tøímístný ovìøovací kód, tudíž se nehodí pro download pøes noc.(jedinì, že byste vstávali každé 2 hod nebo byli vzhùru až do rána

MegaUpload.com je z nich snad nejhorší. Bývával to dobrý server na stahování, ale nedavno snížil poèet free download slotù z 500 na 300, tudíž se teï už témìø nikdo nemá šanci dostat ke svému downloadu. Podporuje download akcelerátory, ale má omezenou rychlost, pøi free režimu (cca 50kB/s)

Shrnutí: (vše je srovnáváno ve free úètech)

Rapidshare.de

 • Èekání 60-90min po každém vìtším downloadu
 • Neomezené stahování
 • Neomezená rychlost
 • Opisování kontrolního kódu
 • Podpora download akcelerátorù
 • Možno stahovat jen jeden soubor v jednu chvíli

Megaupload.com

 • Málo free download slotù pro urèitou zemi (ÈR - 300)
 • Omezená rychlost
 • Opisování kódu
 • Podpora download akcelerátorù
 • Minimální èekací doba mezi stahováním dalšího souboru
 • Možno stahovat jen jeden soubor v jednu chvíli

Czshare.com

 • Dostatek free download slotù
 • Neomezená rychlost
 • Opisování kódu
 • Nejsou podporovány download akcelerátory
 • Malá èekací doba mezi stahováním dalšího souboru
 • Možno stahovat cca 4 soubory souèasnì(v závislosti na pøipojení)

eDisk.cz

 • Neomezenì download slotù
 • Neomezená rychlost
 • Nemusíme opisovat kód
 • Podpora download akcelerátorù
 • Malá èekací doba mezi stahováním dalšího souboru
 • Možno stahovat cca 3 soubory souèasnì (v závislosti na pøipojení)

Servery nepodporující download akcelerátory:

 • czshare.com
 • ultrashare.net
 • nahraj.cz
 • nasdilej.cz

Najdete-li link souboru, který nejde pøes download akcelerátor stáhnout, prosím napište mi do diskuse jméno serveru a já ho doplním.

Jak jsem se již nahoøe zmínil, nìkteré servery podporují i download akcelerátory/managery, které vlastnì „zaøídí za nás všechno to klikání na stránky“, tudíž je mùžeme nechat stahovat i pøes noc. Øeè zde zavádím o USDownloaderu, mém nejoblíbenìjším download akcelerátoru

USDownloader je vlastnì download akcelerátor, avšak jen ke stahování souborù ze stránek rapidshare.de, megaupload.com a jím podobným. USDownloader je vlastnì zkrácená verze slova Universal Share Downloader. Pøišel jsem na tento program jen náhodou, ale i pøesto musím øíci, že je to zatím pro mì nejlepší download akcelerátor tohoto typu (myslím tím download akcelerátor na servery pro sdílení souborù).

Nyní trochu k jeho vnitøku:

Má mnoho jazykù – Tureètina, Ukrajinština, Èínština, Ruština, Chorvatština, Nìmèina, Dánština, Angliètina, Francouzština, Maïarština, Italština, Polština, Slovenština, Litevština aj. Mimoto jsem já ještì pøeložil tento program do Èeštiny, tudíž je možné mít tento program v rodném jazyce.

Verze programu, na kterém je èeština „stavìna“ je 1.3.4. beta7. Bohužel nejenom u Èeštiny, ale i u ostatních jazykù dochází pøi zmáèknutí pravého tlaèítka a otevøení menu k pseudolokalizaci, a tudíž k nepøeètení textu. Myslím ale, že se dá ovládat program i bez toho.

Program umožòuje si ukládat data posledních zmìn ve stahování v USDownloader.log – tedy LOG souboru. Vypisuje vlastnì vše o stahování urèitých souborù, napøíklad kolik souborù jste již stáhli, kolik chyb bylo v odkazech, nemožnost stáhnout odkaz, vypršení limitu, dokonèení stahování atd… U všech tìchto položek je i èas kdy se co stalo, takže když stahujete pøes noc, mùžete se kouknout do LOGu, kdy se stáhla uøèitá èást souboru. Dobré je to, že i po zavøení souboru máte po znovu otevøení stále uloženy linky a tedy je nemusíte vlkádat odznova

Ovládání je i pøes pseudolokalizaci snadné. Pro vložení souboru ze schránky jen zmáèknete bìžnou kombibaci Ctrl+V nebo tlaèítko pro vložení ze schránky v menu nahoøe. Odkaz odstraníte kliknutím na odkaz a stisknutím Ctrl+Del. Odkazy také mùžete posouvat smìrem nahoru (Ctrl+Up) nebo nahoru (Ctrl+Down). Chcete-li ale posunout odkaz úplnì na zaèátek nebo nakonec, stisknìte kombinace Ctrl+PgDn nebo Ctrl+PgUp

USDownloader

USDownloader 1.3.4.b7 CZ ke stažení zde

Když jsem mluvil o serverech jako rapidhare.de a megaupload.com, které nepodporují více než jened download v jednu chvíli, nezmínil jsem se o možnosti využití tzv. Proxy serverù – serverù, které vás pøesmìrují napø pøes Malaisii nebo Madagaskar a tudíž mùžete „anonymnì“ stahovat další program i pøes to, že to FTP servery nedovolují. Toto rozšíøení si nainstalujete jen do Firefoxu nainstalováním pluginu xyzproxy. Poté jen kliknìte na Zobrazit --> Nástrojové lišty --> Vlastní a ikonku modrého trojúhelníku si pøetáhnìte do lišty. Pak kliknìte na šipku u ikonky a tím se vám zobrazí nabídka, kde zatím máte jedinou možnost Nástroje --> Upravit proxy a do zobrazeného prázdného okna okopírujete a vložíte IP anonymních proxy serverù a kliknete na OK. Nyní kliknutím na šipku u ikonky blesku se vám zobrazí nabídka vašich pøidaných proxy serverù. Nabídku proxy mùžete dále rozšiøovat. Kliknutím na nìjakou z IP adres se vaše pøipojení pøesmìruje a vy tak získáte možnost anonymity. Nìkteré proxy jsou však pomalé, proto hledejte dokud nenajdete své favority.


© Èestmír Suchý
Datum: 01.09.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 14918x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

pavouk1 - 15.06.2007
rofl, FTP je p2p, jo? :DDDDDDDDDDDDd

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ