VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Linux+ 02/2008
Nepihlen nvtvnk

Linux+ 02/2008

Linux + 1/2008

V únorovém èísle èasopisu LINUX+ se kromì tradièních krátkých zprávièek ze svìta Ubuntu, Mandrivy, ale i jiných oblastí svobodného softwaru pøináší i øadu zajímavých èlánkù.

Toto èíslo obsahuje dvoustránkovou recenzi distribuce Mandriva v relativnì nové verzi 2008, ve které už zvládne mj. zápis na NTFS diskové oddíly (používané novou øadou Windows - 2000, XP i Vista). Mandrivu 2008 najdete samozøejmì také na DVD.

Total/Windows Commander urèitì znáte. Bezpochyby nejkvalitnìjším souborovým správcem pro prostøedí KDE je aplikace Krusader (crusader = køižák, tzn. víc než pouhý dobyvatel - Konqueror, tradièní správce souborù pro KDE). A právì o nìm je èlánek od Luboše Tomana. Popisuje jeho vychytávky, vysvìtluje jak se s ním pracuje a pøináší i nìkolik tipù a trikù.

Vzdálený pøístup pomocí SSH - pro nìkoho nutnost, pro vìtšinu zaèáteèníku však španìlská vesnice. Pomoci v této oblasti se doèkáte od èlánku Bezpeènì a pohodlnì - OpenSSH. Provede vás vším od instalace až po pøenos obrazu. Pomocí nìkolika jednoduchých schémat vám i vysvìtlí, jak SSH funguje technicky.

Nebojte se práce s editorem Vim od Jana Polzera se ve vás pokusí potlaèit strach z nìèeho, co mùžete buï milovat, nebo nenávidìt. Editor Vim je aplikace, u které zapomenete na myš, aplikace ovládána pøíkazy. Pokud programujete a umíte psát všemi deseti, uvidíte, že efektivita vaší práce stoupne minimálnì o 50%.

Skype v Linuxu už dávno není žádný problém a ve verzi 2 už fungují i videohovory. Co to Skype je a jak ho nainstalovat a používat se dozvíte v tomto èlánku.

V dobì kdy se Linux dostává do podvìdomí uživatelù, kteøí nevìdí, co jsou to iptables, se hodí èlánek Firewall v Linuxu, který píše o nìkolika grafických aplikací sloužících jako Firewall, nebuïte však pøíliš paranoidní.

Máte-li starosti o váš pevný disk, èlánek od Filipa Malého vám ukáže, jak svùj disk chránit. Pokud starosti nemáte, po pøeètení jeho èlánku je mít nejspíš budete. Naštìstí se ke každé hrozbì dozvíte i øešení, jak ji potlaèit èi úplnì odstranit. Pevným diskùm je však vìnováno celých 14 stran èasopisu, dozvíte se tøeba i jak na šifrování dat.

Mít Linux v mobilu už není díky systému Android od firmy Google žádná divná vìc. WiFi roaming, normalizace formátù èi Perl pro vás po pøeètení tohoto èísla nebudou prázdné pojmy. Pokud uvažujete o koupi nìjaké odborné literatury, urèitì vás potìší recenze knih Mistrovství v PHP 5 a Teoretické základy informatiky. Nechybí ani tradièní fejeton, tentokrát na téma Indoš.

Aèkoli nemùže každého oslovit vše, musím pøiznat, že do únorového èísla se toho vešlo opravdu hodnì. Dle mého si každý uživatel, èi fanda Linuxu pøijde na své. Není špatnou volbou ani pro uživatele, kteøí o Linuxu zatím pouze pøemýšleli.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Miro Hronèok
Datum: 17.02.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6080x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ