VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Technologie Blu-ray
Nepihlen nvtvnk

Technologie Blu-ray

Název vznikl z anglického názvu blue ray, což v pøekladu znamená modrý paprsek. Proto možná mnoho èeských, ale i zahranièních webù technologii mylnì nazývá blue-ray, pøitom skuteèný název je Blu-ray. Modrá barva není nijak náhodná, rozsahem vlnové délky paprsku, která je ~ 430 – 500nm a frekvencí, která je ~ 700 – 600THz. Data se ukládají ve stopách, které mají tvar kružnice. Laser se dostane 0,1 mm pod povrch disku, kružnice mají od sebe odstup pouhých 0,35μm. Tuto technologii vyvinula firma Sony. Velikost disku je stejnì jako o CD 12 cm, prodává se i menší varianta, která mìøí 8 cm s tlouškou 1,2 mm. Tato technologie e pøevratná pøedevším díky možnosti zápisu velkých souborù. Na jednovrstvý Blu-ray disk lze zapsat až 25GB dat u dvouvrstvého disku Blu-ray je tomu 50GB. Vyrábí se, ale i oboustranná varianta kde je zápis tak hustý, že je možné na disk zapsat až 80GB. Potenciál Blu-ray diskù je, mnohem vyšší, Sony tvrdí až 40 násobek souèastných DVD diskù.

Zajímavost

Vyrábí se hybridní disk, jež sluèuje dvì technologie. Normální disk DVD a disk Blu-ray se záznamem na jedné stranì disku. Ètecí zaøízení pro disky Blu-ray jsou vyvíjena s ohledem na kompatibilitu s CD a DVD, tj. mají umožòovat ètení všech tøí typù diskù.

Proè tohle všechno

Pøehrávat filmy a hudbu v nejvyšší možné kvalitì, to je hlavní zámìr této technologie. Sony øíká: „Revoluce domácí zábavy je tady“. S diskem Blu-ray si mùžete vychutnat filmy, hudbu a hry v nejkvalitnìjším vysokém rozlišení 1080p. 1080 High Definition oznaèuje rozlišení 1920 x 1080 pixelù. Vysílání ve vysokém rozlišení je dostupné maximálnì ve formátu 1080i (1080 øádkù s prokládaným zobrazováním), zatímco disky Blu-ray disky podporují vysoké rozlišení 1080p (1080 øádkù s progresivním zobrazováním). To je dvojnásobné rozlišení souèasného vysokého rozlišení. Obraz je tak èistìjší a mnohem ostøejší. Firmy sony má ovšem konkurenta v podobì technologie od firmy Toshiba jež, vyvíjí HD-DVD. Bohužel tyto technologie nejsou kompatibilní a tudíž není možné použít pøehrávaè pro Blu-ray zároveò pro pøehrávání HD-DVD diskù. V souèasnosti existují, již hybridní pøehrávaèe, které pøehrávají oba formáty. Ideologií tohoto formátu je poskytnout bìžným zákazníkùm možnost, užít v s pohodlí domova vysoké rozlišení. Mohli bychom, ale polemizovat zdali bìžný zákazník vùbec nìco takového chce. Abyste vùbec nìco pocítili, museli byste mít LCD nebo plazmu s podporou HD formátù a úhlopøíèkou ideálnì 100 cm a více. Pøitom vzdálenost od obrazovky by nesmìla pøesáhnou 2,5 metru. Vysoká kvalita zvuku 7.1 i to je výborné, ale øeknìme si narovinu kdo si koupí poøádnou repro soustavu. A i když si jí koupí tak jí neumí øádnì rozestavit. A ten kdo by i tohle splnil, tak zvuk stejnì laik nepozná. Naskýtá se tedy otázka, proè bych investovat do této technologie? Urèitì do sebe nìco má, výborné využití je pøi použití projektoru, který promítá na velké plátno nebo pro ty co pøenáší velké objemy dat nebo tøeba na zálohy. Využí by se urèitì našlo.

Cena Blu-ray technologie

Cena prázdných Blu-ray diskù je poøád vysoká, hodnì záleží kolik chcete aby se na disk vešlo dat. Pøepisovatelný 25GB disk Blu-ray stojí 650 Kè, 50GB 1400 Kè. Normální nepøepisovatelný stojí skoro stejnì 25GB varianta 420 Kè, 50GB 1040 Kè. Do toho musíme ještì zapoèítat koupi nové mechaniky, která vás vyjde zhruba na 10 000 – 15 000 Kè, nebo mùžete koupit celý pøehrávaè a ne mechaniku. Asi nejlepší volbou je koupì PlayStation 3, který má Blu-ray mechaniku v sobì bohužel umí jen pøehrávat ne vypalovat. Cena PlayStation 3 je 10 000Kè. Další výdaje jsou za poøádnou televizi a repro soustavu 7.1. Nebo koupì øádného projektoru a plátna. To jsou výdaje, které hravì pøesáhnou 40 000Kè.

Filmy na Blu-ray discích

Momentálnì lze na èeském trhu najít mnoho filmových titulù, které jsou na Blu-ray discích. Je jich dokonce víc jak na discích HD-DVD. Možná je to právì tím, že mnoho lidí koupilo svým dìtem PlayStation 3 a tak rovnou technologii odzkoušeli. Tudíž vznikla vìtší poptávka po Blu-ray discích. Dennì pøibývají nové tituly. Na internetu jsou zpravodajská média, která se zabývají pouze touto problematikou, jaký film a kdy vyjde.


© Antonín Šebík
Datum: 30.11.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8385x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ