VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD
Nepihlen nvtvnk

Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD

Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD

To jsem si tak jednou povídal s kamarádkou o sdílení dat, kam je ukládat, co je výhodnìjší a pohodlnìjší. Po mém dlouhém monologu, kdy jsem psal své myšlenky, to pøišlo. Napadlo mì, že bych tedy z této „geniální“ myšlenky mohl napsat èlánek. Tady ho máte v celé své kráse...

Kam uložit stáhnutá data?

CD/DVD

Výhody

  • Není spotøebovávána žádná elektrická energie. (pokud nejsou aktivní v DVD mechanice)
  • Pøi nárazu se data nepoškodí

Nevýhody

  • Velkých štosù CD a DVD byste se tìžko rychle zbavovali, kdyby k vám mile zavítala nìjaká ta softwarová policie kontrolující legálnost vašeho SW.
  • Sdílení dat s kamarády je zdlouhavé a nepohodlné. Pø. Když jdu ke kamarádovi, abychom sdíleli svá stažená data, já musím brát velkou tašku CD a DVD médií. Nepohodlnì a zdlouhavì po jednom médii ukládám/pálím kamarádovi filmy, hudbu, hry... On mì také poté pálí svá data na optická média. Sami vidíte jak je tato akce celá zdlouhavá a nepohodlná.
  • Mnoho médií zabírá také velmi moc místa

V souèasné dobì se do popøedí dostávají i velkokapacitní optická média (HD DVD – 30GB, Blu-ray – 50GB). Tudíž by se daly anulovat negativa ohlednì desítek až stovek CD a DVD médií.

HDD

Výhody

  • Tak málo místa spotøebuje a vejde se do nìj tolik dat jako na stovky CD a desítky DVD médií (kapacita závisí na použitém disku s pøíslušnou kapacitou)
  • Pokud máte na disk dobrý pøístup (v šuplíku v 5,25“ pozici), je možné ho v pøípadì nebezpeèí schovat èi dokonce data hromadnì znièit (pø. hozením z okna), kdyby pøišla kontrola

Nevýhody

  • Spotøeba energie je, ale pouze v plnì zapnutém stavu.
  • Pøi nárazu se mohou poškodit data

Tento rok je také výhodné koupit nìjaký ten pevný disk. Nejvýhodnìjší je 500GB HDD, který jsem vidìl na internetu i za 3100,- s DPH v nejmenovaných obchodech. Jestli chcete, o pár korun výhodnìji vychází jen 2x 250GB :-). Ale kdo by chtìl mít v PC dva disky ve dvou šuplících. Na rychlost v RAIDu bez diskusí ANO, avšak na pohodlné pøenášení a sdílení dat jasné NE!

Tip: Poøiïte si externí pevný disk, nebo ještì lépe, šuplík do 5,25“ pozice. Nastavte ve vlastnostech a øízení spotøeby vypínání vašeho vyndavacího pevného disku pøi neèinnosti. Nespotøebujete žádnou energii a pøitom šetøíte životnost disku a dat na nìm. Disk v šuplíku mùžete kdykoli rychle vyndat a hodit z okna. Data pak nebudou èitelná a softwarová policie vám pak nedokáže, co jste mìl na disku :-). Chytré ne?

Mimochodem jsem si spoèítal kolik CD a DVD médií by se vešlo do mého šuplíkového 400GB disku. CD médií 702MB by bylo tøeba 570 a DVD médií 4,7GB kolem 86.

Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD - for http://vseohw.net by $uch@rC Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD - for http://vseohw.net by $uch@rC Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD - for http://vseohw.net by $uch@rC

| První obrázek nahoøe vlevo je poèet DVD, který by se vyrovnal mému 400GB disku. | Obrázky 2. a 3. zobrazují mùj externí disk 400GB v šuplíku. No nevidíte ten rozdíl ve velikosti? :-) | Mimochodem: Vìtšina z CD a DVD jsou jen prázdné obaly :-)

Závìrem musím øíci: Nikdy nepodceòujte bezpeènost svých dat, tedy v oblasti, jak se jich co nejrychleji a nejefektivnìji zbavit. V tomto èlánku se také nezabývám novými velkokapacitními optickými médii, protože ještì nevím o bìžném uživateli, který by mechaniku a média s velkou kapacitou mìl doma. A beztak vìtšina uživatelù PC má vypáleno na CD, spíše asi na DVD. Já jsem zastánce pevných diskù a nemám rád štosy médií.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 22.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 10214x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ