VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Ekologický Casemod – EP112 - aneb _Co dùm dal_
Nepihlen nvtvnk

Ekologický Casemod – EP112 - aneb _Co dùm dal_

Ekologický Casemod – EP112

Místo: Dolní Louèky – u naší tety
Lidi: Já (Èestmír Suchý) a mùj bratranec Petr Suchánek

Pøed 3 týdny v Dolních louèkách (u Tišnova) jsme si s bratrancem (Petrem) øekli, že bychom z jeho starého poèítaèe mohli udìlat nìjaký super casemod.

Zjistili jsme:

  • Pentium1 100MHz na Socket 7
  • RAM 24MB
  • Grafika S3 Trio 64 s ATI ovladaèi, PCI slot
  • HDD WD Caviar 2850 – UATA + MOLEX, pøibližnì 860MB
  • Micro ATX deska a case
  • Zdroj 200W
  • Floppy disk – stará floppyna, která ani nepasovala do dnešního mého PC
  • Samsung CD-ROM 12x – nefunkèní, viz èlánek o Crashtestu optické mechaniky
Otevøená boènice Zepøedu

Jen tak pro zajímavost jsem zkoušel do svého PC tu grafiku S3 Trio 64. V BIOSu jsem nastavil zobrazení do PCI. Vše bìhalo OK, ale jakmile najel Windows XP, hned se objevily problémy. Asi ta grafika byla moc silná na mùj poèítaè a nestíhal ji :-D. Heh.

Optická mechanika Samsung 12x HDD WD Caviar 2850 860MB Konektory HDD Grafika S3 Trio 64 PCI

HDD jsme s bratránkem zapojili na moji desku pomocí UATA, abych otestoval disk, opravil a nahrál potøebná data. Opìt jsem v BIOSu musel nastavit bootování z mého SATA disku, protože mùj PC naèítal Win 98 ze starého disku.

Grafika S3 Trio 64 v mém PC v PCI slotu Chladiè procesoru Tuning kabelù Tuning kabelù - hotovo

Staøièké Pentium1 bylo tìžké a když se na nìj uklo, vypadalo to, jako by bylo z kamene. Patice byla Socket 7. Procesor bìžel na 100 MHz. Turbo nefungovalo, ani pøed tím a ani po znovu složení. Další záhada.

Socket7 Pentium1 - zepøedu Pentium1 - zazadu(piny) Èipová sada

Když byl celý PC s Pentiem1 rozebrán na jednotlivé komponenty, šli jsme do garáže našeho strejdy a tam jsme si našli šrouby a potøebný materiál. Ale otázkou bylo, do èeho dát celý PC. Uvažovali jsme o plexisklové case, ale to by bylo finanènì velmi nároèné na naše kapsy. Na øadu tedy pøišlo najít døevìnou desku a na ni vše pøimontovat. Oba jsme s tím souhlasili, tak jsme se do toho pustili.

Pamìti Sloty1 Sloty2 Uchycení kabelù

Na desce byly staré ISA sloty, ale i novìjší PCI. Myslíme s bratrancem, že v té dobì byly PCI sloty a UATA HDD žhavé novinky.

Zezhora Zespoda

Nejdøíve jsme na desku vyvrtali dírky a našroubovali nožièky. Poté pøišlo na øadu instalování komponent. Vzhledem k velikosti døevìné desky jsme se nemohli moc roztahovat, tudíž FDD mechanika byla zavìšena na desce. Teï sice trošku pøedbíhám èas, ale po postavení celého casemodu jsem zjistili, že FDD záhadným zpùsobem nepracuje a kvùli ní nenajíždìl celý PC, tak jsme na místo FDD namontovali HDD. Protože HDD jsme stejnì nemìli kam dát.

Vyvrtali jsme další díry a pak pøišroubování šroubky základové desky ke døevìné desce nebylo jednoduché. Jen abychom nespojili omylem kontakty a nevyzkratovali nic. Poté byl pøišroubován a zároveò pøilepen oboustrannou lepící páskou zdroj, aby lépe držel a netancoval na døevu jako døevo :-). HDD byl pøimontován – no spíše zavìšen, jak jsem již øíkal, namísto FDD mechaniky. Karty bylo snadné zasunout do slotù a kabely – o tìch ani nemluvím.

Pak jsme zapnuli PC, ale problém byl v RAMkách – opìt záhada, na kterou jsme nemohli pøijít. Pøi dalším spuštìní naštìstí pracoval OK. A systém Win 98 nabíhal jako døíve.

Doplnìno

"Casemod" berte spíše jako srandu v zamìøení na pøestavìní starého poèítaèe z ekologických a nejdostupnìjších materiálù... Jako v názvu. Prostì CO DÙM DAL! :-)

A nakonec tu máme fotky ve vìtším rozlišení

My a základovka - Já jsem v èerném ;-D Základovka detailnì Fotka - Konstruktéøi PC komplet S3 Trio 64 PCI - detailnì
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 19.08.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 10374x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 19.08.2006
Tak to je pocitac kdyz byl bratranec este malej :-)

Killa Dilla - 19.08.2006
moc pìkná myš potlesk palec

$uch@rC - 19.08.2006
No ten tvuj komentar je defacto aji docela trefnej ... smch rikam, nebyl matroš. delali sme to ze šrotu prakticky... sam vidis ne ? :-O potlesk ano smch :-D

PCMark - 19.08.2006
Pøipomíná mi to práci ze seriálu PAT a MAT smch :-D

$uch@rC - 19.08.2006
:-D ja vim ze to drevo ani ta kvalita ty nasi prace neni zrovna nejlepsi, ale kdyz nebyl material...co jinyho delat ? rozzuen :-D

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ