VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Invex 2007 – pøekvapení, ale i zklamání
Nepihlen nvtvnk

Invex 2007 – pøekvapení, ale i zklamání

Ve ètvrtek 25.10.2007 jsem se vydal na dlouhou cestu z Prahy do Brna. Celou cestu jsem se tìšil, že uvidím nìjaké zajímavé vìci a nehledìl jsem na recenze internetu o tom, jak je Invex 2007 zase horší než minulý roèník. Po pøíjezdu na brnìnské výstavištì, kde se Invex každoroènì koná, jsem byl zhrozen tou prázdnotou. Øíkal jsem si, no možná je to tím, že je špatné poèasí, poprchává a není nejtepleji.

Invex 2007 - Vseohw.net

Invex 2007 - Vseohw.net

Šel jsem do prvního pavilonu A, kde mì zas tak nic nezaujalo. Hostesky byli znudìné, a když se jich èlovìk na nìco zeptal, tak vùbec netušily. Èlovìk by èekal trochu zájem ze strany vystavovatelù a ono nic. Možná proto, že hostesky nebyli pøímými zamìstnanci firmy. Ale co, šel jsem do dalších pavilonù. Kde jsem narazil na velice aktivní pár dvou mladíkù, jak se snaží pøesvìdèit malou skupinku pøihlížejících o nákupu jejich super lepidel. Chvilkami bylo jejich pøesvìdèování podobné jako, když Horst Fuchs pøedstavuje nový výrobek v teleshopingu. Nìkteøí lidé se jen usmívali, jiní horlivì zkoušeli pevnost lepidla. Po pøedvedení lepidel si pár lidí lepidlo opravdu koupilo.

Šel jsem tedy dál do pavilonu V, kde asi nejvìtší prostor zabírala firma AVG, jež prezentovala kompletní nabídku svého zboží. Dokonce rozdávala testovací CD, které jsem ihned ukoøistil. V pavilonu V mì ale nejvíc zaujal ponìkud skromnìjší stánek firmy Lenovo, která pøi pøíležitosti patnáctileté výroby ThinkPadu, pøedstavila notebook, na který mùžete vylít 0,5 – 0,7 litru a nic se mu nestane. Tekutina proteèe gumovými kanálkami, mezi klávesy a vyteèe zespoda notebooku. Samozøejmì to nebyl jediný výrobek, který firma pøedstavila.

Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net

Sony, blu-ray a HD-DVD

Asi nejzajímavìjší z pavilonù byl pavilon F, kde se prezentovala pøedevším firma Sony. Tato firma pøedstavila technologii blu-ray. Chtìla, tak pøesvìdèit lidi, že za kvalitu obrazu a zvuku se vyplatí pøiplatit. Zde se konala i konference o této technologii. V konferenci byli porovnávány dvì technologie HD-DVD a blu-ray. Výsledek jaká technologie je vlastnì lepší nebyl jednoznaènì urèen. Každopádnì ze statistiky, která byla pøedložena, vyplynulo, že disky blu-ray jsou mnohem více prodávanìjší než disky s ve formátu HD-DVD.

Ostatní pavilony byli spíše jen doplnìk k výše zmínìným pavilonùm. Nic zajímavého v nich nebylo. Pavilony zamìøené na hry zeli doslova prázdnotou a mdlobou atmosférou. Srocený vždy nastalo, když se zaèali rozdávat kanièky zdarma. V areálu byl zdarma èepován Litovel (Kde bylo asi nejvíc lidí). Prospekty k techlogiím byli vìtšinou rozebrány a tak jsem si vždy musel øíci.

Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net

Další firmy, které nìco prezentovali

Firma Canon pøedvádìla své výrobky asi hned po Sony nejaktivnìji. Dále firma Olympus, která pøedvádìla svùj nerozbitný fotoaparát mju 790 SW. Na recenzi se mùžete brzo tìšit. Dále pøipravujeme èlánek o technologii blu-ray a srovnání s HD-DVD.

Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net

Další fotografie z Invexu 2007

Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net Invex 2007 - Vseohw.net

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte na PC Expert.cz z galerie

© Antonín Šebík
Datum: 26.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 7161x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Grany - 02.11.2007
byl jsem tam nebylo to jako v minulém roce :-(

najd - 27.10.2007
omfg, tolikchyb...to sem fakt nežral :-D

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ