VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný?
Nepihlen nvtvnk

Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný?

Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný?

Dnešní èlánek bude takové srovnání notebookù a možná nìkterým pomùže i pøi výbìru. Notebooky se totiž stávají v dnešní dobì velmi populárními a nahrazují už dokonce i stolní poèítaèe. Jsou totiž tøi typy lidí. Jedni si do poøizují pro práci a mobilitu, druzí jako náhradu stolního PC a tøetí jako doplnìk jejich image ;-) a upoutání pozornosti. Jako každý jiný komponent èi poèítaè má i notebook své klady ale i zápory. Tento èlánek vám má tedy poradit nebo spíše usnadnit výbìr podle daných kritérií.

Výrobci notebookù mají pestré nabídky svých pøenosných poèítaèù a stále mezi sebou bojují. To má pøíznivý vliv na ceny, které rok od roku klesají a notebook si již mùže poøídit èlovìk, který má hloubìji do penìženky než ostatní.

Obvyklá kritéria

 • Mobilita (Wi-Fi, BT, možnost úspory energie, zpomalení CPU...)
 • Multimediální centrum
 • Webová kamera
 • Výdrž baterie
 • Velikost
 • Opotøebení
 • Výpoèetní výkon
 • Výkon v nároèných 3D aplikacích

Nejdøíve si stanovte vaše kritéria, podle èeho chcete notebook vybírat. Budu uvádìt pøíklad. „Chci notebook? Ano. Nechci hrát hry, nepotøebuji výkonnou – staèí mi tedy integrovaná ( i GMA900/950, R X200, nV 6100, SiS Mirage 3(+), Via, atd). Budu chtít psát ve Wordu èlánky, obèas pouštìt muziku a hodnì pøehrávat filmy – Tedy potøebuji výkonný ale úsporný procesor, nejlépe dualcore, a hodnì RAM (min 1GB). Chci malý notebook, ale bude to jako náhrada stolního poèítaèe -> na baterce mi nezáleží, protože budu mít ve vìtšinì pøípadu k dispozici elektrickou sí.“

Tak asi podobnì by si každý mìl udìlat takový podobný soupis všech vìcí. Mùžou být i v bodech, abyste se v nich lépe orientovali. Nìkdy ale musíme poèítat pøi koupi notebooku i s urèitými kompromisy, jako napøíklad daò za malou velikost je v podobì vyššího zahøívání a nižšího výkonu, hlavnì v 3D aplikacích. Daò velkých výkonných notebookù je naopak v podobì velké spotøeby a jen minimálního èasu pøi chodu na baterii, tedy nutnost èastého nabíjení nebo závislost na elektrické síti. Mùžete myslet ale i do budoucna, na budoucí HW nároky softwaru. Buïto v oblasti upgrade procesoru, zvìtšení RAM èi pevného disku nebo jednoduše pøetaktovat. U notebookù se však nevyplácí vyždímat z nìj maximum :-D, ale jen do urèité míry. Prostì aby se zvedl výkon, ale šetøící technologie, spotøeba a teplota zùstaly v normálu.

Srovnání 12“, 15“ a 17“ notebooku – Klady a zápory :-)

12“

Klady

 • Mobilita
 • Obvykle baterka s vìtší kapacitou
 • Velikost

Zápory

 • Zahøívání
 • Omezený poèet portù
 • Integrované grafiky

Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný?

15“

Klady

 • Více portù
 • Pøídavné výkonnìjší grafické jádro
 • Kvalitnìjší display
 • Lepší chlazení

Zápory

 • Více zaøízení více „žere“ energii z baterky
 • Menší mobilita

Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný?

17“

Klady

 • Ve vìtšinì pøípadù nejvyšší výkon, vè. RAIDu0
 • Velký kvalitní širokoúhlý monitor
 • Pøizpùsobeno na multimédia
 • Odolnìjší tìla notebookù
 • Dobré chlazení

Zápory

 • Mobilita minimální
 • Nízká výdrž na baterie

Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný?

(Výše vypsané klady a zápory nemusí být ve všech pøípadech pravdivé. Vycházím ze zkušeností jiných a svých)

Ovšem, že 15“ notebooky jsou takovým standardem, kde se klady i zápory vzájemnì vyvažují. Já však preferuji malé rozmìry (12“), multimediální funkce (HD Audio a Video, Webcam). Samozøejmì také kancl aplikace (MS Office) a mobilitu, do níž poèítám pøítomnost Wi-Fi, Bluetooth a úsporné technologie v elegantnì provedeném designu. Jednodušeji øeèeno. Pokud nechcete hrát hry a máte notebook jen na kanceláøskou práci, je zbyteèné kupovat notebook s výkonnou grafickou kartou. A zase naopak, chcete-li mobilitu a výdrž na baterky, je zbyteèné kupovat nìjaký žroutský poèítaè.

Velkou roli hraje také umístìní portù. Pro nìkoho je lepší to a pro nìkoho zase tamto. Proto je dobré okouknout notebook ze všech stran, abychom si byli jisti, že nám bude i konektory vyhovovat. Napøíklad mnì by vyhovovalo mít, VGA nebo DVI výstup, TV-out dvì USB na zadní stranì. Optickou mechaniku a èteèku karet se dvìma USB na pravé stranì a Express Card, LAN a ostatní další porty na stranì levé.

Srovnání výhod a nevýhod notebooku a stolním PC

Stolní PC:

Klady

 • Výkon
 • Možnost rozšíøení

Zápory

 • Spotøeba
 • Velikost

Notebook:

Klady

 • Skladnost a mobilita
 • Nízká spotøeba

Zápory

 • Možnost rozšíøení
 • Zahøívání a tok vzduchu

Závìr

Èlánek vám má ulehèit výbìr budoucího notebooku a ukázat klady a zápory jednotlivých velikostí notebookù a stolním PC. Pokud bude mít èlánek úspìch, urèitì budu uvažovat o pokraèování.

Jestli chcete, mùžete se dole v diskusi s námi podìlit o své postøehy èi názory na váš optimální notebook, co by mìl mít, jak vypadat, jaké a kde konektory atd. Nebo jednoduše napište, co byste chtìli v pøíštím èlánku vìdìt :-).

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 10.08.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 18234x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ