VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zdroj
Nepihlen nvtvnk

Zdroj

Poèítaèový zdroj je velmi dùležitý pro celý chod PC. Èím výkonnìjší tento zdroj je, tím lépe. Pokud máme slabý zdroj, tak hrozí že poèítaè bude nestabilní. Z toho tedy vyplívá že je lepší mít zdroj s urèitou rezervou. U nových poèítaèù doporuèuji mít minimálnì 350W.

http://www.levi.cz/images_k/DBA9135.jpg

Co je to vlastnì zdroj

Zdroj je mìnièem napìtí. V elektrické síti je dodáváno støídavé napìtí 230V s frekvencí 50Hz. Zdroj toto napìtí pøevádí na stejnosmìrné a to do nìkolika vìtví, obvykle 3,3V; 5V a 5V. Komponenty poèítaèe (jako základní deska nebo grafická karta) využívají pøímo nebo je dále mìní na ještì nižší napìtí podle požadavkù jednotlivých komponent. Napø. AGP verze 3.0 používá napìtí 0,8V. Procesor kolem 1,5V.

Kolik spotøebují komponenty

Jedním z nejdùležitìjších faktorù pøi výbìru zdroje jsou maximální poskytnuté proudy na jednotlivých vìtvích a celkový výkon zdroje. Spotøeba procesoru v klidu, pøi nastaveném úsporném režimu je 10-20W, pevný disk v klidu spotøebuje kolem 5-8W. Problém ale nastává, když jsou odbìrové špièky a plné zatížení. Pøi zapnutí disku jeho spotøeba stoupne na více než 20W. Pøi pøesunu hlavièky na disku je to 15W. Uvážíme-li souèasné odbìrové špièky u všech komponent, je potøeba proti normálnímu stavu vìtší výkon zdroje. 300W a silnìjší zdroje vyrábíme právì kvùli tomu. Obecnì se dá øíct, že pro sestavy s Pentiem 4 je velmi dùležitá 12V vìtev, ale u sestav s Atlonem XP to jsou vìtve 3,3V a 5V. Pokud si spoèítáme možnou zátìž 12V vìtve jakožto 8A pro procesor (95:12=8 toto je Ohmùv zákon) a takto mùžeme poèítat dále a vše pak seèíst a máme zátìž.

Konektory u zdroje

Na zdroji se nacházejí konektory, dále se dozvíte jaké a k èemu slouží.

Konektor Main Power

Slouží k napájení základní desky. Musíte ho vždy zapojit. Konektor má na sobì ochranné prvky a tudíž ho nejde zapojit obrácenì. Skládá se z 20 vodièù. Jejich rozložení je následující:

  • tøi konektory +3,3V (oranžová barva)
  • ètyøi konektory +5V (èervená barva)
  • jeden konektor +12V (žlutá barva)
  • sedm konektorù COM (zem èervená barva)
  • fialový konektor +5sb, bílý –5V, modrý –12V, šedý PWR_ OK a zelený PS_ON#

Konektor Power +12V

Rozlišovacím znakem mezi zdrojem ATX a ATX12 je právì tento konektor (zdroj ATX ho nemá). Tento konektor je ve tvaru ètverce a má podobné ochranné prvky jako Main Power konektor. Konektor Power +12V poskytuje dva vodièe 12V a dva vodièe COM (zem). Je používán k napájení napìových regulátorù na základní desce, které vytváøejí napìtí pro procesor. Jeho zapojení není vždy nutné (doporuèuji ale zapojit).

Konektor AUX Power

Tento konektor je doporuèen pouze v pøípadì, že zdroj nabízí na +3,3V vìtvi více než 18A nebo na +5V vìtvi více než 24A. S tímto konektor se mùžeme setkat jen u dražších zdrojù. Drtivá vìtšina základních desek ale tento konektor nepodporuje.

Konektory Floppy Drive Power a Peripheral Power

Jejich poèet u zdroje není nijak normován. Jsou oba stejné, ale každý má jinou velikost. Používají se k pøipojování disku, FDD a DVD mechanik atd.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 19170x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 03.02.2009
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp

duffman - 21.01.2009
nevite nejakou stranku na prevody jednotek napeti chci si vypocitat kolik potrebuju na muj pocitac w

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ