VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 3. – Anketa
Nepihlen nvtvnk

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 3. – Anketa

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 3. – Anketa

Simple FTP WebCam – Tento užiteèný prográmek dokáže s každou webovou kamerkou za pomoci jejích ovladaèù sejmout obrázek a uložit na FTP, jenž si nastavíte, a to v urèitých intervalech.

Hide WebCam part 3 pic

I takto se mohou natáèet akèní videa ve filmech :-D

FTP

Uploadování na lokální FTP není nic tìžkého, jen nastavíte cestu k uložení souboru a OK. FTP na vzdálenìjším serveru probíhá pøeklepnutím do záložky FTP nebo tak podobnì. Nastavíte tam vaše pøihlašovací jméno, heslo a jméno vašeho FTP. Pro pøíklad: Jméno serveru: xyz.ww, Login: xyz, Heslo: lol.. Asi takto by mohlo vypadat to vaše slavné pøihlašování.

Mùžete využít i funkci, kde pomocí programu si ze serveru vytvoøíte další pevný disk a ukládáte jako na normální pevný disk. K tomuto úèelu slouží i program NetDrive, o nìmž psal jeden mùj kolega redaktor. Tím pádem již nemusíte zadávat název a heslo serveru, prostì dáte ukládat fotky z webové kamery pøímo na „FTP HDD“. Druhý zpùsob je vytvoøit si pomocí Apache 2 Triad z vašeho poèítaèe server (v nìkterém v pøíštích èlánkù budu povídat o vytvoøení FTP a web serveru pomocí tohoto prográmku). Musíte znát vaši IP a mí rychlé pøipojení k internetu, hlavnì tedy upload, aby se pøipojení surfaøi k vašemu webu mohli kouknout na uploadlé a neustále aktualizované fotky v urèitém èasovém intervalu

Anketa:

Pár lidí z mého ICQ kontakt-listu jsem se zeptal na otázky ohlednì skrytých a webových kamer. Výsledem vidíte níže.

Otázky:

 1. Jaký je tvùj osobní pohled na skryté kamery? Klady, zápory
 2. Instaloval jsi již nìkdy skrytou kameru? Jak (by) se ti to líbilo?
 3. Vlastníš webovou kameru? Jaký typ máš a podle èeho sis ji vybíral? Kdyby sis mìl dnes poøídit webovou kameru jaký by to byla a s jakými parametry popø. vlastnostmi?
 4. Souhlasíš s hlídáním škol kamerami kvùli lepší ochranì proti nezákonné èinnosti?
 5. Jaká by byla tvá reakce kdyby tì nahrávala skrytá kamera?
 6. Popøípadì tì napadá ještì nìco, mùžeš vepsat sem...

Wlcka (Nicole Franclová):

 1. + Je to dobrý nápad, a taky zábavné, zajímavé a tak …a zjištìní, co se dìje v urèitém pokoji ve své nepøítomnosti., - No asi snad nic, leda, že bych byla já objektem skryte kamery a pak je to taky celkem rapidnì narušováni soukromí
 2. Ne, ale mám to v plánu, a co nejdøíve to chci vyzkoušet. Urèitì si myslím, že to stojí za to. Hned po pøeètení èlánku od Èestmíra Suchého „Hide WebCam“ na vseohw.net jsem mìla chu se pustit do toho. Èlánek mi pøišel zajímavý až tak, že mì pøesvìdèil si to vyzkoušet na vlastní pìst.
 3. Jo mám od Creative Live Cam Vista IM. takový „shit“ nejvìtší. Já nevybírat, já dostat na …asi narozeniny.
 4. Asi spíš ano, souhlasím s tím, aspoò by se tak pøedešlo nebo zabránilo šikanì. Ale vadilo by mi, kdyby kamery byly i na záchodech.
 5. Asi já nevím, pøišlo by mi to smìšné. Smála bych se sama sobì.

Jack357 (Antonín Šebík):

 1. Osobnì proti nim nic nemám. V dnešním svìtì, kdy se tolik krade je to již takovou nutností. Samozøejmì ale záleží na jejich využití. Je nìco jiného používat kameru pro šmírování sousedky než pro bezpeènostní úèely. Pro bezpeènostní úèely kamery schvaluji. Pro špehování a pro pobavení nikoli. + malé skladné, praktické, - problémy se svìtlem
 2. Ano, instalace nebyla nikterak složitá. Jednalo se o pobavení mezi pøáteli, kdy jsme sledovali chod svìta okolo sebe. S podivem jsme zjistili, èeho jsou lidi schopni, když si myslí, že je nikdo nevidí.
 3. Ano webovou kameru vlastním, dosud jsem byl ale líný ji nainstalovat. Kameru jsem dostal a nevybíral jsem si ji tudíž.
 4. Ano i ne. V pøípadì, že je ve tøídì nìjaké dražší zaøízení, tak samozøejmì souhlasím. Kamery na záchodech mi pøijdou ovšem zbyteèností.
 5. Záleželo by pøedevším co by natoèila :-), ale myslím, že nedìlám nic natolik špatného, aby to nemohl celý svìt vìdìt. Asi bych se smál.
 6. Asi snad nic. Tak jsem zvìdav, jak zpracuješ mé údaje.

Lexus (Jan Táborský):

 1. Záleží, k èemu se použijí, asi do osobních vìcí by nešly vùbec, jako tøeba do koupelen atd. Když je to pro dobrou vìc, tak klidnì a i pro trochu srandy mùže být.
 2. Neinstaloval, ale zkoušel jsem štìnici. Je to sranda a mì by to ani moc nevadilo, jen kdyby nìkdo vidìl mé intimnosti. Bylo by to trochu trapné.
 3. Mám Genius VideoCAM GE111, koupil si ji dìda po mé radì. Chtìl si volat po Skype s obrazem, ale má pomalej PC, tak mi ji dal. Vybral jsem podle ceny a znaèky. Pøišlo mi to jako dobrá koupì. Mì staèí obyèejná a bytelná od nìjaké známé znaèky. Nemám rád ty na LCD, moc nedrží.
 4. Souhlasím, aspoò se nebudou ztrácet tolik vìci a nebe se dít šikana. Ale zase pak na druhou stranu vìdí rodièe vše co dìláš ve škole a už nebudeš mít tu možnost odvázat se moc ani psát taháky.
 5. Záleželo by, co poøídili za materiál. Tøeba ve škole by mi nevadilo.
 6. K dopadení zloèinu je skrytá kamera dobrá a i na srandu, ale nemìlo by se to s ní pak pøehnat.

Podìlte se s námi i vy s vašimi zážitky. Chcete-li, mùžete do diskuse pod èlánkem odpovìdìt i Vy na anketní otázky.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 27.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8926x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ