VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Základní deska
Nepihlen nvtvnk

Základní deska

Základní deska je èást PC, která rozhoduje o tom, jakou komponentu do PC budete moci dát a naopak jakou ne. Základní deska dále rozhoduje o další možnosti upgrade celého PC.

Z jakých prvkù se skládá základní deska?

Rozmìry základní desky:

Dnes se používají jen dva rozmìry základních desek, od rozmìru základní desky se odvíjí i koupì CASE.

Typ deskyRozmìr
ATX 305x244 mmMiniATX 284x208 mm

zakladni deska

Integrované prvky na desce

Na základních deskách mùžete èasto vidìt integrované prvky, jedná se o zvukové karty, síové karty, modemy a obèas i grafické karty (mít desku s integrovanou grafickou kartou se hodí tak pro kanceláøské PC).

Pøi výbìru základní desky nás zajímají urèité parametry

Chipset

Tato souèástka je srdcem základní desky. Je na každé základní desce. Od tohoto prvku se odvíjí takt FSB, podpora procesoru atd. Skládá se ze dvou èástí.

Severní most (North Bridge)

Je blíž k procesoru a zajišuje rychlé pøesuny dat mezi klíèovými oblastmi PC. Je pøipojen k procesoru FSB sbìrnicí a zajišuje tak veškerou jeho práci s ostatními èástmi základní desky. Dále spojuje sbìrnici AGP, jejíž frekvence je odvozena od kmitoètu FSB, protože obì strany používají stejný frekvenèní generátor. Také je k severnímu mostu pøipojena sbìrnice pamìových modulù.

Jižní most (South Bridge)

Jižní most je pøipojen na další periferie.Jeho parametry rozhodují o tom, jakou maximální pøenosovou rychlost budou mít disky, USB a další porty na základní desce. Dále zajišuje služby BIOS.

Výbìr základní desky záleží na:

  • použitém chipsetu
  • patici procesoru
  • poèet PCI a dalších slotù na desce

malý obrázek pro znázornìníchipset

Patice procesoru

Na patici procesoru také velmi záleží. Patice je ètvercového tvaru. Pokud nemáte peníze, ale chcete PC už rozjet je vhodné myslet dopøedu, co všechno do patice procesoru bude možné zapasovat.

Rozšiøující sloty základní desky

slot PCI:

Tento slot je velmi známý. Do tohoto slotu pøipojíte témìø všechny pøídavné karty PC, jako jsou napøíklad: modem, síová karta, TV karta a døíve dokonce i grafickou kartu (Dnes se s takovou grafickou kartou v obchodì nesetkáte). Na základní desce bývají tyto sloty v poètu 3-6. PCI slot má na sobì zabudovaný ochranný zámek, aby tam napøíklad nìkdo nedával grafickou kartu.

slot AGP:

Opìt asi všem známí slot. Jedná se o slot pro grafickou kartu. Døíve to byl nejrychlejší slot na základní desce, proto se do nìho dávala grafická karta. Dnes je nejrychlejší slot PCIe 16x, o nìm si povíme pozdìji.

slot AMR:

Tento slot se témìø nevyužívá. Na základní desce je ho možno spatøit v poètu jednoho, což bohatì staèí. Je navržen pro pøídavné karty typu Faxmodem a audio karty.

slot CNR:

Stejnì jako slot AMR se témìø nevyužívá. Na trh pøišel o dva roky pozdìji po AMR. Je navržen pro síové karty.

slot ACR:

Jedná se o podobný slot jako AMR a je s ním i dokonce kompatibilní akorát není od firmy Intel jako je slot AMR ale od firem AMD, VIA, 3COM…

slot PCIe:

Sbìrnice PCIe (døíve známá jako 3GIO) je sbìrnice typu point-to-point, která pøenáší data po paketech. Data jsou enkodována 8b/10b a propustnost každé linie je 2,5GB/s. Linie jsou celkem dvì, každá pro jeden smìr. Základní sbìrnice 1x dokáže data pøenést tak, jakoby putovala po paralelní virtuální sbìrnici o volitelné šíøi: 1, 2, 4, 8, 16 a 32 bitù. Jako náhrada 32bit PCI postaèí PCIe 1x.

typ/prostupnost

  • PCI expres/ 1x250 MB/s
  • PCI expres/ 2x500 MB/s
  • PCI expres/ 4x1000 MB/s
  • PCI expres/ 8x2000 MB/s
  • PCI expres/ 16x4000 MB/s
  • PCI expres/ 32x8000 MB/s

Operaèní pamì (slot pro ni)

O funkci operaèní pamìti (RAM) tu psát nebudu, ale spíš si zde pøiblížíme, kam se dává RAM. Operaèní pamì se dává do slotu, odborníci tento slot nazývají BANK. Každý slot pro RAM není stejný, nebo je nìkolik druhù RAM napø. SDRAM, DDR, DDR2, RDRAM…. Pro každou pamì je jiný slot, èím má slot vìtší prostupnost dat, tím lépe. Pokud byste mìli rychlý procesor a pomalou RAM, celý PC by byl znaènì zpomalen, a pokud by to bylo naopak, je to to samé a bylo by to ještì dražší. Také záleží, kolik maximálnì podporuje základní deska GB RAM. Pokud by tedy deska podporovala maximálnì 4GB, mùžete tam dát víc, ale PC rozpozná pouze 4GB, nìkdy se ale mùže stát, že deska s RAM nebude vùbec spolupracovat. Do budoucna je tedy dùležité pøemýšlet, kolik deska maximálnì podporuje.

Rychlost FSB

Toto je nejdùležitìjší. Od této rychlosti se odvozuje celá rychlost vaší sestavy. FSB je spojena s procesorem. Èím rychlejší je, tím lépe.

BIOS

Na základní desce se nachází malý pavouèek tzv. BIOS. Málokdo ví, že na základní desce nìco takového je, ale už to tak je. BIOS je vlastnì první operaèní systém na PC. Je na nìm uložena spousta informací o základní desce o typu HDD, FDD, DVD atd. V nìm najdete témìø všechny informace o sestavì je v nìm také uložen èas. To vše je udržováno malou baterií na základní desce. O konfiguraci BIOS a jeho podrobný popis tu psát nebudu, protože si myslím, že se to v tomto èlánku nehodí.

Poznámka od autora èlánku

Na základní desce se nevyplatí šetøit.

Zdrojem informací a inspirací mi byla kniha „Repasujeme poèítaè“. Tuto knihu napsal Jaroslav Horák. Musím øíci, že je opravdu povedená a vøele jí doporuèuji všem, mùžete si jí zakoupit na www.cpress.cz

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 46955x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Grabbel - 11.03.2013
Zdravíèko...chtìl bych se zeptat,jak a kde bych zjistil maximální podporu RAM pro svou desku...název je K9N6VGM-V s CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3600+ 1908Mhz. Dìkuji za reakci:) ano palec

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ