VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Linux + 5/2007
Nepihlen nvtvnk

Linux + 5/2007

Linux + 5/2007

Dny a mìsíce plynou jako voda, a tak je tu opìt pravidelná recenze na èasopis Linux +. V následujících øádcích se podíváme na obsah èísla, co najdeme na pøiložených DVD a koneènì co je hlavním zamìøením tohoto èísla.

Hlavní obsah Linux + 5/2007

Ve své podstatì hlavní zamìøení toto èíslo nemá. Stránkovì jsou všechny èlánky vyrovnané. A tak si myslím, že toto èíslo je pro všechny a dokonce i pro ty nejmenší. Všichni rádi hrajeme hry ale když se øekne Linux je málo her známe èlánek „Linux pro dìti“ vám osvìží mysl. Tento èlánek se skládá z popisu 14 aplikací. Každá aplikace je ohodnocena hodnotou od jedné do pìti. A jako druhý velice podaøený èlánek bych jmenoval „Poèítaèová grafika a svobodný software“. Tento èlánek popisuje jména svobodných nástrojù, které jsou nejvíce v módì v oblasti poèítaèové grafiky. Výhody a nevýhody tìchto programù. Jakou alternativu nám nahradí. Na závìr èlánku narazíme na tabulku, kde se dozvíme jaká linuxová aplikace nahradí Windows aplikaci.

Další èlánky, na které narazíme bìhem ètení

 • EventsControler – pøedvedení idey kontroléru událostí
 • ACE: vývoj aplikací
 • Tuèòák – webmaster
 • Vývoj webové aplikace za 10 minut s pomocí Jifty
 • USB Device Explorer
 • Connection Looping v PHP
 • E17 – správce oken pro nároèné
 • Usenet – zdroj veškerých vìdomostí
 • Firewall v Linuxu
 • Kopírování Video – DVD diskù
 • Triky a mini triky
 • NetHack

Tyto èlánky jsou rozloženy na 82 stránkách. V pøíštím èísle se mùžeme tìšit na Internet a Intranet, což bude hlavním tématem èísla, dalšími èlánky budou Vývoj her pod Linuxem – Tvoøení her v OGRE3D, Django – vývoj webových stránek v Phytonu

Co najdeme na dvou DVD

Elive Revolution RL2

Live Cd distribuce Linuxu založená na Debianu. Tato distribuce se urèena pøedevším pro ty co chtìjí zažít nìco netypického, místo standardního grafického rozhraní KDE je zde využito E17.

Zenwalk 4.4

Také jedna s distribucí Linuxu založená na mnohem starším Slackware. Tato distribuce je uèena pro desktopové použití. Je zde kladen dùraz na jednoduchost a pøehlednost.

Pár slov na závìr

Obèas se v èláncích vyskytují gramatické nepøesnosti, nebo èlánky jsou pøekládány z jiných jazykù. Nutno ale podotknout, že možná proto mají právì takovou informaèní kvalitu jako dosud. Oproti minulému èíslu, jsem se doèetl na co se mùžeme tìšit pøíštì

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 07.05.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6089x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ