VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí
Nepihlen nvtvnk

Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí

Servery urèeny do rackù se obvykle vyznaèují velikou hluèností, protože až na 5U a 4U jsou skøínì vcelku malé. Servery takových velikostí, ale nejsou urèeny pro normální použití. Jsou do serverovém, kde nezáleží, jak hluèný server máte. Je tam dobré proudìní vzduchu bez prachu a tak váš server bude jako v peøince. Skøínì si tedy mùžete vybrat tower nebo desktop, v tomto pøípadì typu xU (1U, 2U, 3U...) Dbejte na její kvalitní zpracování a dobré odvìtrání. Stále myslete na to, že pokud budete PC dávat do serverovny nebo bude ve vedlejším pokoji než spíte, nezáleží na hluènosti. Lepší hluèný, ale chlazený server, než horký usmažený škvarek. Takže xU se hodí spíše do rackù a tower normálnì tøeba do podnikové sítì jako malý file server. Do toweru se obvykle vejde více diskù, které mùžete zapojit i do RAIDu a i chlazení, nezajišují jen 40x40mm vìtráèky, tudíž si mùžete dovolit namontovat lepší chlazení a dát i více komponent.

Rozdíl mezi serverem a stolním PC

Stolní PC zatìžuje vždy jen nìjaké komponenty. Napø. 3D hra obvykle nejvíce RAM a CPU. Zatímco v serveru jsou zatìžovány všechny komponenty. Neustále se nìco naèítá z disku, proudí do pamìti data, procesor poèítá data a síová karta bìží jak o život. Také je rozdíl v dobì zapnutí. Server je obvykle zapnut a pokud nedojde k výpadku elektrické energie nebo k plánované údržbì, na což se tøeba zrovna bude potøebovat vypnout elektrika, tak musí bìžet nepøetržitì. Na rozdíl od stolního PC, který není urèený pro nepøetržitý provoz. Sám jsem si to otestoval a nejen já. Když jsem mìl zaplý svùj stolní PC více jak tøeba 3 dny, zaèaly selhávat a házet chyby nìkteré programy, a musel jsem ho restartovat. To není jen mùj pøípad.

Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí

Rozebrání základní desky

Serverové základní desky jsou obvykle typu E-ATX, nebo-li Extended-ATX je deska, která je širší než normální ATX. Extended znamená prodloužená a používá se hlavnì do serverù 13“. Desky existují jedno-, osmi- a i více procesorové. K deskám, ke kterým se ale mùže dostat i bìžný uživatel jsou ty jednoprocesorové a dvouprocesorové. V serveru jak již bylo øeèeno nezáleží na grafickém výkonu, tudíž ani PCI-E16x èi AGP zde obvykle nenajdeme. Pokud to nejsou výkonné desky pro hráèe postavené na bázi serveru. Mnoho SATA a UATA portù je další viditelná vìc, které si každý všimne na desce. Poté již jen mnoho RAM slotù, PCI-X, nìjaké ty PCI, PCI-E1x a 4x a to vše. Ve skuteènosti tam je všechno potøebné výkonné a to nepotøebné nezavazí, protože tam ani není.

Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí

Domény

Dnes si mùžete koupit doménu cz, eu, com, net, biz, info, org, name a další jiné. V ÈR jsou ale tyto nejpoužívanìjší. Poskytovatelé domén vám potom pøesmìrují doménu na váš server a je to. To stojí peníze. Existují i jiné øešení, jako free hosting s doménou, rùzné blogy, kde mùžete na pøedlohy tvoøit své stránky. Je to sice všechno zadarmo, avšak jedinou podmínkou je zobrazování nìjaké reklamy, z nichž se dostavují peníze provozovatelùm na provoz serverù. Defacto je to výhodné pro obì strany. Uživatel získá hosting a doménu, provozovatel peníze za reklamy, kterému uživatel zobrazuje na svém webu.

Výhody a nevýhody serveru postaveného doma:

Výhody

  • Lepší výkon
  • Nižší cena
  • Server ušitý na míru
  • Možnost zasažení do sestavy èi pøidání dalších komponent dovnitø case bez ztráty záruky

Nevýhody

  • Bez záruky celé sestavy
  • Nikdo neruèí za vaši špatnou instalaci komponent
  • Nemáte vždy záruku 100% stability a kompatibility

Jak a èím otestovat?

Otestovat váš server mùžete programem HeavyLoad o kterém jsem již psal zde na Vseohw.net. Testuje vaši operaèní pamì, procesor a pevný disk tak, že zatìžuje všechny komponenty. Kdy pøerušíte celý test závisí jen na vás. Tímto testem de facto simulujete nároèné zacházení se serverem srovnatelné s velmi zatíženým databázovým serverem. Pokud je server novì postavený, doporuèoval bych test nechat bìžet celý den. Pokud nenastanou komplikace nebo se PC nesekne èi nerestartuje, máte vyhráno. Je to sice nároènìjší na práci, ale jde udìlat i samostatné testy CPU, RAM nebo HDD. HeavyLoad si mùžete stáhnout --ZDE--

Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí

Uvedení serveru do provozu není tìžké. Staèí instalovat nìjaký ten program na vytvoøení http serveru, pøipojit se na internet se stálou IP adresou a otestovat. K tomuto úèelu mùže sloužit Apache 2 Triad, jenž podporuje mimo jiné i SSL servery. Mùžete buïto udìlat souborový server anebo normální webový. Pokud jste za routerem doporuèuji pøesmìrovat porty na urèitou IP ve vaší lokální síti.

Proè ECC Registered? Co to vlastnì znamená? K èemu to slouží? Výhody oproti non ECC registered?

Výhody jsou zøejmé. ECC (Error-Correcting Code memory nebo Error Correction Checking) je pøídavný èip na urèených operaèních pamìtích, který kontroluje správnost procházených dat na jednobitové chyby. Stolní PC takovýto èip nepotøebují, protože pøi hrách nevadí, když se nìkde udìlá sem tam nìjaký artefakt nebo mezera ve vykreslení díky ztrátì bitu. Nìkteré pamìti jsou i tzv. registered nebo buffered. To znamená, že mají tyto pamìti I/O buffery, chcete-li registry, které zajišují komunikaci mezi sbìrnicí a pamìovými èipy. Tím je zaruèena spolehlivost mezi pamìtí a základní deskou. V dnešní dobì ale nacházíme již jen pamìti v podobì kombinace obou tìchto funkcí, tedy ECC Registered. Vždy ale pøed koupí pamìtí radši kouknìte, zda-li vaše deska podporuje jak ECC tak tøeba i Registered. Popøípadì kupte tomu urèený pamìový modul. Ale jak jsem již øíkal, dneska jsou jen ECC a Registered zároveò.

Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí

Závìr

Pøíštì se podíváme na servery do urèité cenové kategorie. Pokud by ale bylo nìco, co byste se chtìli dozvìdìt v pøíštím èlánku, mùžete mi napsat dolu do diskuse.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 18.08.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 16646x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ