VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Vše o Hardware - Výpadek serveru
Nepihlen nvtvnk

Vše o Hardware - Výpadek serveru

Ve dnech 29.3.08 – 31.3.08 všichni naši návštìvníci mohli zaznamenat výpadek. Všem návštìvníkùm a vìrným ètenáøùm bych se chtìl veøejnì omluvit za tuto chybu našeho E-zinu. Dále bych pak chtìl vysvìtlit, proè se tak stalo a jaká opatøení jsme uèinili.

V onen inkriminovaný den 29.3.08 projekt Vseohw.net vyhrál prestižní soutìž Juniorinternet. Tato soutìž je pro mladé talenty do 18let, kteøí to myslí s internetem vážnì a chtìjí nìèeho dosáhnout. Více informací naleznete na http://juniorinternet.cz.

Hned po vyhlášení vítìzù a odprezentování daného projektu následovalo už jen neštìstí. Ve 13 hodin projekt zaznamenal výpadek doprovázený hláškou Error 404 (Nenalezeno). V tuto chvíli jsme vùbec netušili , co se stalo. Následovalo rychlé obvolávání majitele serveru, kde je náš projekt hostován. Majitel telefon opakovanì nezvedal. Proto nám nezbývalo nic jiného, než vyèkat, až skonèí celý program soutìže a až se dostaneme domù.

Domù jsme se dostali až kolem 17:30. V tuto chvíli byl projekt poøád mimo provoz doprovázen onou hláškou 404 - objekt nenalezen. Potom jsme se pokoušeli opìt navázat komunikaci s majitelem serveru jak telefonicky, tak i e-mailem. E-mailem nám bylo sdìleno, že naše stránky vèetnì subdomén byly zrušeny za nedostateèné zveøejnìní jména firmy, jež nám poskytuje hosting.

Hned jsme vìdìli, že musíme najít náhradní øešení, nebo s majitelem nebyla øeè. Již døíve jsme uvažovali o pøesunutí projektu na náš vlastní server pøipojený v nìkterém pražském Housingovém centru. Server na to nebyl ale zatím dostateènì pøipraven. A tak následovalo zapojení celého týmu, aby byl server co nejrychleji zprovoznìn.

Mezi tím jsem dohledával zálohy a sjednával pøesmìrování domain name serverù z pùvodních na forpsi. Dále pak zmìnu DNS záznamù. Psalo se 21 hodin a projekt stále nebìžel a nevypadalo to vùbec nadìjnì. Poslední nalezená záloha byla ze 14.11.07, tudíž nadešel èas na další èást našeho plánu: vytáhnout z Google archivu vše, co se jen dá. Podaøilo se nám vytáhnout všechny èlánky a bleskovky za poslední 3 mìsíce.

Tímto se chci omluvit všem uživatelùm, kteøí vložili pøíspìvek, komentáø èi založili nový úèet, že tato data nebudou obnovena z dùvodu nedostateèné zálohy. Vše je už pravidelnì zálohováno a tato situace se již nebude opakovat.

Ale zpìt ke zmìnì DNS záznamù. Znalci z oboru jistì ví, že to mùže trvat i 24hodin. Do této doby si s obsahem Vseohw.net mohl poskytovatel hostingu dìlat, co chtìl. A taky dìlal. Dùsledkem bylo, že na nìkterých blozích a diskuzích mùžete nalézt screen, na kterém je žena v bikinách s nápisem „Stránky byly zrušeny“ a k tomu bouølivá diskuze. Bohužel tento fakt, jsme nemohli nikterak ovlivnit. Pokud byste tedy narazili na blog nebo diskuzi, kde je psáno o zrušení stránek èi nìjakém podvrhu, prosíme, abyste nám tento fakt ihned nahlásili. Dìkujeme.

Dne 31.3.08 v 17:00 byl provoz stránek obnoven na našem novém serveru.

Momentální vyèíslená škoda se pohybuje v øádkách tisícù, nebo na tom více jak dva dny strávili prakticky 3 lidé, v nìkterých chvílích i 5 lidí. Samotné Forpsi.cz pomáhalo s rychlejší aktualizací DNS záznamù. Tímto bych chtìl podìkovat FORPSI.cz a všem svým spolupracovníkùm.

Dìkujeme všem za pochopení. A pøeji pìkné poètení.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 02.04.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 6963x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

najd - 03.04.2008
hmm ok, tahle debata stejnì nemá cenu

$uch@rC - 02.04.2008
Viz níže. To poøád nikoho neopravòuje ke kompletnímu, cílenému a úmyslnému smazání webu... Už se radši nebudu vyjadøovat, protože už bych musel hovoøit jinak (nevylož si to hlavnì jiným zpùsobem)

najd - 02.04.2008
"Profesionální hosting se zákazníkem komunikuje, dìlá webùm automatické zálohy, o planovaném výpadku pøedem informuje a o výpadku neèekaném se omluví a podá pøesnou zprávu." /// a platí se za nìj ;-) Jako tohle se na bezplatných hostinzích (jako je tøeba webzdarma.cz) stává, s tím se musí poèítat ;-) chtìli jste šetøit - dobøe vám tak, nemùžete se divit smch

$uch@rC - 02.04.2008
Vlastní server doopravdy máme. Pøesun byl delší dobu plánován. A k profesionálnímu hostingu mìl bývalý hosting hodnì daleko. Ještì se má poøád co uèit. Profesionální hosting se zákazníkem komunikuje, dìlá webùm automatické zálohy, o planovaném výpadku pøedem informuje a o výpadku neèekaném se omluví a podá pøesnou zprávu. To nám zde chybìlo. Ano banner je v tomto pøípadì adekvátní vyrovnání. Èlánek byl jinak schválen pøedèasnì, protože nebyly finální úpravy, proto se nediv, že už není na úvodu (jen pro zajímavost)

najd - 02.04.2008
hmm lidi za profesionální hosting utrácejí tisíce korun roènì ...pøijde ti jeden banner jako adekvátní vyrovnání? ne A proè ste se na té výstavì chlubili tím, že máte vlastní server? rozzuenpalec - ber to jako fakáèe

$uch@rC - 02.04.2008
Tady nejde ani tak o hosting, jako o smazání všech dat. S klidem mohu øíci pøehnané jednání. To je jako kdybych ti neøekl "èau" a ty bys mi za to dal pøes hubu nebo zapálil auto, nebo maminka nekoupí autíèko, tak zdemoluju byt. Podle mì tedy smazání webu (bez zálohy) bylo smìšné až dìtinské. Kdyby nám byl alespoò pøedem zálohován web a po domluvì data navrácena neøeknu, ale toto... Mimochodem, tvé zdroje informací jsou klamné, jelikož Vseohw.net hostujeme teprve 2 roky. A zadarmo to rozhodnì nebylo. Na screenshotech (a normálnì na úvodní stránce Vseohw.net) byla vidìt reklama poskytovatele pøipojení, velká a viditelná, takže si myslím, že každý, kdo pøijde na Vseohw.net, si poskytovatele pøipojení rozhodnì všimne. Tím navazuji na dùvod smazání webu (bez toho, aby byl náš web zálohován)

najd - 02.04.2008
Ale 4 roky se vám zadarmo hostovalo dobøe co? ano Za ty 4 roky vám šly veškeré zisky z reklamy (kromì prodloužení domény) do kapsy palec a jako výraz díkù, jste øekli, že stránky bìží na vašem vlastním serveru palec skuteèné vyjádøení díkù

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ