VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak funguje grafická karta
Nepihlen nvtvnk

Jak funguje grafická karta

Úvod

Tak v tomto èlánku jsem si pro Vás pøipravil nìco o fungování grafické karty. Popíši Vám tìžkou práci, kterou tento malý strojek o velikosti dvou lidských dlaní vykonává. Pokud tento èlánek ète ménì znalý ètenáø, pøipravil jsem zde náhled:

ukázka grafické karty

Tento typ karty co vidíte na obrázku je dnes asi nejrozšíøenìjší na svìtì. Jedná se op klasickou AGP kartu. Ovšem na dnešní trh se stále víc a víc tlaèí typ PCI. Detailnìjší èlánek, jak grafickou karu pøipojit najdete v rubrice „Stavba PC“.

TCC

Funkce grafické karty je pøevádìt elektronická data (jednièky a nuly) na digitální obraz. Obraz je promítán na vaši obrazovku. Ovšem starším grafickým kartám chybìl èip Tcc, který se stará o bezchybný a hlavnì rychlejší pøevod jednièek a nul na digitální obraz. Døíve grafické karty mìly rychlost pøevodu 1450. Dnes grafické karty dosahují rychlosti až 14,950. Tento èíselný rozdíl je dán pouze 3 roky.

Pamì grafické karty

Ve vìtšinì si této hodnoty všimnete pøi koupi grafické karty oznaèuje se 32, 64, 128, 256, 512 Mb. Upozoròuji, že napøíklad pamì 512 je dnes opravdu extrém.

Ventilace

O ventilaci se stará vìtráèek na horní stranì karty. Nachází se pøesnì nad jádrem grafické karty. U jádra dochází k velkému zahøívání. Pøi loòských testech se grafická karta nVidia FX 5700 256 bez použití ventilátoru zahøála na 89 Stupòù Celsia. Proto vždy kontrolujte, jestli ventilátor není vysoce zneèištìn (zanesen prachem).

Proè byste mìli kupovat kartu za 7000 Kè když prodávají i za 2000 Kè

Toto je èastá otázka. A je na ní i èastá odpovìï- dražší karty mají více pamìti, lepší výkon Tcc, což zaruèuje velmi vysoký výkon. Tento výkon Mùžete mìøit rùznými bechmarky jako napøíklad 3D mark 03, 05/FPS ultra atd….Rozdíl ve výkonu poznáte napøíklad pøi spuštìní graficky nároèné aplikace, napøíklad hry. Obraz je rozmazaný, pomalý, sekavý, nìkdy Vám aplikace napíše, že ji nelze spustit. V tuto chvíli Vám opravdu pomùže zakoupit novou, lepší.

Pipelines

Pipeliny jsou základní výpoèetní jednotky grafického èipu. Jelikož pracují paralelnì platí: èím více “pipelines“ grafický procesor má, tím více bodù dokáže v jednom okamžiku (tedy soubìžnì) zpracovávat. V souèastné dobì má nejvíce grafických karet 8 “rendering pipelines“, vyšší tøída jich má 12 a drahé špièkové karty 16.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jiøí Èervený
Datum: 04.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 27683x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ