VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Internetová reklama, proè?
Nepihlen nvtvnk

Internetová reklama, proè?

Internet je mnoha úèelný lidé zde publikují své èlánky, rùzná videa a mnoho jiných zajímavých tipù a trikù. Vše má ale jedno úskalí. Jsou to peníze. Co je dneska vlastnì zadarmo v podstatì nic. A tak jediným zpùsobem jak si nìjaké peníze vydìlat je dát na svùj blog èi web nìjakou reklamu. Nìkdo pøijde a øekne takhle stránka je hroznì komerèní , pøeplácaná reklamou a èlánky se v ní ztrácí. Ano, možná má pravdu, ale ten web si na svùj chod nìjak vydìlat musí. Nìco stojí doména, hosting a v pøípadì rozsáhlých projektù se jedná o redaktory. V dnešní dobì není opravdu nic zadarmo.

Reklama není zlo, ale dobro

Reklama na webech pøeci nièemu nevadí a autorùm to v mnoha pøípadech pomùže web udržet na živu. Nebo by bylo snad lepší, jako tomu je u nìkterých webù, že zdarma je jen pùlka èlánku a pak musíte poslat SMS aby se vám odkryl zbytek èlánku. Jen proto, že lidé na webech nemají rádi reklamu, a že na ni nekliknou. Ruku na srdce kdo z vás co tu ètete tento èlánek by za takový èlánek zaplatil, nebo místo toho radši klikl na reklamu o pár pixelù vedle. Další možnost udržení webu de dárcovství. Nìkteré weby umožòují darovat nìjaké peníze prostøednictvím SMS zprávy, kde si mùžete navolit kolik webu pøispìjete, nebo mùžete peníze poslat pøímo na úèet majiteli. Zase si tu dovolím porovnat normální reklamu a tento zpùsob placení. Internetovou reklamu platí inzert ne vy, SMS a pøevod penìz platíte vy, a komu se chce dávat nìco ze svého?

Jak taková internetová reklama funguje

Na internetovou stránku autor èlánku vloží reklamní banner èi textovou reklamu. Je nutné si uvìdomit, že vìtšina inzertù platí za kliknutí ne za zobrazení. Nebojte se kliknout, nebuïte zlomyslní. Ovšem nic se nemá pøehánìt. V tomto ohledu dìlíme uživatele na tøi skupiny. Ti co vùbec na reklamy neklikají, pøímo je nenávidí. Možná si myslí, že po kliknutí na odkaz jim shoøí monitor nebo pøijde Niki sekáè magor a prohodí je oknem. Mohu vás ujistit, že nic takového se ještì nikomu nikdy nestalo. Druhou skupinou jsou normální uživatelé, kteøí si prohlížejí èlánek a náhle si všimnou reklamy, která je zaujme a tak na ni prostì kliknou. To je ten nejsprávnìjší pøístup. Bohužel tato skupina lidí je velice malá. Nebojte se ji rozšíøit. Naopak druhý extrém nastává ve skupinì èíslo tøi kdy uživatelé v dobré víøe, že webu pomohou klikají jak bìsnící sanì. To je možná ještì horší než když by vùbec neklikli. Pøijde na to inzerent, že mu na jeho web lidé sice chodí ale ihned mizí a on platí zbyteènì. Kontaktuje majitele serveru a reklamu mu stáhne.

Internetová reklama

Prostøedky pro blokování reklam

Na internetu se objevují rùzné programy, které dokáží reklamu na internetových stránkách zablokovat. Ovšem majitelé tìchto programù si asi dobøe neuvìdomují , že tím zpùsobují nesmírnou škodu majiteli webu. Chudák majitel domény poté zjišuje, že na reklamu skoro nikdo nekliká a že vážnì bude lepší, když tam nebude, nezbude než inkasovat smìšných dvacet korun mìsíènì. Kdo mu je ale bude chtít poslat? Když peníze nebudou, tak se majitel jednoho dne naštve a web prostì zruší . A ètenáøi budou zklamaní a budou se ptát proè. Odpovìï je jednoduchá. Kvùli lidem, kteøí považují majitele stránek za kapitalistickou vyžírku, jen protože zveøejòuje na svém webu reklamu, a odmítají mu na ni kliknout, nebo jí rovnou zakážou. Pøipraví majitele stránek o peníze. Zkuste si vy všichni, kteøí tak rádi blokujete a ignorujete reklamy, uvìdomit, že i ti majitelé webù musí z nìèeho žít. Pokud sami neposkytují nìjaké služby, reklama mùže být jediným zdrojem pøíjmù penìz. Co takový seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz a mnoho jiných profesionálních portálu. Kdyby nebylo reklamy tak by weby prostì neexistovali, majitel by se brzy dostal do záporných èísel a portál by jednoduše zrušil. Což by znamenalo krach mnoha dalších firem. Na internetu máme firmy, které reklamu zobrazují, agentury, které reklamu shromažïují a dále ji distribuují svým partnerským webùm. A e-shopy by brzo pøišly o své zákazníky. A najednou by na internetu nebylo skoro nic. Kde byste pak hledaly referát do školy, nabídku zamìstnání èi rodinnou dovolenou?

Nebojte se kliknout

Zkuste si pøedstavit situaci, kdy i vy budete mít vlastní internetovou stránku a za své úsilí budete chtí být patøiènì odmìnìni. V dnešní dobì má stránku,blog skoro každý èlovìk co má internet. Pak si tam tu reklamu opravdu dáte a hle …. Nikdo vám na ni neklikne, nìkdo ji ani neuvidí. Najednou si uvìdomíte jak to autoøi webù a blogù mají tìžké. Budete se rozèilovat, proè zrovna u vás nikdo nekliká. A rázem pøestanete blog, web aktualizovat. Ètenáøi jsou zklamáni.

Závìreèné shrnutí

Nebuïte nepøejícní, když se vám web líbí sem tam na reklamu, která vás zaujme kliknìte. Neblokujte reklamu, nikdy nevíte jestli se vám hodí. A pokud se vám nelíbí stránky kde nìjaká reklama je, tak si ani èlánky neètìte. Reklama a èlánek patøí k sobì. Není-li reklamy není ani èlánku. A pamatujte nic není zadarmo.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 05.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6276x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jack357 - 08.10.2007
Nuže, èlánek po èeštináøské stránce budu ještì opravovat, díky tvým podnìtùm si mì "donutil", abych asi napsal další díl a uspokojil tvé pøedstavy o tom jak by èlánek mìl vypadat. Ještì k tvému komentáøi o dárcovství pomocí SMS, exzistují služby jako sms.goq.cz nebo smsmoneybox, které tuto službu za malý poplatek poskytují. Autoøi webu tak nemusí nic vyvíjet. PayPal je sice také možnost ovšem myslím si, že ne tak každý má PayPal úèet.

zahon - 07.10.2007
Jednostranný pohled na problém, který se táhne internetem. Reklama možná není špatná, ale všeho moc škodí a nìkdy nám prostì majitel webu pøeètení jakéholi èlánku znemožní tím, že všude kolem bliká reklama... Od odbornì zamìøeného webu bych èekal o mnoho víc, tohle je zralé pro publikování na nìjaký blog. Chybí jakékoli odbornìjší informace o typech reklamy, jak lze inzerovat.. dárcovství za pomoci SMS je nesmysl (alespoò pro menší servery), protože vyžaduje pomìrnì složité technické zázemí a to je drahé. Èastìji se používají systémy jako PayPal aj. Stejnì tak zbìsilé klikání na reklamu. V této dobì jsou samozøejmì prostøedky, jak toto ošetøit. A že uživatel okamžitì odejde vùbec nemusí být kvùli tomu, že klikl pouze "aby pøispìl", ale také proto, že cílový web je pøesnì ten typ, který odradí na první pohled. Zajímavé by byli nìjaké informace o tom, kdo vymyslel PPC a kdo ho první spustil, nebo srovnání investic do internetové reklamy a reklamy v tradièních médiích (televize, noviny, rádio). Ještì pøed pár lety se to lišilo o øády, zlepšila se již tato. pro internet neuspokojivá, situace? Mnoho zajímavých vìcí, o kterých jsme se nic nedozvìdìli. Škoda. PS: Úroveò èeštiny zde zaèíná rapidnì klesat. Nejsem zrovna èeštináø, takže když už si chyb všimnu i já, je nìkde nìco špatnì.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ