VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Vývod napájení MOLEXu do 5,25“
Nepihlen nvtvnk

Vývod napájení MOLEXu do 5,25“

Dlouho jsem pøemýšlel, jak mít i pøi zavøené case pøístup na napájení MOLEXu. Jak vidíte na obrázcích, použil jsem jen ze staré hifi vývody na repro. Jelikož jsem nechtìl ošklivì udìlat díru do záslepky, proto jsem požádal taku, aby mi pomocí specializovaných nástrojù vyøezal pìknou díru. Pak jen staèilo vše pøišroubovat a pøipájet drátky. Následnì mùžete pøipojit jakékoli drátky, co se vám zrovna hodí ;-). Já nejvíce používám MOLEX na napájení jiných komponent mimo PC. Napø: rùzné druhy vìtrákù a svìtel a na napájení mnou „zexternìných“ mechanik ;-D. Pokud pøipojíte napájení MOLEXu, mùžete si vyrobit 12V, 5V, ale i 7V (na + pøipojte 12V a na – nebo zem napojte 5V – viz mùj èlánek o výrobì 7V). Nemusíte toto používat jenom jako výstup, ale i tøeba jako vstup elektøiny z trafa nebo jiné použití. Takže pokud máte nìjakou starou hifi vìž, vždy si vymontujte vìci, co byste mohli nebo mùžete použít, protože nìkdy se vám vše bude hodit.

vyvodka vyvodka

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 05.07.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 5541x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ