VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Stavíme PC – Nový návod na stavbu poèítaèe
Nepihlen nvtvnk

Stavíme PC – Nový návod na stavbu poèítaèe

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

Pøipravil jsem si pro vás ètenáøe èlánek o stavbì PC. Jistì takový na Vseohw.net již je, avšak i PC se stále vyvíjí a pøichází nové technologie. Proto je lepší mít také mladší návod s moderními komponenty. Nejprve si tedy nìco málo øekneme o všech èástech, z nichž budeme nové PC skládat.

Info: Autor èlánku nenese zodpovìdnost za znièený HW špatnou manipulací nebo chybným zapojením vašich komponent. Èlánek slouží jen jako pomoc pøi pochybnostech o stavbì. Pokud si nejste jisti, radìji stavbu pøenechejte odborníkùm a popøípadì si pøeètìte dùkladnì manuál. Dále bez souhlasu autora nelze kopírovat jakýkoli materiál (fotografie, screenshoty, text atp.) z tohoto a jiného èlánku umístìného na Vseohw.net. Dìkuji.

Case (Skøíò)

Case, neboli skøíò, je dùležitá souèást poèítaèe, avšak není nutná. PC šílenci, tøeba jako já, máme zrovna teï základní desku položenou jen tak na stole. To je ale veliký risk. Musíte si dávat pozor, abyste si na základní desku nevylili èaj (nastal by zkrat), nebo aby vám na desku nešlápl váš domácí mazlíèek,... jako tøeba mé koèky. Nastalo by poškození PCB a také možný zkrat nebo zlomení plošného spoje. Mé koèky ale jsou chytré a když mi vlezou na PC stùl, desku opatrnì pøekroèí a já dále pokraèuji v práci.

Pro bìžné uživatele, ostatní obyèejné lidi a jiné PC experty je skøíò dùležitá souèást poèítaèe. Chrání vùèi vnìjším nežádoucím vlivùm, mechanickému poškození, tekutinám a celkovì drží poèítaè pohromadì. Díky tomu se dá také PC snadno pøenášet. V nìkterých pøípadech i pomáhá k lepšímu chlazení komponent díky proudìní vzduchu.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

Nezapomeòte vybírat skøíò tak, aby pasovala rozmìry na vaši základní desku. Na Micro-ATX desku poøiïte ATX nebo M-ATX skøíò. Na ATX desku poøiïte ATX skøíò. Na serverovou E-ATX desku kupte skøíò, aby se tam vaše deska vešla. Vždy platí, že menší desku do vìtší skøínì narvete, avšak naopak nikoli. Tak se podle toho zaøiïte ;-).

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

PSU (Zdroj)

Zdroj je souèástka, bez které by celý poèítaè nefungoval. V dnešní dobì jsou prodávány jen zdroje ATX verze 2.0 nebo 2.2. Starých AT zdrojù v bazarech si ani nevšimnìte. Zdroje mají mnoho faktorù, na které je doporuèeno brát zøetel. Dnešní doba si žádá výkonné zdroje s množstvím SATA a PCIe napájecích konektorù. Máte také na výbìr mezi aktivním a pasivním PFC, pøièemž každé má své výhody i nevýhody. I když se zdá, že vývoj zdrojù zaostává za ostatním poèítaèovým zbožím, není tomu tak. Vìdci totiž vyvinuli zdroje s úèinností až 85%, to znamená, že jen 15% energie se pøemìní na nìjakou jinou formu energie, napøíklad tepelnou. Zdroje staršího data totiž úèinnost nemají tak vysokou. A tedy mají horší pomìr pøíkon:výkon. Jinak doporuèuji kupovat zdroje radìji nové a trochu dražší (kolem 1400 Kè s DPH a více). U nich máte jistotu kvality, tichosti a spolehlivosti a také máte jistotu, že u nich naleznete 24 pinový napájecí konektor základní desky, pøièemž nìkteré zdroje umí mít i odpojitelné 4 piny a 24 pinového konektoru se rázem stane 20 pinový, což je vhodné pro starší základní desky. Vhodné je tedy koupit v dnešní dobì zdroj s 24 pinovým konektorem, protože 20 pin je kompatibilní též. Popøípadì pokud to podporuje zdroj, má 4 piny oddìlitelné,... anebo redukce.

CPU (Procesor)

Procesor je takové srdce poèítaèe. Ne nadarmo se mu v angliètinì øíká „Central Processing Unit“ volnì pøeloženo jako „Centrální zpracovávací jednotka“. Dùležité je slovo centrální. Pøes procesor proudí všechny úlohy z operaèní pamìti, které je potøeba propoèítat. Procesor je po spoèítání pošle zpìt do operaèní pamìti a rozhodne jak s nimi naloží, zdali data pošle do monitoru, pevného disku nebo do síové karty... Dnešní èlánek je o poèítaèi se 4 jádrovým procesorem, tedy pro dnešní dobu již se stává standardem. Po pøíchodu dvou jádrových procesorù si je všichni masivnì kupovali, a tak se z dual-core CPU stal rychle standard. Se ètyø jádrovými to pùjde ponìkud pomaleji. Co se koupì procesoru týèe, výbìr závisí na vás, avšak musí být kompatibilní patice. Ani to však neznamená, že máte vyhráno. Radìji se podívejte na web výrobce desky, kouknìte na onen konkrétní typ, který kupujete, a ovìøte kompatibilitu.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

Motherboard (Základní deska)

Po CPU je základní deska prakticky jako druhé srdce poèítaèe. Respektive tìlo. Jako je na lidské tìlo pøipojena spousta orgánù a konèetiny, na základní desku jsou pøipojeny operaèní pamìti, procesor, chladiè procesoru, grafická karta (pokud nepoužíváte jen integrovanou) a další pøídavné karty do PCI, PCI Express x1. Viz case, hleïte na formát základní desky a podle toho se zaøiïte a kupte odpovídající skøíò.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

RAM (Operaèní pamì)

Aneb pamìti není nikdy dost, obzvláštì když je velice rychlá a ještì k tomu ve dvoukanálovém režimu. Do svého nového stroje jsem si koupil 2x(2x2GB). To jest 8GB operaèní pamìti ve dvoukanálovém režimu. Pamìti jsou typu DDR2. Stojí však velice málo, pøedevším díky zvyšující se poptávce a klesajícím cenám DDR3 modulù. DDR2 moduly se musí logicky zlevòovat ještì drastiètìji.

Do pamìtí jsou nahrávána všechna data, která jsou poèítána procesorem. RAM také slouží jako odkladištì pro systémové procesy operaèního systému. Díky tomu jsou ihned rychle pøístupné díky témìø nulové pøístupové dobì a rychlosti v øádech i 8GB/s. Kupování pamìti - musí odpovídat typ pamìtí, napøíklad DDR, DDR2 DDR3

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

HDD / SSD (Pevný disk)

Pevný disk je souèást PC, na níž se ukládají data. HDD tedy „Pevný disk“ je velice náchylnou souèástí poèítaèe, a to pøedevším v zapnutém stavu, když se plotny toèí. SSD tedy skuteènì pravý pevný disk, neobsahuje žádné pohyblivé souèásti. Èistì jen NAND flash SLC nebo MLC èipy. SSD jsou zatím na svém poèátku a zatím se do nich nevyplatí, dle mého názoru, investovat. Naštìstí vývoj klasických plotnových diskù jde stále rychle dopøedu a tak se i dnes setkáváme s 1TB a dokonce už i s 2TB disky.

Graphic card (Grafická karta)

Dnes existují takové skvìlé technologie nazývané Hybrid SLI a Hybrid CrossFire, což umožòuje spojit výkon integrovaného grafického jádra a pøídavné grafické karty. Avšak pro obyèejné uživatele staèí jedna grafická karta nebo dokonce i integrovaná. Do kanceláøí a na nenároèný domácí poèítaè staèí grafika integrovaná. Pro hráèe her už je zapotøebí grafická karta lepší pøídavná. Dnes je standard PCI Express x16, ale setkáte se v pohodì ještì se starým hojnì používaným AGP.

Sound card (Zvuková karta)

Zvuková karta bývá vìtšinou pøímo na desce v podobì zvukového èipu a vývodu na výstupy a vstupy. Øíkám vìtšinou, nebo tøeba ryze serverové desky zvukové karty nemají. K èemu, že? Aby si administrátoøi pouštìli v serverovì, kde nejde slyšet ani vlastního slova, písnièky? Nikoli. Zvuková karta by jim jen pøekážela. Jako tøeba já. Nyní jedu na serverové desce položené na stole s integrovaným grafickým jádrem ATI Rage 8MB. Zvukovou kartu jsem si „zapíchl“ do PCI abych mohl poslouchat nekvalitnì alespoò pár MP3. Tedy jsem øekl, že zvukové karty jsou i pøídavné, a tedy buïto do PCI, PCI Express x1 nebo do USB. Každá se hodí jinak. Kartu do USB je možno zapojit do jakéhokoli poèítaèe snadno a i tak snadno nainstalovat ovladaèe. Je skladná a snadno pøenosná, pøièemž rušení je malé, ne-li skoro žádné, nebo zvuková karta do USB je mimo skøíò. USB karta mløže být rovnìž vhodným doplòkem k notebooku. Zapojíte ji do USB hubu spoleènì s dalším USB pøíslušenstvím a doma jen zapojíte jeden kabel a je to.

Další pøídavné karty a pøíslušenství

Jako další karty mùžete použít pøídavné zvukové karty, televizní karty, pøídavné øadièe SATA, USB, FireWire, RAID a to buïto do PCI nebo do novìjšího PCI Express x1. Pokud stavíte server poohlédnìte se klidnì i po pøídavné kartì PCI-X. Další volitelné pøíslušenství jsou napøíklad reproduktory, sluchátka a další vìcièky. Zatímco dùležité pøíslušenství, pokud neovládáte PC/server pøes vzdálenou plochu, je monitor, klávesnice a myš. Výbìr tìchto komponent je èistì na vašem gustu.

Sestava:

  • CPU: AMD Phenom X4 9550, 2.2GHz, 4MB L2 + L3, AM2+, HyperTransport 3.0
  • MB: Asus M3N78-EM, AM2+, Express Gate, HDMI, Hybrid SLI, nVidia GF 8300
  • PSU: Fortron 500W Blue Storm 2, aktivní PFC, ATX v2.2, úèinnost 85%
  • RAM: (2x) Kingston 2x 2GB dual, 1066MHz, DDR2, CL7, pasivní chlazení
  • Case: Thermaltake WingMA, Micro-ATX, s wind tunelem
  • GPU: Integrované na základní desce
  • HDD: Seagate 200GB SATA

Asi se divíte, že si poøizuji takovýto silný poèítaè a grafiku nechávám integrovanou. Když jsem byl menší a stavìl jsem si svùj minulý poèítaè, šlo mi o grafický výkon na nìjaké bláznivé hry, dnes nikoli. Jde mi pøedevším o výpoèetní výkon a rychlost spouštìní a bìhu aplikací. S integrovanou grafikou se dají hrát starší hry jako Unreal Tournament 2003, Call of Duty, Need For Speed Underground 2 a ještì starší Atomic Bomberman, DOSové hry, takže pohoda. Navíc poèítaè chci i jako multimediální centrum. S tím souvisí pøehrávání 720p a 1080p videí. S takto výkonným CPU nebudu potøebovat ani akceleraci pøehrávání pøídavného výkonnìjšího grafického jádra. Je to de facto takový multimediální server na práci, komprimaci a dekomprimaci videa (potøeba výkonný CPU), grafiku a úpravu fotek (potøeba hodnì RAM).

Skládání PC

Nyní pøistoupíme na samotné složení PC. Budu vám vše vysvìtlovat do detailù a v jednotlivých krocích tak, abyste to každý pochopil :-). Jednu radu ihned na úvod. Až budete rozvádìt a zapojovat kabely do komponentù a desky, dbejte na dobré uspoøádání kabelù a snažte se je nezamotávat zbyteènì do sebe. = cable management

1. krok – Pøipravte case

Na úplný zaèátek si pøipravte skøíò (resp. case). Odstraòte boènici a vyndejte manuály a další volné pøíslušenství. Pomalu a dùkladnì prohlédnìte celou skøíò, zdali nenajdete nìco, co by mohlo ovlivnit budoucí stavbu PC, napøíklad køivá skøíò, ohnuté plechy, stav neodpovídá popisu v obchodu... Nevím co dál vyjmenovat, ale všímejte si vìcí, které by mohly narušit stavbu PC.

Pøipravili jsme si skøíò a otevøeli jednu boènici, vyndali pøíslušenství a nyní nás èeká odstranìní záslepek pro rùzné pozice. Napøíklad pozice pro karty nebo 5,25“ pozice, zadní I/O panel atd. Podívejte se kolik máte 5,25“ zaøízení a kolik máte karet a podle toho pøizpùsobte odstraòování záslepek. Mùžete i myslet do budoucna nebo pokud víte, že budete nìjaké pøíslušenství kupovat. Pak si case pøipravte podle sebe.

Další pod-krok je pøipravení a našroubování šroubkù na kterou se poté umístí základní deska. Je to dùležité, nebo nemùžete desku pøišroubovat pøímo ke skøíni. Podle velikosti své desky, pøišroubujte pøíslušný poèet šroubkù. Teï když instaluji svoji desku do skøínì, jsem si všiml, že v sáèku, nejsou žádné šroubky pro uchycení desky. To je proto, že moje skøíò již má místo šroubkù výstupky, a tak nejsou potøeba šroubky. Koukám, že i poèítaèové skøínì se vyvíjejí. Takže šroubky montuje v závislosti na vaší skøíni. Pokud tam šroubky budou a výstupky nebudou, tak je našroubujte.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

2. krok – Instalace zdroje a základní desky

Šroubky máme vyøešené a nyní zbývá vložit a upevnit zdroj. Ten upevníte dozadu ètyømi, pro zmìnu také, šroubky. Dbejte na použití správných šroubkù. Nesmí být velké ani malé (tzn. nesmíte rvát do závitù velké šroubky a malé by se zase protáèely a nedržely). Vložte zadní plechový I/O panel a zacvaknìte. Poté vložte opatrnì základní desku a mírnì tlaète tak, abyste mohli pøišroubovat desku ke skøíni. Tlaèit proto, že deska bude mít menší odpor díky I/O panelu, který má na sobì jakási pérka. Poté již šroubujte šroubky. Po našroubování všech, pomalu a postupnì každý šroubek povolte a znova utáhnìte, abyste odstranili napìtí, které by se zde mohlo skrývat.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

3. krok – Vložení procesoru a operaèních pamìtí

Otevøete socket (patici) dle návodu k vaší základní desce a opatrnì a správnì vložte procesor. Dbejte na správné otoèení procesoru. Zlatý rùžek by se mìl shodovat s bílým rùžkem na základní desce. Já to dìlám jednoduše. Podívám se na piny procesoru a socketu (patici) a vidím. Vložte procesor. Nìkdy musíte vynaložit mírný tlak, aby procesor plnì zapadl do patice. Nyní zbývá jen uzavøít patici páèkou, kterou jste na zaèátku otevírali.Opìt musíte mírnì tlaèit. Je možné že bude patice trochu jakoby praskat, toho se ale nebojte. Vše bude OK. Nevím proè, ale mnì, takovému zkušenému PC expertovi, se pøi instalaci procesoru klepaly nohy a trochu i ruce. :-D Nikdy se mi nic podobného nestalo. To bylo asi tím, že jsem poprvé držel v ruce quad core procesor a tak jsem se o nìj strachoval, že jsem byl nervózní.

No, instalaci procesoru máme za sebou a nyní je naèase operaèní pamì. Otevøete RAM sloty a správnì vložte operaèní pamìti do pøipravovaných slotù. Správnì je mínìno, že zobáèek ze slotu musí zapadat do volného místa v operaèním modulu. Mírnì pøitlaète, aby opìt, ale jiné krajní, plastové zobáèky zapadnuly do dìr v operaèních modulech. Pokud chcete pamìti nechat pracovat ve dvoukanálovém režimu. Zapojte je dle manuálu ke své desce. Obvykle to bývá u Intelu ob-jeden slot a u AMD hned vedle sebe. Zjednodušenì øeèeno, vždy ve dvou souhlasných barvách.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

Info: Nìkdy je dobré jen vložit desku, procesor s chladièem a operaèní pamìti (+ popøípadì grafiku) a vyzkoušet, zdali vše funguje. Máte menší šanci, že se vám znièí všechny komponenty pøi nìjaké chybì. To se ale snad ani stát nemùže.

4. krok – Chladièe, mechaniky a pevné disky

Obvykle je nutno odstranit pøední panel skøínì. To provedete vìtšinou uvolnìním plastových zobáèkù. Poté je tøeba panel odebrat a dostáváme se ke kabeláži a konektorùm ze pøedního panelu. Nás zajímá zapojení mechanik do 5,25“ pozice. Odeberte záslepku z panelu a vložte do skøínì mechaniku(y) (obvykle CD/DVD-RW, BD-RE). Opìt zacvaknìte pøední panel a šoupejte mechanikou dokud nebude v souladu s pøedním panelem. Poté zašroubujte mechaniku šroubky ke skøíni.

Pevné disky zapojte podobným zpùsobem, avšak nemusíte odstraòovat pøední panel. Jednoduše vložíte do pozic a zašroubujete. Po otevøení druhé boènice máte pøístup z druhé strany a máte tak na výbìr, chcete-li zašroubovat mechaniky a disky i z druhé strany. Mechaniky nemusejí, ale u pevných diskù to doporuèuji. Opìt zde máme možnosti, pokud nìkdo má skøíò s plastovými úchyty diskù a mechanik. Pak samozøejmì nepoužije šroubky, ale provede vše pomocí tìchto plastových udìlátek.

Poslední pod-krok je nainstalování chladièù a ventilátorù. Ventilátory (pokud nebyly originálnì souèástí case), mùžete umístit dopøedu pøed HDD nebo dozadu za procesor jako odfuk tepla. A samozøejmì další a další možné chladièe jako pod HDD, chladící boxy atd. Nesmíte zapomenout nainstalovat chladiè na procesoru. Je k tomu návod, ale i sedlák vše zvládne levou zadní bez návodu.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

5. krok – Zapojování kabeláže a napájení

Zapojte 4 pinové napájení procesoru a 20 popøípadì 24 pinový napájecí konektor základní desky. Následnì zapojte MOLEXy a SATA napájení do pevných diskù a mechanik a dalších zaøízení. Pokud stavíte server nezapomeòte zapojit i pøídavný 8 pinový konektor. Pokud na nìj nemáte speciální zdroj, lze koupit redukci ze 4 pinového napájení procesoru na 8 pinový konektor. Aby se vám všechna zaøízení hlásila, je nutné spojit základní desku a mechaniky a zaøízení datovými kabely. Použijte pøíslušné kabely jako napøíklad IDE kabel, SATA kabel, vývody USB na zadní pozici atd. Dùležité: Nezapomeòte podle manuálu ke své desce zapojit tlaèítka jako power, reset, led atd. Nejdùležitìjší je však jen power.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

6. krok – První zapnutí poèítaèe

Zapojte napájecí kabel do zásuvky a spojte se zdrojem. Na zdroji pøepnìte pøepínaè na 1 jako zapnuto a zapnìte poèítaè. BIOS by vám mìl nahlásit novì pøipojená zaøízení a procesor a nabídnout vám volbu pro default nastavení (u Asus – klávesa F2). Poté najeïte do BIOSu ruènì. Vìtšinou musíte stisknout DEL, avšak u každého výrobce je klávesa pro vstup do BIOSu jiná. V BIOSu nastavte primární bootování z optické mechaniky. Chcete-li, upravte si BIOS i jinak. Vložte instalaèní disk a po uložení nastavení a restartu by vám mìl poèítaè automaticky nabootovat CD.

Stavíme PC – Nový návod na stavbu PC

7. krok - Instalace operaèního systému

Když již máme vyzkoušen systém a vše funguje jak má, je na èase pøejít k instalaci operaèního systému. Pro to je nutno jít do BIOSu a nastavit prvotní bootování z optické mechaniky nebo také podle výrobce vaší desky zmáèknìte pøi startu pøíslušnou klávesu, aby BIOS vìdìl z èeho prvotnì bootovat. U desek Asus je to klávesa F8. Instalujte cokoli podporovatelného. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008, Windows Home Server a spousty distribucí Linuxu, napøíklad SUSE Linux, Mandriva, Fedora, Slax, Ubuntu atd. Ještì znám React OS, o kterém jsem na vseohw.net také již psal. Pokud budete mít správnì nastavenou sí a server, klidnì mùžete nabootovat jako klient i pøes místní sí - LAN.

Závìr

Doufám, že vám mùj èlánek alespoò trochu pøiblížil vnitønosti a stavbu poèítaèe a snad již teï máte menší strach ze všech tìch kabelù, desek a èudlíkù.

Co oceòuji na svém novém stroji? Pøedevším funkci Express Gate na základní desce, což není nic jiného než spuštìní takového jednoduchého operaèního systému jen pro internet nebo IM komunikaci. Tohoto budu hojnì využívat, budu-li nucen nìco rychle zjistit na internetu. Napøíklad budu mít nedostatek èasu a nebudu chtít zavádìt plnohodnotný operaèní systém. Já vím s 8GB operaèní pamìti a se ètyømi jádry v procesoru se i sebenároènìjší systém spustí bìhem chvilky, ale což o to.


© Èestmír Suchý
Datum: 05.02.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 44011x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 18.02.2010
Merc: Kabely jsou dodávány vìtšinou s novou základní deskou, jinak se musí dokoupit. semtu1: Tato deska podporuje jen integrované grafické jádro, pøídavnou grafiku do PCI-Express slotu nebo souèasného bìhu obou grafických karet - tzv Hybrid SLI, v této desce se nachází integrovaná grafika od nVidie, tudíž kupte do PCI-E slotu také nVidii. Primární zobrazování nastavíte v BIOSu desky

chytrak - 07.02.2010
a) Merc: vìtšinou u nìj kabely nebývají, takže si musíš dokoupit SATA nebo pokud máš ještì starší PATA kabel. b) semtu: Ano, základní desky obsahují integrované grafické karty, které staèí na základní práci se systémem, pøípadnì hraní her s nízkými hardwarovými nároky. Pro nároènìjší práci s grafikou nebo hraní her se dokupuje grafická karta do PCI Express slotu, napøíklad jako ta, kterou jste uvedl.

Merc - 30.01.2010
kdyz si kopim HDD je sou u nej taky kabely nebo si je musim koupit zvlast??jinak potlesk palec

semtu1 - 06.01.2010
Dobry den chci se zeptat kdyz je na zakladni desce integrovana graficka karta muzu tam dat jinou graf kartu napr:radeon hd5850 jen pro priklad dekuji za odpoved

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ