VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Historie spole√®nosti Yahoo!
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Historie spoleènosti Yahoo!

VŇ°echno za√®alo tak nevin√¨. Zakladatelem spole√®nosti Yahoo je Jerry Yang a David Filoa. Za√®√°tkem roku 1994 tyto dva mlad√≠ p√°nov√© za√®ali tvo√łit cosi na odreagov√°n√≠. Posl√©ze se z tohoto n√°padu stal jeden z nej√ļsp√¨Ň°n√¨jŇ°√≠ch web√Ļ ve sv√¨t√¨. Tvrd√° a usilovn√° pr√°ce p√łinesla i sv√© ovoce, Yahoo moment√°ln√¨ zam√¨stn√°v√° p√łes 8 tis√≠c lid√≠ a jeho trŇĺn√≠ hodnota je kolem 50 miliard USD (p√łibliŇĺn√¨ 1020 miliard korun √®esk√Ĺch).

Zaèátky

Spole√®n√≠k David Filoa, studoval stejnou Ň°kolu jako Jerry. V moment√¨ kdy se za√®al katalog v√≠ce rozv√≠jet, tak Ň°la Ň°kola m√≠rn√¨ do √ļstran√≠. Jerry √ł√≠k√°: ‚ÄěZa√®√°tkem roku 1994 jsme s doktor√°tem za√®ali pon√¨kud ot√°let. Napadla n√°s totiŇĺ koncepce kompletn√¨ nov√©ho webu, nad kterou jsme tr√°vili √®√≠m d√°l t√≠m v√≠ce √®asu.‚Äú‚Äú Cel√° myŇ°lenka se zrodila v nep√łehledn√© situaci, kter√° panovala na internetu. Chaos kde denn√¨ vznikalo a zanikalo mnoho des√≠tek str√°nek, byl pro uŇĺivatele tak vy√®erp√°vaj√≠c√≠, Ňĺe Jerry s Davidem za√®ali budovat katalog, do kter√©ho za√łazovaly str√°nky. Zprvu str√°nky p√łid√°vali oni sami, pozd√¨ji d√≠ky jednoduch√©mu skriptu ADD URL, mohli str√°nky s kr√°tk√Ĺm popisem p√łid√°vat i uŇĺivatel√© z cel√©ho sv√¨ta. Tato prv√° verze katalogu se ofici√°ln√¨ naz√Ĺvala Jerry¬īs Guide to the World Wide Web. T√ł√≠zen√≠ str√°nek za√®alo p√łitahovat √®√≠m d√°l t√≠m v√≠c lid√≠, kdyŇĺ tohle oba majitel√© zjistili hned toho vyuŇĺili.

Yahoo screen

N√°zev Yahoo!

Str√°nku okamŇĺit√¨ p√łejmenovali na Yahoo, coŇĺ je akronym lehce ironick√©ho n√°zvu ‚ÄěYet Another Hierarchical Officious Oracle‚Äú (voln√¨ p√łeloŇĺeno ‚ÄěJeŇ°t√¨ jedno nad√łazen√© dot√¨rn√© or√°kulum‚Äú). Sou√®asn√¨ slovo Yahoo odkazuje na monstr√≥zn√≠ bytost z klasick√© knihy Gulliverovy cesty od britsk√©ho spisovatele Jonathana Swifta

A co bylo d√°l

V b√łeznu 1995 to uŇĺ nebyla jen webov√° str√°nka, ale spole√®nost Yahoo Inc., kter√° se stala jednou z komer√®n√¨ nej√ļsp√¨Ň°n√¨jŇ°√≠ch internetov√Ĺch firem v√Ļbec. V pozad√≠ kralovali i jin√© spole√®nosti neŇĺ jen dva doktoranti. V√Ĺznamn√¨ pomohla spole√®nost Sequioa Capital (kte√ł√≠ sv√©ho √®asu pomohli nastartovat takov√© spole√®nosti, jako jsou Apple a Cisco Systems). S√≠dlem firmy se ‚Äď jak jinak ‚Äď stalo Sunnyvale v srdci Silicon Valley. Na konci t√©hoŇĺ roku bylo z√łejm√©, Ňĺe se Yahoo st√°v√° nejzn√°m√¨jŇ°√≠ a nejvyuŇĺ√≠van√¨jŇ°√≠ sluŇĺbou zd√°rn√¨ se rozv√≠jej√≠c√≠ho World Wide Webu. Nast√°v√° √®as inovac√≠, ale i inspirac√≠. V t√©to dob√¨ za√®√≠n√° fungovat internet i v √ąesk√© republice, pr√°v√¨ n√°mi op√¨vovan√Ĺ Seznam.cz m√° z√°klady z Yahoo. Takov√Ĺchto web√Ļ bude ale v √ąech√°ch i ve sv√¨te mnoho. N√°hl√Ĺ n√°por lid√≠ zp√Ļsobil i zm√¨nu hardware, ze studentsk√Ĺch kolej√≠ se PC p√łesunuj√≠ do s√≠dla firmy, kter√Ĺm se st√°v√° Sunnyvale. Hardwarov√© za√ł√≠zen√≠ zajiŇ°¬Ěuje firma Silicon Graphics, na nichŇĺ byla provozov√°na st√°le se rozŇ°i√łuj√≠c√≠ a rozv√¨tvuj√≠c√≠ datab√°ze, a po√®et zam√¨stnanc√Ļ spole√®nosti p√łekro√®il √®√≠slo pades√°t. Den co den do katalogu p√łib√Ĺvalo n√¨kolik stovek, ba i tis√≠c odkaz√Ļ a sluŇĺba Yahoo zodpov√≠dala na konci roku 1995 kaŇĺd√Ĺ den jiŇĺ na 4 milion√Ļ dotaz√Ļ.

David Filoa p√łevzato z http://www.businessworld.cz/bw.nsf/e313ce6e5b3a33a7c1257243003d968a/9431941ed9083c45c125720d007c8012/Body_1/0.2E46!OpenElement&FieldElemFormat=jpg

O rok pozd√¨ji vstoupila spole√®nost √ļsp√¨Ň°n√¨ na burzu. Konkurence za√®√≠nala b√Ĺt, a tak se z Yahoo st√°v√° v√≠ce√ļ√®elov√Ĺ projekt, uŇĺ ne jen katalog. Yahoo za√®al nab√≠zet e-mailov√© schr√°nky, poskytov√°n√≠ webov√©ho prostoru aŇĺ po on-line zpravodajstv√≠, elektronick√Ĺ obchod a mnoho jin√©ho. N√°sledn√¨ firma kupuje dalŇ°√≠ menŇ°√≠ firmy, aby mohla rozŇ°√≠√łit sv√Ļj reperto√°r. Nap√ł√≠klad Yoyodyne Entertainment √®i Broadcast.com (posledn√≠ za 5,7 miliard dolar√Ļ). Nep√ł√≠liŇ° zda√łilou se naopak stala akvizice spole√®nosti GeoCities, nab√≠zej√≠c√≠ velmi popul√°rn√≠ webhostingov√© sluŇĺby. Koup√¨ firmy GeoCities byla sice v√Ĺborn√°, ale mezi uŇĺivatele se neosv√¨d√®ila a to d√≠ky tvrzen√≠ spole√®nosti, kter√° prohlaŇ°ovala nahran√© materi√°ly na sv√Ĺch serverech za sv√Ļj v√Ĺlu√®n√Ĺ majetek. I nad√°le Yahoo zkupuje dalŇ°√≠ spole√®nosti. Hlavn√≠m konkurentem se st√°v√° Google. Yahoo je nuceno vyvinout sv√Ļj vlastn√≠ fulltextov√Ĺ vyhled√°va√®, jiŇĺ se spole√®nost neomezuje jen na katalog. ‚ÄěYahoo! je m√Ļj Ňĺivot,‚Äú √ł√≠k√° Jerry Yang, kter√Ĺ je proti sv√© v√Ļli jednou z nejv√¨tŇ°√≠ch osobnost√≠ e-byznysu. P√łed bezm√°la deseti roky se stal nejmladŇ°√≠m miliard√°√łem sv√¨ta.

Jerry Yang

Cel√Ĺm jm√©nem Jerry Chih-Yuan Yang, se narodil v Taipei na Tchajwanu. KdyŇĺ mu byly dva roky, zem√łel mu otec. Bylo to kr√°tce pot√©, co se narodil jeho mladŇ°√≠ brat Ken. V Taipei Ňĺil do deseti let, pak se jeho matka se sv√Ĺmi dv√¨ma syny p√łest√¨hovala do Spojen√Ĺch st√°t√Ļ,

Jerry Yang p√łevzato z http://images.forbes.com/media/lists/54/2006/R4Q2.jpg

d√Ļvodem √ļdajn√¨ bylo, aby jej√≠ chlapci nemuseli v budoucnosti nastoupit povinnou vojenskou sluŇĺbu. Jeho matka byla u√®itelkou angli√®tiny, chlapci ovŇ°em anglicky neum√¨li. Jarry Yang √ł√≠k√°: ‚ÄěKaŇĺd√Ĺ den jsem se musel u√®it n√¨kolik slov√≠√®ek ze slovn√≠ku, matka m√¨ pak zkouŇ°ela, angli√®tinu jsem zvl√°dl uŇĺ za t√łi roky‚Äú.

Závìr

Firma Yahoo nastartovala s n√¨√®√≠m na tehdejŇ°√≠ dobu ojedin√¨l√Ĺm. D√≠ky tomu se uchytila. Neust√°l√© n√°pady, jak firmu vylepŇ°it. Jak p√łit√°hnout v√≠c n√°vŇ°t√¨vn√≠k√Ļ byli vcelku dobr√©, na nyn√¨jŇ°√≠ dobu ni√®√≠m neobvykl√Ĺm. Google se st√°v√° velk√Ĺm konkurentem, a konkurence m√° b√Ĺt. Pokud by n√¨kdo pr√°v√¨ Google m√¨l porazit je to pr√°v√¨ Yahoo, kter√© si drŇĺ√≠ druhou pozici nejv√¨tŇ°√≠ho vyhled√°va√®e. Tento √®l√°nek, jsem vybral z√°m√¨rn√¨. Cht√¨l jsem uk√°zat, Ňĺe i jedinec m√° Ň°anci usp√¨t. MoŇĺn√° si √ł√≠k√°te no jo chytil dobrou dobu, na to m√ĻŇĺu √ł√≠ct jen jedno, vŇĺdycky je n√¨co co chyb√≠ jen na to p√łij√≠t. Tak dumejte zkoumejte, a pak se t√łeba pod√¨lte o sv√© n√°pady.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Anton√≠n ҆eb√≠k
Datum: 27.07.2007 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 9243x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

zahon - 05.08.2007
Nechci r√Ĺpat, ale jestli dnes n√¨kdo poraz√≠ Google, tak to rozhodn√¨ nebude Yahoo! Ale samoz√łejm√¨, Ňĺe v historii z√°sluhy m√°. To jak dnes vypadaj√≠ t√©m√¨√ł vŇ°echny port√°ly tohoto typu, zavedlo Yahoo! Google zase dos√°hl toho, Ňĺe vŇ°echny hled√°n√≠ vypadaj√≠ stejn√¨ :) (Jen tak mimochodem, kdo najde 5 rozd√≠l√Ļ ve vzhledu hled√°n√≠ Googlu a Yahoo m√° bod. [Ale co s n√≠m, to fakt nev√≠m :)].) D√≠ky za √®l√°nek.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ