VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Crash-test - WD Caviar AC2850F
Nepihlen nvtvnk

Crash-test - WD Caviar AC2850F

Crash-test - WD Caviar AC2850F

6.7.2007 jsme s mým starším bratrancem Petrem Suchánkem udìlali crash-test jeho starého nefunkèního disku Western Digital Caviar AC2850F. Vše se odehrávalo pod vysokým viaduktem v Dolních Louèkách, kudy dennì jezdí mnoho vlakù. Na fotkách sami mùžete pozorovat, co z nìj zbylo. Dvì plotny se úplnì uvolnily a vypadly zmasakrovány. Rohy byly omláceny o beton a jinak celkovì byl disk prostì "dodìlaný". Ale aspoò dobøe posloužil svému poslednímu úèelu - crash-testu. Crash-test vùbec neprobíhal podle plánu a celé to byla jedna velká improvizace. Chtìli jsme hodit disk pøímo z mostu, avšak kamarád se 2x trefil do trávy a disku se nic nestalo, potom musel jít domù. pod mostem jsme ho tedy sami s bratrancem rozdrtili. Nejdøíve jsme se støídali v házení o zem a stìny a nakonec pøišel na øadu i tìžký železobetonový poklop. To bylo opravdu naplòující. Doporuèuji zkusit i vám nìjaký ten crash-test, protože si pøi nìm vybijete svou zlost :-)

Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC

Výše máte fotku pøed znièením a více fotek po znièení níže. Máme pro vás i videa, které si také mùžete stáhnout na našem webu. Pøíštì se mùžete tìšit na další crash-test, tentokrát ale DVD-ROM mechaniky NEC. Typ nevím, protože v tomto pøípadì mì to vùbec nezajímalo.

Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test WD Caviar AC2850F - for http://vseohw.net by $uch@rC

Tento èlánek berte spíše jako jen takovou srandu.

Omluvte prosím, že èlánky jsou krátké. Svùj PC zde v Dolních Louèkách s sebou nemám a musím být na PC svých mladších bratrancù, kteøí poøád od rána do veèera hrají hry. Sotva se dostanu na jejich PC, už mi øvou do ucha. Však znáte malá dìcka.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 16.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7804x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ