VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Úvod do redaktorských prázdnin
Nepihlen nvtvnk

Úvod do redaktorských prázdnin

Úvod do redaktorských prázdnin

Pro nìkoho s prázdninami zaèíná jen samá zábava. Redaktoøi mají však stále plno práce se psaním èlánkù a recenzí, tøeba tak jako já. Mùžete si níže pøeèíst další info o tom, co chci stihnout jen za 14 dní, kdy budu pryè.

Pokud vše vyjde, což by mìlo, budu teï první dva týdny na druhém konci republiky v Dolních Louèkách u Tišnova. Jako redaktor mám naplánováno spousty èlánkù. Bratranec má pøipojení k Internetu, tak se v tomto období mùžete tìšit napøíklad na crash-test starého pevného disku Western Digital Caviar AC2850F, jenž jsem pøed rokem, také o prázdninách, recenzoval :-). Nebo tøeba další díl o skrytých kamerách. Pokusíme se s bratrancem postavit servery a otestuji procesory a grafické karty a možná i operaèní pamìti mých bratrancù ;-). Jestli se to povede, tak možná i jeden kousek digitálního fotoaparátu a SDHC kartu.

Sám nevím, o kolik víc toho na mì èeká a jsem zvìdavý. Ale bude skvìlé zase poslouchat tu moravštinu, jako napøíklad: „Ty muchy tu furt lícou“ :-D. Však to znáte. Tak to jen tak asi ve zkratce vše, na co se máte tìšit exklusivnì z místa èinu :-)

Pøipomínám, že kdokoli, kdo má dobrý èlánek èi recenzi a chce ji zveøejnit nebo jen návrh na dobrý èlánek, mùže nám ji poslat. Tøeba se poté mùže stát jedním z nás redaktorù na Vseohw.net.

Prázdniny - for http://vseohw.net by $uch@rC

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 01.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6204x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ