VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Dle èeho vybĂ­rat LCD
Nepřihlášený návštěvník

Dle èeho vybírat LCD

LCD z mnoha pohledu

Tento èlánek je zamìøen hlavnì na to, podle èeho vybírat LCD a na co si dát pozor.

Dnes jsou již CRT nahrazovány LCD a to hned z nìkolika dùvodù. LCD jsou menší, šetøí oèi a hlavnì mají již pøijatelnìjší cenu než døíve. Dnes ho má spousta domácností, ne každý si ho ale poøídí, a to z dùvodu, že se na nìj ze strany špatnì dívá.

Jak LCD funguje

LCD funguje na bázi tekutých krystalù (Liquid Crystal Display). Každý display je podsvícen. Pod tekutými krystaly svítí svìtlo, nejèastìji elektroluminiscenèní výbojka. LCD je tvoøeno z bodù neboli pixelù, díky kterým se vytváøí obraz. Pokud chceme použít rozlišení 1204 x 768 potøebujeme 786432 obrazových bunìk. Každý pixel je barevný, aby mohl vytváøet barevný obraz. Jeden pixel je tedy tvoøen t trojice minipixelù(zeleného modrého a èerveného). Z tohoto èlánku je tedy zøejmé, že výroba LCD není tak jednoduchá jako u CRT.

Technologie DSTN (Double Super Twinsted Nematic) Tato technologie se již nepoužívá kvùli rušivým jevùm na LCD, proto o této technologii tak málo. Tato technologie je levnìjší než TFT, byla nekvalitní, a tak se vyøadila.

Technologie TFT (Thin Film Transistors) Každý obrazový bod je øízen mikroskopickým transistorem typu FET (Field Effect Transistor), který mùže mnohem pøesnìji a rychleji regulovat elektrické pole, navíc ještì s nižší spotøebou, než tomu bylo u DSTN technologie. Nebo je na jeden takový LCD potøeba nìkolik milionù transistorù, tak je výroba nároènìjší,a dražší.

Dùležité parametry pro koupi LCD

Jas

Udává svítivost jednotlivých bodù LCD. Jedná se tedy o to, jak bude vidìt na obrazovku, když bude sluníèko. Nejménì by mìlo být 250 cd/m.

Kontrast

Parametr pro ostrost obrazu. Vhodné je 350:1 èím více, tím lépe.

Doba odezvy

Tento parametr je jeden z nejdùležitìjších. Jedná se o to, jakou rychlostí se bude obraz mìnit (sledování film, hraní her). Vhodné je 12ms a níže.

ObnovovacĂ­ frekvence

Jedná se o parametr, který udržuje obraz stabilní, bez kmitání a pøeblikávání. Vhodné je minimálnì 60 Hz.

Poèet barev

Tento parametr je u všech LCD témìø stejný a to kolem 16,7 mil.

Ăšhel pohledu

Tento parametr je také dùležitý, tak asi jako všechny ostatní. Jedná se o to, z jakého úhlu bude možnost LCD pozorovat. Minimem je- vodorovný (boèní) 140 stupòù a svislí 110 stupòù.

Dále co se dá také nazvat parametrem je pøipojení LCD k PC. Jsou dvì možnosti, a to buï analogovì pøes výstup D-SUB, a nebo digitálnì pøes DVI. Je ovšem lepší digitálnì než analogovì, nebo LCD funguje digitálnì a znamená to, že pokud bychom LCD pøipojili analogovì, museli bychom z PC vést obraz do LCD a LCD by si ho muselo pak zase pøedìlat na digi a tím se o nìco zhorší kvalita. U 15“ je to neznatelné, u 17“ je to hranièní a u 19“ a výš rozhodnì digitálnì. Ovšem to musí podporovat grafická karta.

Na co si dát pozor pøi koupi monitoru.

1.Vadné pixely, to je jev, se kterým se bohužel LCD potýkají a zatím se to moc neøeší. Jde o to, že jsou na obrazovce èerné body (pixely) které jsou stále èerné a nemìní barvu. Proto si pøi koupi vždy nechte LCD spustit a podívejte se na nìj, staèí tøeba dát zelené pozadí a je to jasné. Pokud na to nepøijdete pøi koupi, tak máte smùlu, nebo se na to nevztahuje záruka.

2. Doba odezvy

3. Ăšhel pohledu

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 24.02.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 7674x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ