VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí...
Nepihlen nvtvnk

„Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí...

„Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí...

To se tedy opravdu jen tak nepoštìstí èlovìku jako mnì, nìco takového zažít. Jedna firma, už ani nevím jaká, dala mé babièce nabídku na digitální fotoaparát svým vìrným zákazníkùm, mezi nìž patøí i má babièka. Tak si ho tedy objednala a co ji nepøišlo... Skoro bych to nazval výsmìchem, co tato firma poslala za šunta, èemuž se ani nedá øíkat digitální fotoaparát. Digitální fotoaparát by to byl možná tak pøed sedmi léty. Je to prostì jen webová kamera o rozlišení 320x240 zabalena do plastové imitace digitálního fotoaparátu. Již podle krabice bylo poznat, že se nebude jednat o žádný zázrak. Váha to jen potvrdila. Nuže vyzkoušel jsem tedy fotit. Co se hned pøihodilo... rozbil se klip, kde byly drženy dvì tužkové AAA baterie, takže jsem musel zalepit náplastí, která také nedržela díky silnému zpìtnému péru. Fotil jsem dále, skoro se fotoaparát rozsypal. Když jsem nainstaloval software k fotoaparátu a postupoval dle návodu, nenašel program ani windows žádné fotky. Zkoušel jsem všechno, ale nikdy se mi v poèítaèi nepovedlo nic zobrazit. Každý èlovìk má svoji trpìlivost a já ani pøes mé znalosti jsem nedokázal nijak fotoaparát pøímìt ke spolupráci. Øekl jsem tedy babièce, že je k nièemu a kouknul se do støev. Já jen žasl. Byla to webová kamera, což byla velmi kvalitní práce „Made in CHINA“. Dle mého souzení bylo na dárku pro moji babièku nejdražší instalaèní CD a USB kabel :-D. Poté plasty a elektronika. Na fotkách se mùžete kouknout na støeva, plasty a krabici. No... Usuïte sami. V tuto dobu používám vykuchaný pøístroj k úèelu, ke kterému byl pùvodnì postaven – a tj. webová kamera. Tedy mám již druhou :-).

To mi pøipomíná podvodné firmy, kupte si kolekci 5ti knih za 10000Kè a MOŽNÁ pak budete mít šanci vyhrát jeden milion korun, pøièemž výherci jednoho milionu pošlou další prospekt, kde mu napíší, že pokud chce získat milion musí zavolat sem a sem a pak zase sem, objednat to, to a to, a beztak pak dostane jen fotoaparát za 50Kè :-D

„Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí... „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí... „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí... „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí... „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí... „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí...

Toto je takový krátký èláneèek, proto je zaøazen do „Shrnutí“.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 03.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 10533x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ